Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 41 od 24.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • ODLUKA o dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 41 od 24.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI 
Vlada
  • UREDBA o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
  • UREDBA o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja
  • ODLUKA o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja
  • ODLUKA o dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
  • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Narodna banka Srbije
  • ODLUKA o izmeni Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra sefova
  • ODLUKA o izmeni Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
  • ODLUKA o izmenama i dopunama Statuta Komisije za kontrolu državne pomoći

Podelite: