Репрограм пољопривредних кредита

Народна банка Србије је усвојила прописе на основу којих ће дужницима банке и давалаца финансијског лизинга из области пољопривреде бити омогућен репрограм постојећих обавеза.

Дужници ће моћи да се определе да им се измиривање обавеза по основу главнице одложи у периоду од најмање шест до 12 месеци, а у зависности од сопственог избора трајања грејс периода у оквиру репрограма. Рок отплате кредита односно уговора о лизингу у том случају се продужава тако да износ ануитета (периодичне обавезе која би се плаћала по истеку грејс периода) утврђен у моменту одобравања репрограма не буде већи од износа пре примене репрограма, а у току трајања грејс периода дужници ће плаћати искључиво уговорену камату.

Право на репрограм оствариваће дужници који на дан 31. маја 2022. године нису у доцњи дужој од 90 дана по било којој обавези према банци односно даваоцу лизинга на коју се репрограм примењује, при чему нису у статусу неизмирења обавеза у тој банци, те се његова потраживања не сматрају проблематичним кредитом односно проблематичним потраживањем у смислу прописа Народне банке Србије.

Захтев за репрограм дужник може поднети банци односно даваоцу лизинга у пословним просторијама банке/даваоца лизинга, електронским путем или поштом, до 30. априла 2023. године. Банке одобравају репрограм дужнику у року од 30 дана од дана пријема захтева. 

У наставку преносимо у целости обавештење Народне банке Србије:

„У складу са својом устаљеном праксом превентивне и благовремене реакције на све потенцијалне изазове из међународног и домаћег окружења, а полазећи од економске ситуације у којој су се нашли поједини пољопривредни произвођачи, као и стратешког значаја пољопривредне производње за грађане и привреду, Народна банка Србије је на данашњој седници Извршног одбора усвојила следеће прописе:

– Одлуку о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане пољопривредне производње; и

– Одлуку о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пласмана по основу лизинга пољопривредних машина и опреме у условима отежане пољопривредне производње.

Наведеним прописима дужницима банке и давалаца финансијског лизинга из области пољопривреде омогућен je репрограм постојећих обавеза, што значи да се ти дужници могу определити да им се измиривање обавеза по основу главнице одложи у периоду од најмање шест до 12 месеци, а у зависности од сопственог избора трајања грејс периода у оквиру репрограма. Рок отплате кредита односно уговора о лизингу у том случају се продужава тако да износ ануитета (периодичне обавезе која би се плаћала по истеку грејс периода) утврђен у моменту одобравања репрограма не буде већи од износа пре примене репрограма, а у току трајања грејс периода дужници ће плаћати искључиво уговорену камату.

Репрограм је омогућен пољопривредницима који су уписани у регистар пољопривредних газдинстава у смислу закона којим се уређују пољопривреда и рурални развој:

– физичком лицу које је носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у смислу закона којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

– предузетнику;

– правном лицу, и то:

  • земљорадничкој задрузи с најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих пољопривредних газдинстава уписаних у Регистар,
  • другом правном лицу разврстаном у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

С обзиром на намеру да се подрже дужници који су највише погођени актуелном ситуацијом отежаних услова пољопривредне производње, право на репрограм оствариваће дужници који на дан 31. маја 2022. године: нису у доцњи дужој од 90 дана по било којој обавези према банци односно даваоцу лизинга на коју се репрограм примењује, при чему нису у статусу неизмирења обавеза у тој банци, те се његова потраживања не сматрају проблематичним кредитом односно проблематичним потраживањем у смислу прописа Народне банке Србије.

Захтев за репрограм дужник може поднети банци односно даваоцу лизинга у пословним просторијама банке/даваоца лизинга, електронским путем или поштом, до 30. априла 2023. године. Детаљније информације у вези с применом ових олакшица, а које укључују и репрезентативни пример, банке су дужне да објаве на почетној страни своје интернет презентације и у својим пословним просторијама – у року од пет радних дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Банке одобравају репрограм дужнику у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Конкретан модел олакшица пажљиво је одмерен након интензивне комуникације Народне банке Србије с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и с пословним банкама, и представља најоптималније решење за превазилажење потенцијалних потешкоћа у отплати обавеза дужника пољопривредника који су погођени актуелном ситуацијом. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде изразило је спремност да у оквирима својих надлежности, између осталог и прилагођавањем постојећих програма подршке и субвенција пољопривредних кредита, подржи реализацију донетих мера.

Народна банка Србије очекује од банака, као и потенцијалних корисника ових регулаторних могућности, да на одговоран и транспарентан начин поступају приликом њихове примене, посебно имајући у виду значај који пољопривредни произвођачи имају за целокупан привредни систем, али и значај који банке имају за финансирање њиховог развоја.“

Поделите: