Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
(важи до 07.05.2020.)

„Службени гласник РС“, број 54/2020, 59/2020 и 63/2020

Пречишћени текст прописа

 

1. Уводи се привремена забрана извоза основних производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица несташице настале услед потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим ширењем заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Забрана извоза из става 1. ове тачке се уводи у трајању од 30 дана за следећу робу:

Ограничава се извоз меркантилног кукуруза род 2019. година (тарифна ознака 1005 90 00 00), до 400 000 t.

1а Забрана извоза медицинске заштитне опреме (тарифне ознаке 3926 20 00 00, 4015 90 00 00, 6210 10 92 00, 6307 90 98 00 и 9004 90 10 00) из тачке 1. ове одлуке не односи се на извоз у земље чланице Европске уније.

Медицинска заштитна опрема из става 1. ове тачке, купљена у земљама чланицама Европске уније, не може се поново извозити са територије Републике Србије.

2. Забрана из тачке 1. ове одлуке не односи се на робу коју домаће лице купи у другој држави или царинској територији ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање.

Одредбе става 1. ове тачке не примењују се у случајевима из тачке 1а став 2. ове одлуке.

3. Изузетно, извоз производа са листе из тачке 1. ове одлуке, може се одобрити посебним актом Владе.

4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво („Службени гласник РС”, бр. 28/20, 33/20, 37/20, 39/20, 41/20 и 43/20).

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 13. априла 2020. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Сл. гласник РС“, бр. 59/2020

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Сл. гласник РС“, бр. 63/2020

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: