Нове мере за олакшану отплату кредита дужницима погођеним пандемијом COVID-19

Народна банка Србије је усвојила Одлуку о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19 и Одлуку о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19, које су објављене у „Службеном гласнику РС“, број 150 од 14.12.2020. године.

За пољопривреднике, предузетнике и привредна друштва олакшице у отплати обавеза биће понуђена следећим категоријама дужника:

  • који су у 2020. години имали пад пословних прихода, односно промета од најмање 15% у односу на 2019. годину;
  • код којих је дошло до прекида пословања дужника у непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије COVID-19;
  • који су у доцњи дужој од 30 дана у материјално знатном износу по основу било које обавезе на које се одлука примењује.

Поред наведеног, остављена је могућност банкама и даваоцима финансијског лизинга да на образложен захтев дужника, уколико услед других чињеница и околности оцене да је дошло до погоршања финансијског положаја и немогућности измиривања обавеза дужника, одобре олакшице дужнику.

Олакшице се односе на репрограм и рефинансирање кредита и обавеза из финансијског лизинга, уз одобравање грејс-периода од шест месеци и одговарајућег продужења рока отплате, тако да месечне обавезе дужника не буду веће од оних из плана отплате пре одобравања олакшица. Током грејс-периода банка обрачунава камату, при чему се дужник, у самом захтеву, опредељује да ли ће плаћати камату током трајања грејс-периода или након његовог истека.

Банке и даваоци финансијског лизинга ће најкасније до 22. децембра 2020. на својој интернет презентацији и у својим пословницама објавити обавештење којим ће се дужници информисати о могућностима подношења захтева за добијање олакшица, као и о условима који у том смислу треба дужник да испуњава.

Одлуке ступају на снагу 15. децембра 2020. године, те су дужници већ од наредног дана у могућности да, без обзира на обавештење банака односно давалаца финансијског лизинга, поднесу захтев за добијање наведених олакшица.

У наставку преносимо у целости саопштење Народне банке Србије:

„Извршни одбор Народне банке Србије је данас, на ванредној седници, усвојио Одлуку о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19 и Одлуку о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19.

Имајући у виду сложеност утицаја околности изазваних пандемијом COVID-19 на грађане и привреду, Народна банка Србије је утврдила да постоји простор за предузимање додатних мера које имају за циљ олакшано измиривање обавеза дужника који се суочавају с тешкоћама услед пандемије COVID-19 и одговорно управљање кредитним ризиком банака и давалаца финансијског лизинга у тренутним околностима.

Народна банка Србије овим одлукама прописује мере и активности које су банке и даваоци финансијског лизинга дужни да примене ради адекватног управљања кредитним ризиком, што подразумева благовремено препознавање потенцијалних потешкоћа код дужника и предузимање одговарајућих корака. Управо из тог разлога, Народна банка Србије прописује им обавезу да дужнику (физичком лицу, пољопривреднику, предузетнику и привредном друштву), који услед околности изазваних пандемијом COVID-19 није у могућности да измирује своје обавезе према банци или даваоцу финансијског лизинга, односно који може имати тешкоће у измиривању тих обавеза, на његов захтев, одобри олакшицу у отплати обавеза.

Народна банка Србије је проценила да потребу за олакшицама имају посебно незапослена лица, дужници чији су просечни нето месечни приходи у последња три месеца испод просека зарада у Републици Србији, као и дужници с просечним нето месечним приходима у последња три месеца до 120.000 динара, а чији је нето месечни приход мањи за 10% или више у односу на приход пре 15. марта 2020. и чији је степен кредитне задужености, односно оптерећеност месечних примања кредитним и другим обавезама изнад 40% тих прихода.

За пољопривреднике, предузетнике и привредна друштва оцењено је да је олакшице у отплати обавеза потребно понудити нарочито дужницима који су у 2020. години имали пад пословних прихода, односно промета од најмање 15% у односу на 2019. годину или је дошло до прекида пословања дужника у непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије COVID-19.

Такође, право на наведене олакшице имаће и дужници који су у доцњи дужој од 30 дана у материјално знатном износу по основу било које обавезе на које се одлука примењује. Поред наведеног, остављена је могућност банкама и даваоцима финансијског лизинга да на образложен захтев дужника, уколико услед других чињеница и околности оцене да је дошло до погоршања финансијског положаја и немогућности измиривања обавеза дужника, одобре олакшице дужнику.

Олакшице које су предвиђене одлукама односе се на репрограм и рефинансирање кредита и обавеза из финансијског лизинга, уз одобравање грејс-периода од шест месеци и одговарајућег продужења рока отплате, тако да месечне обавезе дужника не буду веће од оних из плана отплате пре одобравања олакшица. Током грејс-периода банка обрачунава камату, при чему се дужник, у самом захтеву, опредељује да ли ће плаћати камату током трајања грејс-периода или након његовог истека.

Други кредитни производи ‒ кредитна картица и дозвољено прекорачење рачуна – могу бити обухваћени олакшицама у складу са овом одлуком, на начин да се одобри кредит за рефинансирање обавеза по основу тих производа, уз грејс-период од шест месеци и уговорену месечну отплату, при чему се период отплате продужава на начин да месечне обавезе не буду веће од месечних обавеза које би дужник иначе плаћао по том производу.

Посебно истичемо и то да банке односно даваоци финансијског лизинга не могу наплатити накнаду за предузете мере и активности у складу са одлукама, као ни трошкове које могу имати у вези с тим мерама и активностима, укључујући и трошкове за обраду захтева клијента, осим трошкова неопходних за одобравање потраживања, а које не утврђује банка односно давалац финансијског лизинга (нпр. кредитни биро или катастар непокретности).

У складу са одлукама, банке и даваоци финансијског лизинга ће најкасније до 22. децембра 2020. на својој интернет презентацији и у својим пословницама објавити обавештење којим ће се дужници информисати о могућностима подношења захтева за добијање олакшица, као и о условима који у том смислу треба дужник да испуњава.

Сви дужници који испуњавају прописане услове могу поднети банци односно даваоцу финансијског лизинга захтев за добијање олакшица електронским путем или поштом, као и у пословним просторијама, до 30. априла 2021. године, с тим да дужницима саветујемо да због тренутне епидемиолошке ситуације предност дају електронском начину комуникације.

Банка односно давалац финансијског лизинга дужни су да о захтеву дужника одлуче и о тој одлуци обавесте дужника у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Донете одлуке ступају на снагу сутра, 15. децембра 2020. године, те су дужници већ од наредног дана у могућности да, без обзира на обавештење банака односно давалаца финансијског лизинга, поднесу захтев за добијање наведених олакшица.

Народна банка Србије ће, као и до сада, с дужном пажњом пратити утицај измењених околности на све релевантне тржишне учеснике и одговорно предузимати кораке из своје надлежности усмерене на очување стабилности финансијског система, што је предуслов за очување и унапређење привредног раста у целини.“

Поделите: