Објављен „Службени гласник РС“ број 57 од 16.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА o измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • УРЕДБА о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
 • УРЕДБА o финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 57 од 16.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА o финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
 • УРЕДБА о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
 • УРЕДБА o измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • ОДЛУКА о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – Средња медицинска школа „Два хероја” Нови Пазар
 • ОДЛУКА о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Дом студената Медицинског факултета Ниш”
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању привременог директора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-3162/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Правосуђе
 • ОДЛУКА о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Државног већа тужилаца из реда професора правног факултета
ОГЛАСИ

Поделите: