Објављен „Службени гласник РС“ број 80 од 8.11.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 80 од 8.11.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о основима и мерилима за утврђивање месечне накнаде за учешће у мултинационалној операцији и других новчаних примања припадника Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијамаван граница Републике Србије
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • УРЕДБА о Националном програму сигурносне заштите бродова и бродоградилишта
 • РЕВИДИРАНА ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2020. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и општине Куманово, Република Северна Македонија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11154/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11185/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11187/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11100/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11101/2019
 • ЗАКЉУЧАК о проглашењу одржавања 5. Европских универзитетских игара у Београду 2020. године пројектом од националног значаја за Републику Србију
 • ИСПРАВКА Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта” Панчево
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу програма коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, начину и роковима њиховог достављања
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе
 • ПРАВИЛНИК о поступку плаћања накнаде за бесплатну правну помоћ и начину и поступку враћања примљених новчаних средстава
 • ПРАВИЛНИК о ближој садржини Регистра здравствених установа и документацији потребној за регистрацију
 • УПУТСТВО о Методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
 • РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 7946/14, Новковић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама број 64188/16 и 64190/16, Хорватовић Василић против Србије и Хорватовић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 41404/16, Максић против Србије и 4 друге представке
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 64233/16, Колашинац против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 76024/16, Лазић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 33470/16, Бихорац против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 42144/16, Антић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 7736/17, Попов против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о допуни Кодекса понашања државних службеника
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у октобру 2019. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0168/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0002/18-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2020. години
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Горица”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Пут”, Крупањ
ОГЛАСИ

Поделите: