Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
(важи до 30.04.2020.)

„Службени гласник РС“, број 54/2020 и 59/2020

Пречишћени текст прописа

 

1. Уводи се привремена забрана извоза основних производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица несташице настале услед потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим ширењем заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Забрана извоза из става 1. ове тачке се уводи у трајању од 30 дана за следећу робу:

Ограничава се извоз меркантилног кукуруза род 2019. година (тарифна ознака 1005 90 00 00), до 400 000 t.

2. Забрана из тачке 1. ове одлуке не односи се на робу коју домаће лице купи у другој држави или царинској територији ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање.

3. Изузетно, извоз производа са листе из тачке 1. ове одлуке, може се одобрити посебним актом Владе.

4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво („Службени гласник РС”, бр. 28/20, 33/20, 37/20, 39/20, 41/20 и 43/20).

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 13. априла 2020. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво: „Сл. гласник РС“, бр. 59/2020

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: