Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
(важи до 28.07.2021.)

„Службени гласник РС“, број 54/2020 и 57/2020

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба o измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2: „Службени гласник РС“, број 57/2020

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

ПРОГРАМ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И ОБРТНА СРЕДСТВА У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2

I. ПРЕДМЕТ И ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Програм се односи на доделу кредитних средстава привредним субјектима за оджавање ликвидности и обртна средства, у циљу очувања стабилности финансијског и привредног система Републике Србије у условима потенцијалних ризика изазваних ванредном здравственом ситуацијом и ванредним стањем проглашеним 15. марта 2020. године, због опасности од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Средства за спровођење ове уредбе биће обезбеђена у буџету Републике Србије за 2020. годину у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, у износу од 24.000.000.000,00 динара намењеног за реализацију Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у даљем тексту: Програм).

Такође, за спровођење Програма користиће се средства Фонда за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд), као и средства из Програма о распореду и коришћењу средстава за кредитну подршку предузећима од стратешког значаја за Републику Србију и осталим предузећима у поступку приватизације преко Фонда за 2020. годину, односно средстава која се налазе на посебном подрачуну код Фонда, а представљају средства враћена по основу одобрених кредита по програмима Владе за субвенције привреди, односно кредитну подршку привреди у укупном износу до две милијарде динара.

Програм спроводи Влада у сарадњи са Фондом.

II. ЦИЉЕВИ

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања услед пандемије вируса COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 обезбеди:

– подршка привредним субјектима за набавку обртних средстава;

– подршка привредним субјектима за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави.

III. КОРИСНИЦИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава по овом програму имају предузетници, задруге, микро, мала и средња привредна друштва која су у већинском приватном или задружном власништву и која обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

Средства по овом програму не могу се користити за:

1. организовање игара на срећу, лутрије и сл. делатности;

2. промет нафте и нафтних деривата;

3. производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

IV. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Право да поднесу захтев за кредит по овом програму, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти разврстани у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 73/19), према последње предатим финансијским извештајима и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другом релевантном регистру, а који доставе званичне редовне финансијске извештаје за претходне две године. Услов за задруге је да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РСˮ, број 112/15) и да се подвргла задружној ревизији у последње две године. Услов који се односи на финансијске извештаје не примењује се на предузетнике који немају обавезу подношења финансијских извештаја.

Кредит се може одобрити и ако је у званичним финансијским извештајима привредног субјекта за једну од последње две године, исказан нето губитак али је остварен пословни добитак.

Услов који морају да испуне подносиоци захтева је да нису у тешкоћама, односно да над њима није покренут стечајни поступак, да се над њима не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР), да се над њиме не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.

Кредити за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава, одобраваће се под следећим условима:

– рок отплате до 36 месеци који укључује грејс период до дванаест месеци, укупно трајање кредита је до 12 месеци грејса и до 24 месеца отплате;

– каматна стопа је 1% на годишњем нивоу;

– кредити се одобравају и враћају у динарима;

– минимални износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима за привредна друштва је 1.000.000,00 динара а за предузетнике, задруге и привредне субјекте регистроване у релевантном регистру 200.000,00 динара;

– максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити:

1) за предузетнике и микро правна лица до 10.000.000,00 РСД,

2) за мала правна лица до 40.000.000,00 РСД и

3) за средња правна лица до 120.000.000,00 РСД;

– отплата кредита вршиће се у месечним ануитетима;

– у грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу;

– основни услов за реализацију ових кредита је да привредни субјект у периоду од 15. марта 2020. године па до истека три месеца након пуштања средстава у коришћење не смањује број запослених више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у наведеном временском оквиру;

– инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

1) меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта) и/или

2) хипотека на непокретностима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или;

3) залога на опреми/покретним стварима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или;

4) меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника;

5) меница и менично овлашћење дужника се обавезно достављају уз неко од наведених средстава обезбеђења.

У зависности од износа кредита, корисници кредита достављају следећа средства обезбеђења:

– до износа од 1.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита и личне менице оснивача (свих оснивача),

– до износа од 2.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство физичког лица које је запослено на неодређено време,

– до износа од 10.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство повезаног правног лица,

– до износа од 25.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство бонитетног привредног субјекта који није повезано правно лице са корисником кредита,

– за износ изнад 25.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, залога на опреми у власништву корисника кредита или залогодавца и/или хипотека првог реда. За клијенте из портфолиа Фонда који већ имају успостављене реалне/одговарајуће колатерале, кредити ће се одобравати уз колатерал вишег реда. 

Непокретности односно опрема које служе као обезбеђење по кредитима у складу са овим програмом не морају бити осигуране и полиса не мора бити винкулирана у корист Фонда.

Уколико су оснивачи лица која су страни држављани или привредна друштва регистрована у иностранству у том случају се не достављају личне менице оснивача.

Привредни субјекти који се определе за коришћење Програма, не могу исплаћивати дивиденде до краја 2020. године (могућа је исплата у акцијама).

V. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

По усвајању Програма, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство), потписаће са Фондом уговор о комисиону који се односи на реализацију овог програма, којим ће на Фонд бити пренета обавеза прикупљања и обраде захтева привредних субјеката за кредит, обавеза закључивања уговора о кредиту са привредним субјектима, као и контрола наменског коришћења кредитних средстава.

Министарство ће, по закључењу уговора са Фондом, сукцесивно преносити средства за реализацију овог програма Фонду.

Техничку подршку у спровођењу Програма пружаће Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице (у даљем тексту: АОФИ), а на основу уговора о сарадњи који ће Фонд закључити са АОФИ.

Пријем захтева се врши док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 10. децембра 2020. године. Управни одбор Фонда донеће одлуке по примљеним захтевима најкасније до 31. децембра 2020. године, и то до висине тренутно расположивих средстава за реализацију овог програма.

Крајњи рок за реализацију одобрених средстава у складу са овим програмом и одлукама Управног одбора Фонда је 31. март 2021. године.

По овом програму може се поднети само један захтев. Поновљени захтев може бити поднет у периоду трајања пријема захтева, тек након пријема обавештења да је Управни одбор Фонда одбио првобитан захтев клијента или уколико клијент одустане од коришћења одобреног захтева пре пуштања средстава у коришћење, уз одговарајуће образложење.

Управни одбор Фонда ће, у складу са овим програмом, утврдити ближе критеријуме и услове под којима ће се одобравати кредити за одржавање текуће ликвидности. Критеријум и услови ступиће на снагу када Влада на њих да сагласност.

Одступање од утврђених критеријума и услова дефинисаних овим програмом могуће је у оправданим случајевима у којима постоји посебан интерес Републике Србије, а који је утврђен закључком Владе.

VI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Надзор и контролу наменског коришћења средстава врши Фонд. У реализацији контроле, техничку подршку Фонду пружа АОФИ.

Корисник средстава дужан је да Фонду и АОФИ у сваком тренутку, од подношења захтева до истека три године од закључења уговора, омогући контролу и увид у документацију потребну ради потпунијег сагледавања захтева и контроле наменског коришћења кредитних средстава.

Фонд ће, на захтев Министарства, достављати периодичне извештаје о реализацији и контроли спровођења Програма до исплате последњег кредита.

Фонд ће годишње извештаје о реализацији Програма доставити Министарству. Министарство ће извештај ради информисања доставити Влади.

Фонд је дужан да десет година од доделе помоћи води евиденцију о одобреним кредитима и да Комисији за контролу државне помоћи, на њен захтев, достави сваки податак из евиденције.

На основу годишњег извештаја за 2021. годину, Фонд ће до 28. фебруара 2022. године сва неутрошена средства из буџета вратити у буџет Републике Србије.

Фонд ће све наплате по одобреним кредитима финансираним средствима буџета Републике Србије у једном месецу почетком следећег месеца, враћати у буџет Републике Србије, као и све евентуалне повраћаје од стране клијента. Наведени износ биће умањен за евентуалне трошкове принудне наплате потраживања и трошкове платног промета који падају на терет буџета Републике Србије.

Поделите: