Објављен „Службени гласник РС“ број 54 од 10.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 54 од 10.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2 х 400 kV Бајина Башта – Обреновац
 • УРЕДБА о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19
 • УРЕДБА о поступку за издавање дужничких хартија од вредности
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • УРЕДБА о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о организовању рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја за време ванредног стања
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Београдски сајам”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-2921/2020
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-3080/2020
ОГЛАСИ

Поделите: