Објављен „Службени гласник РС“ број 150 од 14.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УПУТСТВО о изменама и допуни Упутства о начину издавања уверења Привредне коморе Србије и оверавања исправа
 • ОДЛУКА о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19
 • ОДЛУКА о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 150 од 14.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19
 • ОДЛУКА о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19
Други државни органи и државне организације
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о вођењу евиденције чланова Привредне коморе Србије и привредних комора аутономних покрајина
 • ПРАВИЛНИК о стављању ван снаге Правилника о начину давања информација и потврда о бонитету чланова коморе
 • УПУТСТВО о изменама и допуни Упутства о начину издавања уверења Привредне коморе Србије и оверавања исправа

Поделите: