Објављен „Службени гласник РС“ број 63 од 30.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 63 од 30.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2020. години
 • УРЕДБА о оцењивању полицијских службеника
 • УРЕДБА о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о пријему у професионалну војну службу
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • ОДЛУКА о ублажавању мере ограничења кретања током ванредног стања
 • ОДЛУКА о ублажавању мера за време ванредног стања – дозвола кретања у парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана
 • ОДЛУКА о ублажавању мера забране обављања јавног превоза путника за време ванредног стања
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа за запошљавање слепих и слабовидих инвалида „СЛОГА” Београд (Стари град)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за израду предлога акта којим се уређују посебни услови и начин доделе и коришћења средстава за реализацију пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства у Републици Србији
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење производње и тржишта малине у Републици Србији
 • ОДЛУКА о оснивању Посебне радне групе за припрему апликације за Фонд солидарности Европске уније за подршку јавним расходима насталим реаговањем у здравственој кризи изазваној вирусом SARS-CoV-2
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Завршном рачуну Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњег Извештаја о раду Агенције за реституцију за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности о намери промене намене постојећег објекта Лабораторије за трансуранске елементе у нуклеарно Постројење за прераду радиоактивног отпада
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-2859/2020
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-2860/2020
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-2861/2020
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности, 05 број 404-2862/2020
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2728/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2729/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2727/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2731/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2736/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2738/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2739/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2850/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2851/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2853/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2855/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3137/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2020. годину
Други државни органи и државне организације
 • ИСПРАВКА Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Лучани
ОГЛАСИ

Поделите: