Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
(važi do 31.12.2020.)

Službeni glasnik RS“, broj 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 48/2018, 62/2018, 104/2018, 16/2019 i 80/2019

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, šta se smatra ličnim prtljagom i dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo, kao i način i postupak vraćanja PDV putniku koji nema prebivalište ni boravište u Republici Srbiji.

1. Usluge povezane sa uvozom dobara

Član 2.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – u daljem tekstu: Zakon) za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara, a koje se smatraju sporednim troškovima iz člana 19. stav 2. tačka 2) Zakona, obveznik može da ostvari uz posedovanje dokaza da je vrednost tih usluga sadržana u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara.

Dokazima iz stava 1. ovog člana za prevozne usluge koje su povezane sa uvozom dobara smatraju se:

1) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Dokazom iz stava 1. ovog člana za ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara smatra se račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Uslugom prevoza koja je povezana sa uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona, a koja se pruža:

1) poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara koja se vrši na relaciji od mesta prvog utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona, nezavisno od toga da li prevoz dobara vrši jedno ili više lica;

2) licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona.

U računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 1) ovog člana iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza, dok se za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 2) ovog člana posebno iskazuje podatak o iznosu naknade za prevoz izvršen van Republike Srbije i iznosu naknade za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

Licem koje vrši usluge prevoza dobara, u smislu ovog pravilnika, smatra se lice koje faktički vrši prevoz dobara, kao i svako drugo lice koje se obavezalo da će izvršiti prevoz dobara.

U naknadu za uslugu prevoza, u smislu ovog pravilnika, uključuju se svi iznosi koje prevoznik zaračunava po osnovu pružanja ove usluge (npr. putarina, mostarina, dangubnina, odnosno ležarina i dr.).

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su povezane sa uvozom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

2. Slanje ili otpremanje dobara u inostranstvo

Član 3.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona za dobra koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (u daljem tekstu: izvoz dobara), obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: izvozna deklaracija), odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije, o izvršenom izvozu dobara izdatu u skladu sa carinskim propisima.

Ako je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona obveznik može da ostvari za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju. Za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara obveznik nema obavezu da obračuna PDV.

Ako je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara nije potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, obveznik je dužan da obračuna PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara.

Ako je obveznik obračunao PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, ima pravo da za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju smanji iznos osnovice i iznos obračunatog PDV i da ostvari poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona.

Ako je u skladu sa carinskim propisima odobreno periodično deklarisanje dobara koja se izvoze, poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana, a do izdavanja izvozne deklaracije, obveznik može da ostvari ako poseduje račune ili otpremnice, overene od strane nadležnog carinskog organa.

Izuzetno od st. 1. i 5. ovog člana, u slučajevima u kojima se izvoz dobara vrši bez podnošenja izvozne deklaracije, dokaz o izvršenom izvozu dobara je odobrenje nadležnog carinskog organa izdato u skladu sa carinskim propisima i potvrda nadležnog carinskog organa o izvršenom izvozu dobara.

Potvrdu iz stava 6. ovog člana izdaje nadležni carinski organ na Obrascu PII – Potvrda o izvršenom izvozu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrdu o izvršenom izvozu dobara overava nadležni carinski organ.

Kopiju potvrde iz stava 7. ovog člana nadležni carinski organ zadržava za svoje potrebe.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog izvoza dobara, do dobijanja dokaza iz st. 1, 5. i 6. ovog člana obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje ugovor kojim je predviđeno plaćanje pre izvršenog izvoza i račun o avansnom plaćanju izdat u skladu sa Zakonom.

Član 4.

Kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju izdatu u skladu sa carinskim propisima.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje dokument overen od strane nadležnog carinskog organa na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom.

Dokument iz stava 2. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv i adresu, odnosno firmu i sedište, kao i PIB obveznika (izvoznika);

2) uobičajeni trgovački naziv, količinu i vrednost dobara;

3) mesto i datum kada su dobra poslata u inostranstvo;

4) naziv i adresu, odnosno firmu primaoca dobara u inostranstvu;

5) potpis i pečat nadležnog carinskog organa koji je overio dokument.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog slanja dobara u inostranstvo, do dobijanja dokaza iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 5.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona, obveznik može da ostvari u poreskom periodu u kojem poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo u skladu sa ovim pravilnikom.

U poreskoj prijavi za poreski period u kojem obveznik poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo, obveznik umanjuje iznos osnovice i iznos obračunatog PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom za iznos osnovice i iznos obračunatog PDV za promet dobara koji je izvršio putniku, a iznos naknade za isporuku dobara putniku iskazuje kao poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Član 5a

Kupac – putnik koji u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište (u daljem tekstu: putnik), a koji kupljena dobra u Republici Srbiji otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ima pravo na povraćaj PDV za kupljena dobra u skladu sa Zakonom, ako:

1) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara;

2) je ukupna vrednost isporučenih dobara jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući PDV;

3) poseduje dokaze da ih je otpremio u inostranstvo.

Ličnim prtljagom iz stava 1. ovog člana smatra se prtljag u kojem se nalaze dobra namenjena ličnoj upotrebi putnika, njegovoj porodici ili domaćinstvu, odnosno stvari namenjene poklanjanju (u daljem tekstu: lični prtljag), a koji putnik otprema sa sobom u inostranstvo bez prevoznog sredstva, u sopstvenim prevoznom sredstvu ili u prevoznom sredstvu vozara kojim se prevozi i putnik, odnosno koji putnik otprema u inostranstvo u prevoznom sredstvu vozara kojim se ne prevozi i putnik, a koje napušta carinsku teritoriju Republike Srbije u vreme kada je napušta i putnik, ako je pri napuštanju carinske teritorije Republike Srbije prijavio nadležnom carinskom organu da se njegov lični prtljag nalazi u tom prevoznom sredstvu.

Dobrima za nekomercijalne svrhe iz stava 1. ovog člana smatraju se dobra koja je putnik kupio u Republici Srbiji za njegove lične potrebe, potrebe njegove porodice ili domaćinstva, odnosno dobra namenjena poklanjanju, a koja putnik iznosi povremeno iz Republike Srbije. Vrsta i količina dobara ne smeju biti takvi da ukazuju da je reč o dobrima za komercijalne svrhe.

Ukupna vrednost isporučenih dobara iz stava 1. tačka 2) ovog člana je vrednost dobara iskazana u jednom računu ili u više računa istog prodavca izdatih u vremenskom periodu počev od dana izdavanja prvog računa zaključno sa istekom tri kalendarska meseca koji slede kalendarskom mesecu u kojem je izdat prvi račun.

U ukupnu vrednost dobara iz stava 4. ovog člana uračunava se vrednost dobara za čiji promet postoji obaveza obračunavanja PDV, a za koja putnik može da ostvari pravo na povraćaj PDV, u skladu sa Zakonom, kao i vrednost dobara za čiji promet ne postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom.

Putnik ima pravo na povraćaj PDV ako je dobra kupio u objektu prodavca (prodavnica ili drugo fizički određeno mesto) u kojem prodavac obavlja delatnost prodaje dobara.

Dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo iz stava 1. tačka 3) ovog člana smatraju se:

1) zahtev putnika za povraćaj PDV u papirnom ili elektronskom obliku izdat u skladu sa ovim pravilnikom;

2) račun za isporučena dobra.

Član 5b

Za isporuku dobara u Republici Srbiji prodavac izdaje putniku račun za isporučena dobra i, na zahtev putnika koji kupuje dobra, popunjava i izdaje, odnosno izrađuje (u daljem tekstu: izdaje) zahtev za povraćaj PDV.

Računom iz stava 1. ovog člana smatra se dokument izdat u skladu sa Zakonom, kao i fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.

Zahtev iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV, koji je propisan ovim pravilnikom i čini njegov sastavni deo, ili na dokumentu operatora kojeg je prodavac pre prodaje dobara ovlastio za povraćaj PDV putniku, pod uslovom da taj dokument sadrži sve podatke koje sadrži Obrazac ZPPPDV (u daljem tekstu: zahtev putnika za povraćaj PDV), ako ovim pravilnikom nije drukčije određeno.

Zahtev putnika za povraćaj PDV u papirnom obliku izdaje se u tri primerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji. U tom slučaju, račun i zahtev putnika za povraćaj PDV moraju biti potpisani od strane prodavca.

Ako se zahtev putnika za povraćaj PDV izdaje u elektronskom obliku, prodavac daje kupcu jedan primerak odštampanog zahteva.

Zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u elektronskom obliku, primerak odštampanog zahteva i račun ne moraju da sadrže potpis prodavca.

Prodavac naplaćuje od kupca ukupnu vrednost isporučenih dobara sa PDV.

Operatorom iz stava 3. ovog člana, u smislu ovog pravilnika, smatra se lice koje poseduje potpuni sistem za neposredno sprovođenje postupka za povraćaj PDV putniku u elektronskom obliku.

Član 5v

Prilikom napuštanja carinske teritorije Republike Srbije, putnik daje na uvid carinskom organu kupljena dobra, kao i račun, odnosno račune i original i kopiju zahteva putnika za povraćaj PDV koji je izdat u papirnom obliku, a ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u elektronskom obliku, carinski organ vrši uvid u taj zahtev u svom informacionom sistemu, odnosno uvid u odštampani primerak zahteva putnika za povraćaj PDV ako je u tom momentu došlo do prekida u funkcionisanju informacionog sistema.

Pre potvrđivanja ispunjenosti uslova za povraćaj PDV putniku, carinski organ dužan je da utvrdi da li:

1) podaci iz pasoša ili druge putne isprave, odnosno isprave za prelazak državne granice odgovaraju podacima iz zahteva putnika za povraćaj PDV;

2) dobra data na uvid odgovaraju dobrima iz zahteva putnika za povraćaj PDV i iz računa, kao i da ta dobra nisu korišćena;

3) zahtev putnika za povraćaj PDV i račun, odnosno računi sadrže potpis prodavca, ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u papirnom obliku;

4) je ukupna vrednost dobara sa PDV iskazana u zahtevu putnika za povraćaj PDV jednaka ili veća od 6.000 dinara;

5) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet tih dobara.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana, carinski organ:

1) overava original zahteva putnika za povraćaj PDV i priložene račune potpisom i pečatom, ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u papirnom obliku;

2) overava zahtev putnika za povraćaj PDV elektronskim pečatom u informacionom sistemu, ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u elektronskom obliku, odnosno overava odštampani primerak zahteva putnika za povraćaj PDV potpisom i pečatom, ako postoji prekid u funkcionisanju informacionog sistema.

Elektronskim pečatom iz stava 3. tačka 2) ovog člana smatra se elektronski zapis koji sadrži sve potrebne podatke koji se odnose na otpremanje dobara u inostranstvo i digitalni potpis.

Ako carinski organ utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana, u zahtev putnika za povraćaj PDV unosi datum i razloge za odbijanje zahteva i isti potpisuje.

Ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u papirnom obliku, carinski organ vraća putniku original, odnosno originale računa i zahteva putnika za povraćaj PDV, a kopiju zahteva putnika za povraćaj PDV zadržava za svoje potrebe.

Ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u elektronskom obliku, carinski organ vraća putniku račun, odnosno račune, a ako je u momentu provere ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana carinski organ, usled prekida funkcionisanja informacionog sistema, overio potpisom i pečatom odštampani primerak zahteva putnika za povraćaj PDV, carinski organ pored računa vraća putniku i overeni primerak odštampanog zahteva putnika za povraćaj PDV.

Član 5g

Putniku ili drugom podnosiocu zahteva plaćeni PDV se vraća ako u roku od 12 meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo dostavi prodavcu od kojeg su kupljena dobra ili operatoru dokumentaciju na kojoj je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV u skladu sa ovim pravilnikom.

Dostavljanjem dokumentacije iz stava 1. ovog člana smatra se da je podnet zahtev putnika za povraćaj PDV.

Zahtev putnika za povraćaj PDV može da se podnese lično, poštom ili preko drugog lica. Ako se zahtev putnika za povraćaj PDV podnosi poštom, putnik mora da navede račun na koji će mu se izvršiti povraćaj PDV.

Ako je zahtev putnika za povraćaj PDV podnet prodavcu, prodavac vraća putniku ukupan iznos PDV koji je plaćen kao deo naknade za kupljena dobra u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ukupan iznos PDV), umanjen ili bez umanjenja za naknadu (proviziju) prodavca. Povraćaj PDV vrši se u dinarima, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun koji je naveden u zahtevu putnika za povraćaj PDV podnetog poštom. Isplata u gotovini vrši se odmah, a isplata na račun u roku od 15 dana od dana prijema zahteva putnika za povraćaj PDV.

Ako je zahtev putnika za povraćaj PDV podnet operatoru, operator ima pravo da po tom osnovu od putnika naplati naknadu (proviziju), tako da putniku vraća ukupan iznos PDV umanjen za iznos naknade (proviziju) operatora, u dinarima, gotovinskom isplatom koja se vrši odmah, odnosno isplatom na račun koji je naveden u zahtevu putnika za povraćaj PDV u roku od 15 dana od dana prijema zahteva putnika za povraćaj PDV ako je taj zahtev podnet poštom.

Putnik, odnosno drugo lice preko kojeg je putnik podneo prodavcu ili operatoru zahtev putnika za povraćaj PDV, na originalu zahteva putnika za povraćaj PDV potpisom potvrđuje da mu je vraćen PDV u gotovini, a ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u elektronskom obliku odgovarajućom potvrdom u informacionom sistemu.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, operator dostavlja prodavcu potvrdu da je putniku izvršio povraćaj PDV, a prodavac operatoru vrši povraćaj ukupnog iznosa PDV na račun u banci.

Član 5d

Prodavac je dužan da vodi posebnu evidenciju o prometu dobara za koja je izdao zahtev putnika za povraćaj PDV na Obrascu EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac EZPPPDV sadrži naročito sledeće podatke:

1) datum prijema overenog originala zahteva putnika za povraćaj PDV;

2) evidencioni broj i datum izdavanja zahteva putnika za povraćaj PDV;

3) broj i datum izdavanja računa iz zahteva putnika za povraćaj PDV;

4) iznos naknade za isporučena dobra bez PDV;

5) iznos PDV sadržanog u naknadi za isporučena dobra;

6) iznos PDV koji je vraćen;

7) datum povraćaja PDV.

3. Slobodne zone, carinsko skladištenje i slobodne carinske prodavnice

Član 6.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za unos dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća koje upravlja slobodnom zonom (u daljem tekstu: preduzeće) kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun isporučioca dobara koja se unose u slobodnu zonu overen od strane nadležnog carinskog organa, odnosno overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima;

3) izjavu korisnika zone da se radi o dobrima za koja bi obveznik – sticalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je za promet iz tog stava korisnik slobodne zone – primalac dobara poreski dužnik u skladu sa Zakonom, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun isporučioca dobara koja se unose u slobodnu zonu overen od strane nadležnog carinskog organa, odnosno overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za promet električne energije, prirodnog gasa, mazuta i uglja, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun isporučioca dobara, odnosno overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima;

3) izjavu korisnika zone da se radi o dobrima za koja bi obveznik – sticalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog unosa dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1) i 3), odnosno stava 3. tač. 1) i 3) ovog člana, kao i račun izdat u skladu sa Zakonom.

Ako je naknada, odnosno deo naknade plaćen pre izvršenog unosa dobara u slobodnu zonu, korisnik slobodne zone – primalac dobara koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 2. tačka 1) ovog člana.

Član 7.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet usluga može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) ugovor o pružanju usluga sa obveznikom koji isporučuje dobra u slobodnu zonu, odnosno sa korisnikom slobodne zone – primaocem dobara;

3) račun pružaoca usluga;

4) izjavu korisnika zone da se radi o uslugama za koje bi obveznik – primalac usluge imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi te usluge koristio za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;

5) overenu kopiju dokumenta kojim se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana.

Član 8.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, obveznik koji vrši promet dobara i usluga može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara, odnosno usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun obveznika koji vrši promet dobara i usluga u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone – primaocu dobara, odnosno usluga;

3) izjavu korisnika zone da se radi o dobrima i uslugama za koje bi obveznik – primalac dobara, odnosno usluga imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana korisnik slobodne zone – primalac dobara, odnosno usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara, odnosno usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun obveznika koji vrši promet dobara i usluga u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone – primaocu dobara, odnosno usluga.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa dobara i usluga, obveznik koji vrši promet dobara i usluga može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. ovog člana.

Ako je naknada, odnosno deo naknade plaćen pre izvršenog prometa dobara i usluga, korisnik slobodne zone – primalac dobara i usluga koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 2. tačka 1) ovog člana.

Član 8a

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona, za unos dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet dobara stranom licu može da ostvari ako poseduje:

1) dokument stranog lica kojim se potvrđuje da strano lice ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne zone da će dobra koja strano lice nabavlja obveznik PDV – korisnik slobodne zone ugraditi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo;

2) dokument obveznika PDV – korisnika slobodne zone kojim se potvrđuje da sa stranim licem – primaocem dobara ima zaključen ugovor da će dobra koja strano lice nabavlja ugraditi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo;

3) račun izdat u skladu sa Zakonom overen od strane nadležnog carinskog organa, odnosno overenu kopiju dokumenta kojim se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog unosa dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, kao i račun izdat u skladu sa Zakonom.

Član 8b

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona, za prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet usluga stranom licu može da ostvari ako poseduje:

1) dokument stranog lica kojim se potvrđuje da je reč o prevoznim i drugim uslugama koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona;

2) račun izdat u skladu sa Zakonom;

3) overenu kopiju dokumenta kojim se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana.

Član 8v

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona, za promet dobara u slobodnoj zoni, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari ako poseduje:

1) dokument stranog lica kojim se potvrđuje da strano lice ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne zone da će dobra koja strano lice nabavlja obveznik PDV – korisnik slobodne zone ugraditi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo;

2) dokument obveznika PDV – korisnika slobodne zone kojim se potvrđuje da sa stranim licem – primaocem dobara ima zaključen ugovor da će dobra koja strano lice nabavlja ugraditi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo;

3) račun izdat u skladu sa Zakonom.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa dobara, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. ovog člana.

Član 9.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 6) Zakona, za promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja, obveznik koji vrši promet, odnosno primalac dobara koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari ako poseduje:

1) deklaraciju, odnosno overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra u postupku carinskog skladištenja, u skladu sa carinskim propisima;

2) račun za isporuku dobara overen od strane nadležnog carinskog organa.

Nadležni carinski organ overava račun iz stava 1. tačka 2) ovog člana ako su dobra u trenutku prometa bila u postupku carinskog skladištenja.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen, odnosno plaćen pre izvršenog prometa dobara iz stava 1. ovog člana, obveznik koji vrši promet, odnosno primalac koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Član 10.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 6a) Zakona, za dobra koja se neposredno otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice), obveznik može da ostvari ako poseduje račun koji sadrži napomenu da se dobra neposredno otpremaju u slobodne carinske prodavnice, overen od strane nadležnog carinskog organa.

Ako se dobra pre otpremanja u slobodne carinske prodavnice smeštaju u carinsko skladište, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 6a) Zakona obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun izdat držaocu carinskog skladišta, a koji sadrži napomenu da se dobra smeštaju u carinsko skladište, overen od strane nadležnog carinskog organa;

2) dokument kojim se potvrđuje da su dobra iz carinskog skladišta otpremljena u slobodnu carinsku prodavnicu (interna otpremnica), overen od strane nadležnog carinskog organa.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa dobara iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 6a) Zakona, za isporuku dobara iz slobodnih carinskih prodavnica, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) mesečni izveštaj o prodatim dobrima, overen od strane nadležnog carinskog organa;

2) jedinstvenu carinsku ispravu izdatu u skladu sa carinskim propisima.

4. Usluge oplemenjivanja, opravke ili ugradnje

Član 12.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 7) Zakona, za usluge radova na pokretnim dobrima nabavljenim od strane inostranog primaoca usluge u Republici Srbiji radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokaz da je inostrani primalac nabavio dobra u Republici Srbiji (ugovor ili račun);

2) dokaz o izvršenoj usluzi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje (ugovor ili račun);

3) original ili overenu kopiju izvozne deklaracije ili drugi dokaz, u skladu sa carinskim propisima, da su dobra prevezena ili otpremljena u inostranstvo.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga, do dobijanja izvozne deklaracije ili drugog dokaza, izdatog u skladu sa carinskim propisima, da su dobra prevezena ili otpremljena u inostranstvo, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 1. tačka 1) ovog člana i račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 13.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 7) Zakona, za usluge radova na pokretnim dobrima koja su uvezena radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) deklaraciju o stavljanju dobara u postupak oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, u skladu sa carinskim propisima;

2) ugovor o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova;

3) dokaz o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova u skladu sa normativom, koji utvrđuje nadležni carinski organ, za dobra dobijena iz određene količine uvezenih dobara;

4) original ili overenu kopiju izvozne deklaracije, u skladu sa carinskim propisima, za dobra koja se posle izvršene usluge oplemenjivanja, opravke ili ugradnje prevoze ili otpremaju u inostranstvo.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre prevoza ili otpreme dobara u inostranstvo, do dobijanja izvozne deklaracije obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje:

1) deklaraciju o stavljanju dobara u postupak oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, u skladu sa carinskim propisima;

2) ugovor o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova.

5. Usluge povezane sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara

Član 14.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za ostale usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, od mesta utovara do mesta pretovara koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom;

2) carinsku deklaraciju za postupak tranzita.

Uslugom prevoza koja je u vezi sa izvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, a koja se pruža:

1) poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do krajnjeg odredišta van Republike Srbije;

2) licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara u Republici Srbiji do državne granice.

U računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 1) ovog člana iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza, dok se za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 2) ovog člana posebno iskazuje podatak o iznosu naknade za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije i iznosu naknade za prevoz izvršen van Republike Srbije.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 15.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za ostale usluge koje su u vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Izuzetno, ako se tranzit dobara vrši dalekovodima, cevovodima ili na sličan način, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom;

2) potvrdu nadležnog carinskog organa o izvršenom tranzitu dobara.

Uslugom prevoza koja je u vezi sa tranzitom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, a koja se pruža:

1) poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara preko teritorije Republike Srbije, od mesta utovara do mesta istovara koja se nalaze van Republike Srbije;

2) licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta ulaska do mesta izlaska na državnoj granici.

U računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 1) ovog člana iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza, dok se za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 2) ovog člana posebno iskazuje podatak o iznosu naknade za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije i iznosu naknade za prevoz izvršen van Republike Srbije.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su u vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 16.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);

2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za ostale usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

Uslugom prevoza koja je u vezi sa privremenim uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, a koja se pruža:

1) poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta prvog utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona;

2) licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji iz člana 19. stav 3. Zakona.

U računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara iz stava 3. tačka 1) ovog člana iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza, dok se za uslugu prevoza dobara iz stava 3. tačka 2) ovog člana posebno iskazuje podatak o iznosu naknade za prevoz izvršen van Republike Srbije i iznosu naknade za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

6. Međunarodni prevoz lica u vazdušnom saobraćaju, isporuke letilica i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica

Član 17.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 9) Zakona, za usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju obveznik može da ostvari ako obavlja usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju, kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu, i to:

1) od inostranog aerodroma ili heliodroma (u daljem tekstu: aerodrom) do aerodroma u Republici Srbiji;

2) od aerodroma u Republici Srbiji do inostranog aerodroma;

3) od inostranog aerodroma do inostranog aerodroma preko teritorije Republike Srbije.

Član 18.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 10) i 11) Zakona, obveznik može da ostvari za isporuke letilica i promet dobara i usluga za potrebe domaćih letilica koje se, uz naknadu, pretežno koriste u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih letilica koje koriste nerezidentna preduzeća, ako poseduje:

1) dokument o prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.) izvršenom licu koje navedena dobra i usluge koristi za pružanje usluga međunarodnog prevoza u vazdušnom saobraćaju;

2) izjavu vlasnika domaće letilice da se ta letilica koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca letilice da će se ta letilica, uz naknadu, pretežno koristiti u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Domaća letilica iz stava 1. ovog člana koristi se pretežno u međunarodnom vazdušnom saobraćaju ako, u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja letova u tom periodu ostvari ili će ostvariti više od 80% letova u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica iz stava 1. ovog člana smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića, štampe, dobara namenjenih prodaji u letilicama i dr.

Za promet dobara iz stava 3. ovog člana, obveznik je dužan da obezbedi dokaze u skladu sa propisom koji uređuje carinski dozvoljeno postupanje sa carinskom robom, puštanje carinske robe i naplatu carinskog duga, i to:

1) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz stranih dobara i zaključene obračunske listove prodaje u vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima – za strana dobra prodata putnicima u letilicama u međunarodnom vazdušnom saobraćaju;

2) izvoznu deklaraciju i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu obračunskih listova prodaje u vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima – za domaća dobra prodata putnicima u letilicama u međunarodnom vazdušnom saobraćaju;

3) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz i dostavnice – za prodato strano gorivo i mazivo;

4) dostavnice, odnosno izvoznu deklaraciju i dostavnice ako se promet vrši nerezidentnim preduzećima – za prodato domaće gorivo i mazivo;

5) liste snabdevanja letilica na međunarodnim linijama, odnosno mesečni izveštaj o utrošenim dobrima overen od strane nadležnog carinskog organa, u skladu sa carinskim propisima – za domaća dobra (hrana, piće i dr.) koja se služe putnicima u letilicama na međunarodnim linijama.

Prometom usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica iz stava 1. ovog člana smatraju se usluge sletanja, poletanja, prihvata i otpreme letilica, prtljaga i robe, usluge parkinga letilica, odleđivanja i zaštite od zaleđivanja, hlađenja, grejanja, čišćenja i dr.

7. Međunarodni prevoz lica brodovima u rečnom saobraćaju, isporuke brodova i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova

Član 19.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 12) Zakona, za usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju obveznik može da ostvari ako obavlja usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju, kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu, i to:

1) od inostranog pristaništa do pristaništa u Republici Srbiji;

2) od pristaništa u Republici Srbiji do inostranog pristaništa;

3) od inostranog pristaništa do inostranog pristaništa preko teritorije Republike Srbije.

Član 20.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 13) i 14) Zakona, obveznik može da ostvari za isporuke brodova i promet dobara i usluga za potrebe domaćih brodova koji se, uz naknadu, pretežno koriste u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih brodova koje koriste nerezidentna preduzeća, ako poseduje:

1) dokument o prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.) izvršenom licu koje navedena dobra i usluge koristi za pružanje usluga međunarodnog prevoza u rečnom saobraćaju;

2) izjavu vlasnika domaćeg broda da se taj brod koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca broda da će se taj brod koristiti, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju.

Domaći brodovi iz stava 1. ovog člana koriste se pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju ako, u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja plovidbi u tom periodu ostvare ili će ostvariti više od 80% plovidbi u međunarodnom rečnom saobraćaju.

Prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova iz stava 1. ovog člana smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića i dr.

Za promet dobara iz stava 3. ovog člana, obveznik je dužan da obezbedi dokaze u skladu sa propisom koji uređuje carinski dozvoljeno postupanje sa carinskom robom, puštanje carinske robe i naplatu carinskog duga, i to:

1) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz stranih dobara i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu računa, odnosno otpremnice overene od strane nadležnog carinskog organa – za strana dobra prodata putnicima na brodu u međunarodnom rečnom saobraćaju;

2) izvoznu deklaraciju i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu računa, odnosno otpremnice overene od strane nadležnog carinskog organa u pristaništu, odnosno luci – za domaća dobra prodata putnicima na brodu u međunarodnom rečnom saobraćaju;

3) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz i dostavnice – za prodato strano gorivo i mazivo;

4) dostavnice, odnosno izvoznu deklaraciju i dostavnice ako se promet vrši nerezidentnim preduzećima – za prodato domaće gorivo i mazivo;

5) izvoznu deklaraciju i račune, odnosno dostavnice – za snabdevanje namirnicama i drugim dobrima namenjenim neposrednim potrebama brodova.

Prometom usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova iz stava 1. ovog člana smatraju se lučke usluge, usluge tegljenja i vezivanja brodova, usluge istovara, utovara, pretovara i dr.

8. Diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

Član 21.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji vrši diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, stranom osoblju diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija, kao i članovima njihovih porodica (u daljem tekstu: nosioci prava), i to:

1) za službene potrebe:

(1) diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, sa izuzetkom konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,

(2) međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

2) za lične potrebe:

(1) diplomatskih agenata i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,

(2) konzularnih funkcionera i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom počasnih konzularnih funkcionera i članova njihovih porodica,

(3) članova administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom članova osoblja konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,

(4) konzularnih službenika, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom konzularnih službenika u konzulatima kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,

(5) članova osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članova njihovih porodica, koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, ako je takvo oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom,

(6) članova administrativnog i tehničkog osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, ako je takvo oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom.

Član 22.

Poresko oslobođenje iz člana 21. tačka 1) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) fotokopiju potvrde o reciprocitetu, odnosno dokumenta kojim se potvrđuje da je poresko oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom, izdatim od strane ministarstva nadležnog za inostrane poslove, odnosno drugog nadležnog organa (u daljem tekstu: osnovna potvrda);

2) original službenog naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, koji izdaje ovlašćeno lice nosioca prava.

Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na Obrascu SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava nosilac prava za svoje potrebe.

Odgovorni predstavnik nosioca prava (šef misije, stalni predstavnik i dr) dužan je da, pre izdavanja prvog službenog naloga, Centrali Poreske uprave (u daljem tekstu: Centrala) dostavi podatke o licima ovlašćenim za izdavanje službenih naloga sa deponovanim potpisima tih lica, kao i da dostavi obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 23.

Poresko oslobođenje iz člana 21. tačka 2) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) fotokopiju osnovne potvrde;

2) original naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava, koji izdaje ovlašćeno lice nosioca prava iz člana 21. tačka 1) ovog pravilnika, a čiji je potpis deponovan kod Centrale.

Nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na Obrascu LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava nosilac prava iz člana 21. tačka 1) ovog pravilnika za svoje potrebe.

Odgovorni predstavnik nosioca prava (šef misije, stalni predstavnik i dr) dužan je da do 31. januara tekuće godine dostavi Centrali spisak lica koja imaju pravo nabavke dobara i usluga bez PDV sa deponovanim potpisima ovih lica, kao i da dostavi obaveštenje o promenama spiska lica koja imaju pravo nabavke dobara i usluga bez PDV u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 24.

Ako se službeni nalog na Obrascu SNPDV, odnosno nalog na Obrascu LNPDV izdaje za nabavku dobara za koja se PDV plaća pri uvozu dobara u Republiku Srbiju, dva primerka izdatih naloga daju se nadležnom carinskom organu, a treći primerak zadržava nosilac prava iz člana 21. tačka 1) ovog pravilnika za svoje potrebe.

Član 25.

Uz poresku prijavu za poreski period u kojem je izvršio promet dobara, odnosno usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona, obveznik PDV dostavlja jedan primerak naloga na Obrascu SNPDV, odnosno na Obrascu LNPDV.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za vremenski ograničene ili neograničene usluge (npr. davanje u zakup objekata), odnosno za dobra čija će se pojedinačna isporuka vršiti u određenom vremenskom periodu (npr. gorivo), primerak naloga na Obrascu SNPDV, odnosno na Obrascu LNPDV obveznik može da dostavi uz poresku prijavu za poreski period u kojem je otpočeo pružanje tih usluga, odnosno isporuku tih dobara.

Ako je ugovoreno da će se usluge, odnosno dobra iz stava 2. ovog člana pružati, odnosno isporučivati u periodu dužem od godinu dana, primerak naloga na Obrascu SNPDV, odnosno na Obrascu LNPDV obveznik dostavlja uz poresku prijavu za poreski period u kojem otpočinje naredna godina pružanja usluge, odnosno isporuke dobara.

Član 26.

U slučaju kad nosilac prava pre isteka roka od tri godine od dana nabavke dobara u Republici Srbiji, odnosno iz uvoza, bez plaćanja PDV, ta dobra prenese trećem licu putem prodaje, poklona ili na drugi način (u daljem tekstu: otuđenje), dužan je da na promet tih dobara plati PDV koji nije bio plaćen pri njihovoj nabavci u Republici Srbiji, odnosno iz uvoza.

Otuđenje iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na dobra čija je pojedinačna vrednost do 50 evra u dinarskoj protivvrednosti, koja nosioci prava poklanjaju drugim licima, u skladu sa njihovim funkcijama.

9. Ugovori o donaciji, ugovori o kreditu, odnosno zajmu i drugi međunarodni ugovori

Član 27.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, za promet dobara i usluga, koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom, pod uslovom da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, obveznik može da ostvari ako promet dobara i usluga neposredno vrši:

1) licu sa kojim je zaključen ugovor o donaciji, odnosno licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane lica sa kojim je zaključen ugovor o donaciji (u daljem tekstu: implementarni partner);

2) licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane implementarnog partnera (u daljem tekstu: podimplementarni partner);

3) korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, ako su ta sredstva, od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera, neposredno data korisniku za finansiranje određenog projekta u Republici Srbiji, kao i korisniku dobara ili usluga koji su predmet ugovora o donaciji, nezavisno od toga da li je ta dobra ili usluge platio davalac donacije ili drugo lice;

4) stranom licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu (u daljem tekstu: strano lice), a koje vrši promet dobara i usluga korisniku novčanih sredstava, odnosno korisniku dobara i usluga iz tačke 3) ovog stava (u daljem tekstu: korisnik donacije), u okviru projekta koji je predmet donacije;

5) u svojstvu implementarnog partnera iz tačke 1) ovog stava, odnosno u svojstvu korisnika novčanih sredstava iz tačke 3) ovog stava korisniku dobara i usluga, u slučaju kada plaćanje za ta dobra i usluge nije neposredno izvršio davalac donacije niti korisnik dobara i usluga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) zakona, za promet dobara i usluga, koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom, pod uslovom da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, a koji se finansira sredstvima donacije Evropske unije, preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Delegacija), u slučaju kada Delegacija angažuje domaće ili strano lice za promet dobara i usluga u okviru realizacije projekta u Republici Srbiji, može da se ostvari ako se naknada za taj promet naplaćuje neposredno od Delegacije, odnosno stranog lica.

Republički organ čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio ugovor o donaciji dostavlja Centrali kopiju zaključenog ugovora o donaciji i podatak o iznosu sredstava koji je predmet ugovora o donaciji.

Implementarni partner dostavlja Poreskoj upravi dokaz da je u svojstvu implementarnog partnera angažovan od strane davaoca donacije, spisak podimplementarnih partnera, spisak korisnika donacije i ugovore zaključene sa podimplementarnim partnerima, odnosno korisnicima donacije.

Korisnik donacije dostavlja Poreskoj upravi dokaz kojim se potvrđuje da su novčana sredstva koja su predmet ugovora o donaciji neposredno data korisniku od strane davaoca donacije, odnosno dokaz kojim se potvrđuje da će dobra ili usluge neposredno platiti davalac donacije, spisak stranih lica sa kojima ima zaključene ugovore o prometu dobara i usluga za realizaciju projekta koji je predmet donacije, kao i te ugovore.

Republički organ nadležan za koordinaciju razvojne pomoći Evropske unije, odnosno Telo za ugovaranje određeno na osnovu propisa kojim se uređuje upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije (u daljem tekstu: Telo za ugovaranje) dostavlja Centrali i krajnjem korisniku donatorskog projekta (u daljem tekstu: krajnji korisnik) podatke o:

1) ugovoru o donaciji iz stava 2. ovog člana na osnovu kojeg se finansira projekat, i to datumu početka i završetka primene ugovora, uključujući i izmene koje se odnose na trajanje tog ugovora;

2) nazivu i broju projekta, datumu početka i završetka projekta, iznosu novčanih sredstava namenjenih finansiranju tog projekta, uključujući i izmene o tim novčanim sredstvima.

Pored podataka iz stava 6. ovog člana, republički organ nadležan za koordinaciju razvojne pomoći Evropske unije, odnosno Telo za ugovaranje dostavlja Centrali i podatak o krajnjem korisniku.

Delegacija, odnosno Telo za ugovaranje dostavlja Centrali i krajnjem korisniku podatke o nazivu i broju ugovora zaključenog između Delegacije i domaćeg ili stranog lica o prometu dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije projekta, datumu početka i završetka ugovora, iznosu novčanih sredstava namenjenih finansiranju tog ugovora, uključujući i izmene o novčanim sredstvima kojima se finansira ugovor, odnosno trajanju ugovora, kao i fotokopiju tog ugovora.

Strano lice iz stava 1. tačka 4) i stava 2. ovog člana dostavlja Poreskoj upravi ugovor zaključen sa obveznikom o prometu dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije projekta.

Dokumentacija iz st. 3, 6, 7. i 8. ovog člana dostavlja se u papirnom ili elektronskom obliku, a dokumentacija iz st. 4, 5. i 9. ovog člana u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Član 28.

Poresko oslobođenje iz člana 27. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika obveznik koji vrši promet, odnosno implementarni partner ili podimplementarni partner koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari ako poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema ugovoru o donaciji oslobođen poreza (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za donacije), koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, i koji dostavlja Poreskoj upravi na overu.

Odgovorno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, dužno je da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Poreskoj upravi dostavi podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv, adresu i PIB implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera;

2) broj i datum potvrde;

3) naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta;

4) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je implementarni, odnosno podimplementarni partner poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;

6) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

7) potpis ovlašćenog lica implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera;

8) broj i datum overe od strane Poreske uprave.

Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni overava potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije i dostavlja je implementarnom, odnosno podimplementarnom partneru.

Implementarni, odnosno podimplementarni partner dostavlja obvezniku overenu potvrdu iz stava 4. ovog člana.

Dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, potvrda iz stava 4. ovog člana u elektronskom obliku, a potvrda iz stava 5. ovog člana u papirnom ili elektronskom obliku.

Član 29.

Poresko oslobođenje iz člana 27. stav 1. tač. 3) i 4) i stav 2. ovog pravilnika obveznik može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice korisnika donacije, krajnjeg korisnika, odnosno stranog lica, i koju dostavlja Poreskoj upravi na overu.

Kada je korisnik donacije, odnosno krajnji korisnik poreski dužnik u skladu sa Zakonom za promet koji mu vrši obveznik ili strano lice, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice korisnika donacije, odnosno krajnjeg korisnika, i koji dostavlja Poreskoj upravi na overu.

Odgovorno lice korisnika donacije, krajnjeg korisnika, odnosno stranog lica, dužno je da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Poreskoj upravi dostavi podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži:

1) naziv, adresu i PIB izdavaoca potvrde – korisnika donacije, krajnjeg korisnika, odnosno stranog lica;

2) broj i datum potvrde;

3) naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem;

4) naziv i vrednost projekta ako se promet dobara ili usluga vrši u cilju realizacije određenog projekta u Republici Srbiji;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;

6) naziv, adresu i PIB obveznika PDV, odnosno naziv i adresu stranog lica koje vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je korisnik donacije, odnosno krajnji korisnik poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;

7) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

8) potpis ovlašćenog lica korisnika donacije, krajnjeg korisnika, odnosno stranog lica;

9) broj i datum overe od strane Poreske uprave.

Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni overava potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije iz st. 1. i 2. ovog člana, i dostavlja je korisniku donacije, krajnjem korisniku, odnosno stranom licu.

Korisnik donacije, krajnji korisnik, odnosno strano lice dostavlja obvezniku overenu potvrdu iz stava 5. ovog člana.

Dokumentacija iz st. 1, 2. i 3. ovog člana dostavlja se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, potvrda iz stava 5. ovog člana u elektronskom obliku, a potvrda iz stava 6. ovog člana u papirnom ili elektronskom obliku.

Član 29a.

Poresko oslobođenje iz člana 27. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika obveznik može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje lice koje je implementarnom partneru, odnosno korisniku novčanih sredstava iz člana 27. stav 1. tačka 1), odnosno tačka 3) ovog pravilnika prenelo novčana sredstva na ime realizacije ugovora o donaciji, i koju dostavlja Poreskoj upravi na overu.

Odgovorno lice prenosioca novčanih sredstava dužno je da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Poreskoj upravi dostavi podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv, adresu i PIB izdavaoca potvrde – prenosioca novčanih sredstava;

2) broj i datum potvrde;

3) naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem;

4) naziv i vrednost projekta ako se promet dobara ili usluga vrši u cilju realizacije određenog projekta u Republici Srbiji;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji se ostvaruje poresko oslobođenje;

6) naziv, adresu i PIB poreskog dužnika za promet iz tačke 5) ovog stava;

7) vrednost prometa dobara i usluga iskazana u predračunu ili drugom dokumentu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

8) potpis ovlašćenog lica prenosioca novčanih sredstava;

9) broj i datum overe od strane Poreske uprave.

Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni overava potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana, i dostavlja je prenosiocu novčanih sredstava.

Prenosilac novčanih sredstava dostavlja poreskom dužniku overenu potvrdu iz stava 4. ovog člana.

Dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, potvrda iz stava 4. ovog člana u elektronskom obliku, a potvrda iz stava 5. ovog člana u papirnom ili elektronskom obliku.

Član 30.

Ako se po osnovu ugovora o donaciji iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, vrši uvoz dobara u Republiku Srbiju, lice ovlašćeno za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika.

Potvrda iz stava 1. ovog člana, umesto podataka propisanih članom 28. stav 3. tač. 4)-6), odnosno članom 29. stav 4. tač. 5)-7) ovog pravilnika, sadrži podatke o nazivu, adresi i PIB-u lica za koje se vrši uvoz dobara, odnosno lica koje može da ostvari poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, kao i vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.

Član 31.

(Brisan)

Član 32.

Poreska uprava vodi evidenciju o dostavljenim ugovorima o donaciji, podacima o iznosu sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, o implementarnim i podimplementarnim partnerima, ugovorima zaključenim između implementarnih i podimplementarnih partnera, korisnicima donacija, krajnjim korisnicima i stranim licima, ugovorima zaključenim između korisnika donacija i stranih lica, ugovorima zaključenim između Delegacije i domaćih ili stranih lica o prometu dobara i usluga, ugovorima zaključenim između stranih lica i obveznika, prenosiocima novčanih sredstava, ugovorima zaključenim između prenosioca novčanih sredstava i implementarnih partnera, odnosno korisnika novčanih sredstava, kopijama zaključenih ugovora, dokazima kojima se potvrđuje da su novčana sredstva koja su predmet ugovora o donaciji neposredno data korisniku od strane davaoca donacije, dokazima kojima se potvrđuje da će dobra ili usluge neposredno platiti davalac donacije, kao i o izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju za donacije.

Član 33.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona odnosi se na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno zajmu, ako je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, zaključenim između:

1) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i međunarodne finansijske organizacije;

2) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i druge države;

3) treće strane i međunarodne finansijske organizacije, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant;

4) treće strane i druge države, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant.

Republički organ nadležan za poslove trezora Republike Srbije dostavlja Centrali spisak i kopije zaključenih ugovora o kreditu, odnosno zajmu, koje je zaključila Republika Srbija, odnosno u kojima se Republika Srbija pojavljuje kao garant ili kontragarant, kao i podatke o iznosu i nameni sredstava koji su predmet ugovora o kreditu, odnosno zajmu, a kojima je predviđeno da se iz dobijenih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

Korisnik kredita, odnosno zajma (u daljem tekstu: korisnik sredstava) dostavlja Poreskoj upravi spisak stranih lica sa kojima ima zaključene ugovore o prometu dobara i usluga, kao i zaključene ugovore.

Dokumentacija iz stava 2. ovog člana dostavlja se u papirnom ili elektronskom obliku, a dokumentacija iz stava 3. ovog člana u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Član 34.

Poresko oslobođenje iz člana 33. stav 1. ovog pravilnika, obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji neposredno vrši korisniku sredstava, odnosno stranom licu sa kojim korisnik sredstava ima zaključen ugovor o prometu dobara i usluga, pod uslovom da poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema ugovoru o kreditu, odnosno zajmu oslobođen PDV (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam), koji popunjava, overava i izdaje Poreska uprava.

Kada je korisnik sredstava poreski dužnik u skladu sa Zakonom za promet koji mu vrši obveznik ili strano lice, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, koju popunjava, overava i izdaje Poreska uprava.

Potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži:

1) naziv, adresu i PIB korisnika sredstava;

2) naziv i adresu stranog lica, ako se promet dobara i usluga vrši stranom licu;

3) broj i datum potvrde;

4) naziv i broj ugovora o kreditu, odnosno zajmu ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta koji se finansira iz ovih sredstava ako su sredstva kredita, odnosno zajma, namenjena finansiranju određenog projekta u Republici Srbiji;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;

6) naziv, adresu i PIB obveznika PDV, odnosno naziv i adresu stranog lica koje vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je korisnik sredstava poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;

7) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

8) broj i datum overe Poreske uprave.

Potvrda iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje se na zahtev korisnika sredstava, odnosno stranog lica, koji mora da sadrži:

1) naziv, adresu i PIB korisnika sredstava;

2) naziv i adresu stranog lica, ako se promet dobara i usluga vrši stranom licu;

3) broj i datum zahteva;

4) naziv i broj ugovora o kreditu, odnosno zajmu ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta koji se finansira iz ovih sredstava ako su sredstva kredita, odnosno zajma, namenjena finansiranju određenog projekta u Republici Srbiji;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;

6) naziv, adresu i PIB obveznika PDV, odnosno naziv i adresu stranog lica koje vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je korisnik sredstava poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;

7) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

8) potpis ovlašćenog lica korisnika sredstava, odnosno stranog lica.

Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni izdaje potvrdu o poreskom oslobođenju iz st. 1. i 2. ovog člana i dostavlja je korisniku sredstava, odnosno stranom licu.

Korisnik sredstava, odnosno strano lice dostavlja obvezniku overenu potvrdu iz stava 5. ovog člana.

Uz prvi zahtev iz stava 4. ovog člana, korisnik sredstava dužan je da Poreskoj upravi dostavi i podatak o iznosu iskorišćenih sredstava kredita, odnosno zajma.

Ako se preko stalne poslovne jedinice vrši realizacija projekata finansiranih iz sredstava kredita, odnosno zajma po osnovu ugovora iz člana 33. stav 1. ovog pravilnika, poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji vrši stalna poslovna jedinica, a za koji korisniku sredstava račun izdaje lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište (u daljem tekstu: osnivač), može da ostvari i obveznik PDV – stalna poslovna jedinica tog osnivača, odnosno korisnik sredstava koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom, na osnovu potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, izdate korisniku sredstava.

Kada je za promet iz stava 8. ovog člana stalna poslovna jedinica poreski dužnik u skladu sa Zakonom, stalna poslovna jedinica sačinjava obračun prometa dobara i usluga (u daljem tekstu: obračun), koji dostavlja nadležnom poreskom organu uz poresku prijavu PDV.

Obračun iz stava 9. ovog člana sadrži naročito:

1) naziv, adresu i PIB obveznika PDV – stalne poslovne jedinice;

2) mesto i datum sačinjavanja i redni broj obračuna;

3) vrednost prometa dobara i usluga za koji je osnivač izdao račun korisniku sredstava;

4) vrednost prometa dobara i usluga izvršenog stalnoj poslovnoj jedinici od strane prethodnih učesnika u prometu;

5) potpis ovlašćenog lica.

U poreskoj prijavi PDV za poreski period u kojem je sačinjen obračun, stalna poslovna jedinica iskazuje podatak o vrednosti prometa dobara i usluga za koji je osnivač izdao račun korisniku sredstava, u delu u kojem se iskazuju podaci o prometu za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Zahtev iz stava 4. ovog člana i podatak o iznosu iskorišćenih sredstava iz stava 7. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, potvrda iz stava 5. ovog člana u elektronskom obliku, a potvrda iz stava 6. ovog člana u papirnom ili elektronskom obliku.

Član 35.

Ako se po osnovu ugovora o kreditu, odnosno zajmu iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, vrši uvoz dobara u Republiku Srbiju, lice ovlašćeno za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika.

Potvrda iz stava 1. ovog člana, umesto podataka propisanih članom 34. stav 3. tač. 5)-7) ovog pravilnika, sadrži podatke o nazivu, adresi i PIB-u lica za koje se vrši uvoz dobara, odnosno lica koje može da ostvari poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, kao i vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.

Član 36.

(Brisan)

Član 37.

Poreska uprava vodi evidenciju o dostavljenim ugovorima o kreditu, odnosno zajmu, podacima o iznosu i nameni sredstava koji su predmet ugovora o kreditu, odnosno zajmu, korisnicima sredstava i stranim licima, ugovorima zaključenim između korisnika sredstava i stranih lica, kopijama zaključenih ugovora, kao i o izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam.

Član 38.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona odnosi se na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorom, pod uslovom da je tim ugovorom predviđeno poresko oslobođenje, osim ugovora iz člana 24. stav 1. tač. 16a) i 16b) Zakona (u daljem tekstu: međunarodni ugovor), zaključenim između:

1) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i međunarodne organizacije;

2) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i druge države.

Republički organ čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor, dostavlja Centrali kopiju zaključenog međunarodnog ugovora, obaveštenje o licima koja na osnovu tog ugovora imaju pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Dokumentacija iz stava 2. ovog člana dostavlja se u papirnom ili elektronskom obliku.

Član 39.

Poresko oslobođenje iz člana 38. ovog pravilnika, obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji neposredno vrši licu koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, pod uslovom da poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema međunarodnom ugovoru oslobođen PDV (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor), koji popunjava, overava i izdaje Poreska uprava.

Kada je za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana poreski dužnik u skladu sa Zakonom lice koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor, koju popunjava, overava i izdaje Poreska uprava.

Potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu republičkog organa čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor;

2) naziv i adresu lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje;

3) broj i datum potvrde;

4) naziv i broj međunarodnog ugovora;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga uz poresko oslobođenje, odnosno za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

6) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

7) broj i datum overe Poreske uprave.

Potvrda iz stava 3. ovog člana izdaje se na zahtev lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, koji se podnosi Poreskoj upravi.

Zahtev iz stava 4. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu republičkog organa čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor;

2) naziv i adresu lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje;

3) broj i datum zahteva;

4) naziv i broj međunarodnog ugovora;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga uz poresko oslobođenje, odnosno za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

6) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

7) potpis ovlašćenog lica za podnošenje zahteva.

Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni izdaje potvrdu o poreskom oslobođenju iz stava 3. ovog člana i dostavlja je licu koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje.

Lice koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje dostavlja obvezniku potvrdu iz stava 6. ovog člana.

Zahtev iz stava 4. ovog člana dostavlja se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, potvrda iz stava 6. ovog člana u elektronskom obliku, a potvrda iz stava 7. ovog člana u papirnom ili elektronskom obliku.

Član 40.

Ako se na osnovu međunarodnog ugovora iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, vrši uvoz dobara u Republiku Srbiju, izdavalac potvrde o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika.

Potvrda iz stava 1. ovog člana, umesto podataka propisanih članom 39. stav 3. tač. 5) i 6) ovog pravilnika, sadrži podatak o vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.

Član 41.

(Brisan)

Član 42.

Poreska uprava vodi evidenciju o dostavljenim međunarodnim ugovorima, uključujući i kopije međunarodnih ugovora, licima koja na osnovu međunarodnih ugovora imaju pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, kao i izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor.

Član 42a

Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja propisan odredbama čl. 33−42. ovog pravilnika shodno se primenjuje kod realizacije ugovora o kreditu, odnosno zajmu i drugih ugovora zaključenih između Republike i finansijske institucije u većinskom vlasništvu druge države, ako su ti ugovori potvrđeni u Narodnoj skupštini i ako je tim ugovorima predviđeno oslobađanje od plaćanja PDV.

10. Realizacija infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes

Član 42b

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona odnosi se na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes, nezavisno od izvora finansiranja.

Republički organ koji finansira realizaciju infrastrukturnog projekta iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: finansijer) dostavlja Centrali dokument kojim potvrđuje svojstvo finansijera, podatke o nazivu i vrednosti infrastrukturnog projekta, spisak i kopije zaključenih ugovora o nabavci dobara i usluga iz stava 1. ovog člana, podatke o imenu, prezimenu i JMBG-u lica ovlašćenih za podnošenje zahteva za ostvarivanje poreskog oslobođenja u skladu sa ovim pravilnikom, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Dokumentacija iz stava 2. ovog člana dostavlja se u papirnom obliku.

Član 42v

Poresko oslobođenje iz člana 42b stav 1. ovog pravilnika, obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji neposredno vrši finansijeru, odnosno stranom licu sa kojim finansijer ima zaključen ugovor o nabavci dobara i usluga, pod uslovom da poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga oslobođen PDV (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za infrastrukturni projekat izgradnje autoputa) koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Centrale, u tri primerka.

Kada je finansijer poreski dužnik u skladu sa Zakonom za promet koji mu vrši obveznik ili strano lice, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za infrastrukturni projekat izgradnje autoputa, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Centrale, u tri primerka.

Potvrda o poreskom oslobođenju za infrastrukturni projekat izgradnje autoputa iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži:

1) naziv, adresu i PIB finansijera;

2) naziv i adresu stranog lica, ako se promet dobara i usluga vrši stranom licu;

3) broj i datum potvrde;

4) naziv i vrednost infrastrukturnog projekta;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;

6) naziv, adresu i PIB obveznika PDV, odnosno naziv i adresu stranog lica koje vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je finansijer poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;

7) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

8) datum overe i potpis ovlašćenog lica Poreske uprave.

Potvrda o poreskom oslobođenju za infrastrukturni projekat izgradnje autoputa iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje se na zahtev finansijera, odnosno stranog lica, koji sadrži:

1) naziv, adresu i PIB finansijera;

2) naziv i adresu stranog lica, ako se promet dobara i usluga vrši stranom licu;

3) broj i datum zahteva;

4) naziv i vrednost infrastrukturnog projekta;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;

6) naziv, adresu i PIB obveznika PDV, odnosno naziv i adresu stranog lica koje vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je finansijer poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;

7) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

8) potpis ovlašćenog lica finansijera, odnosno stranog lica.

Centrala proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni izdaje tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju za infrastrukturni projekat izgradnje autoputa iz st. 1. i 2. ovog člana, od kojih dva primerka dostavlja finansijeru, odnosno stranom licu, a treći zadržava za svoje potrebe.

Finansijer, odnosno strano lice dostavlja obvezniku overenu potvrdu iz stava 5. ovog člana.

Član 42g

Ako se u okviru realizacije projekta iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona, vrši uvoz dobara u Republiku Srbiju, Centrala izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika.

Potvrda iz stava 1. ovog člana, umesto podataka propisanih članom 42v stav 3. tač. 5)–7) ovog pravilnika, sadrži podatke o nazivu, adresi i PIB-u lica za koje se vrši uvoz dobara, odnosno lica koje može da ostvari poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16g) Zakona, kao i vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.

Član 42d

Centrala vodi evidenciju o dostavljenim podacima o vrednosti infrastrukturnih projekata iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona, finansijerima i stranim licima, ugovorima zaključenim između finansijera, odnosno stranih lica i lica koja im vrše promet, kopijama zaključenih ugovora, kao i o izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju za infrastrukturni projekat izgradnje autoputa.

Član 42đ

Ako se potvrda o poreskom oslobođenju za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tač. 16a)–16g) Zakona izdaje na zahtev stranog lica u skladu sa ovim pravilnikom, zahtev stranog lica i potvrda o poreskom oslobođenju sadrže i podatak o PIB-u stranog lica koje je podnelo zahtev.

Član 43.

Ugovori i druga dokumentacija koji se dostavljaju Poreskoj upravi u cilju sprovođenja postupaka za ostvarivanje poreskih oslobođenja iz člana 24. stav 1. tač. 16a)-16g) Zakona moraju biti na srpskom jeziku.

Član 44.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07, 99/10, 4/11, 24/11 i 79/11).

Član 45.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza: „Sl. glasnik RS“, br. 40/2015

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza: „Sl. glasnik RS“, br. 82/2015

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza: „Sl. glasnik RS“, br. 86/2015

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 15. oktobra 2015. godine.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza: „Sl. glasnik RS“, br. 11/2016

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza: „Sl. glasnik RS“, br. 21/2017

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. aprila 2017. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza: „Sl. glasnik RS“, br. 48/2018

Član 15.

Odredbe člana 3. ovog pravilnika primenjivaće se od 1. januara 2019. godine.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2018. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza: „Sl. glasnik RS“, br. 62/2018

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza: „Sl. glasnik RS“, br. 104/2018

Član 22.

Postupci za ostvarivanje poreskih oslobođenja na osnovu ugovora iz člana 24. stav 1. tač. 16a), 16b) i 16v) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18), koji nisu okončani zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, okončaće se u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS”, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18 i 62/18).

Član 23.

Odredbe čl. 11, 15. i 19. ovog pravilnika primenjivaće se od 1. februara 2019. godine.

Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza: „Sl. glasnik RS“, br. 80/2019

Član 7.

Postupci za ostvarivanje prava na povraćaj PDV za promet dobara koja putnici otpremaju u inostranstvo koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS”, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 44/18 – dr. zakon, 48/18, 62/18, 104/18 i 16/19).

Član 8.

Dosadašnji Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV, koji je odštampan uz Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS”, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 44/18 – dr. zakon, 48/18, 62/18, 104/18 i 16/19) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Obrascem ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac PII – Potvrda o izvršenom izvozu

obrazac-pii

Obrazac SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV

obrazac-snpdv

Obrazac LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava

obrazac-lnpdv-1
obrazac-lnpdv-2

Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV
Obrazac EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV

 

Podelite: