Објављен „Службени гласник РС“ број 16 од 13.3.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 16 од 13.3.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1021/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1229/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-4/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-6/2019-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0024/18-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2019. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1840/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1841/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1868/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1997/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1998/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1999/2019
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ЈТ International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Љубичево”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о неприхватању предлога за именовање директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд
ОГЛАСИ

Поделите: