Одлука о привременим мерама за очување стабилности финансијског система

„Службени гласник РС“, број 33/2020

 

1. Овом одлуком уређују се мере и активности које је банка дужна да примени у условима пандемије изазване COVID-19, ради очувања стабилности финансијског система у Републици Србији због могућности суочавања са тешкоћама у отплати обавеза дужника.

2. Банка је дужна да дужницима (физичким лицима, пољопривредницима, предузетницима и привредним друштвима) понуди застој у отплати обавеза (мораторијум) у року од три дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Банка је дужна да обавештење о понуди из става 1. ове тачке објави на својој интернет презентацији, чиме се сматра да је понуда достављена свим дужницима.

Ако дужник у року од 10 дана од дана објављивања обавештења из става 2. ове тачке не одбије понуду из става 1. ове тачке, сматраће се да је ту понуду прихватио.

Мораторијум из става 1. ове тачке производи правно дејство истеком рока из става 3. те тачке.

Мораторијум из става 1. ове тачке не може бити краћи од 90 дана, односно од трајања ванредног стања које је уведено због пандемије.

Банка може дужницима из става 1. ове тачке понудити и друге олакшице у вези са отплатом потраживања.

Током трајања ванредног стања које је уведено због пандемије банка не обрачунава затезну камату на доспело а неизмирено потраживање и не покреће поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према дужнику, односно не предузима друге правне радње у циљу наплате потраживања од дужника.

3. Банка је дужна да унутрашњим актима уреди:

– овлашћења и одговорности у процесу спровођења мера и активности из ове одлуке;

– систем праћења и извештавања у банци и извештавања Народне банке Србије о активностима и мерама из ове одлуке и резултатима у вези са њиховом применом;

– врсте олакшица из тачке 2. став 6. ове одлуке, као и услове за њихову примену;

– поступак комуникације са дужницима у смислу ове одлуке.

Банка је дужна да акте из става 1. ове тачке достави Народној банци Србије одмах по њиховом усвајању.

4. Банка је дужна да једном месечно Народној банци Србије доставља извештај о спроведеним активностима и мерама предузетим у складу са овом одлуком, као и резултатима тих активности односно мера.

Извештај из става 1. ове тачке нарочито садржи податке о укупном броју дужника у смислу ове одлуке, броју дужника којима су понуђене олакшице у складу са овом одлуком, броју дужника који су прихватили понуду по врстама олакшица, као и све друге податке од значаја за праћење ефикасности поступка који спроводи.

5. Банка не може од дужника захтевати накнаду било којих трошкова у вези са предузимањем мера и активности у складу са овом одлуком.

6. Потраживања према дужницима којима су одобрене олакшице из тачке 2. ове одлуке, а по којима у моменту ступања на снагу ове одлуке ти дужници нису били у доцњи дужој од 90 дана – неће се сматрати реструктурираним, нити проблематичним потраживањима, као ни проблематичним кредитом у смислу прописа Народне банке Србије, односно неће се сматрати да је наступио статус неизмирења обавезе.

7. Банка је дужна да своје унутрашње акте усклади са одредбама ове одлуке у року од пет дана од дана ступања на снагу те одлуке.

8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: