Објављен „Службени гласник РС“ број 62 од 10.8.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 62 од 10.8.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Мађарској
 • ОДЛУКА о одређивању специјалног изасланика председника Републике
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице — Државни пут првог реда број 21 Нови Сад — Рума — Шабац, у наставку државни пут првог реда број 19 Шабац–Лозница, и то за деоницу: Рума–Шабац–Лозница”
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о мрежи јавних средњих школа
 • ОДЛУКА о оснивању Средње стручне школе у Нишу и укидању Прве техничке школе „Милутин Миланковић” и Техничке школе „12. фебруар” у Нишу
 • ОДЛУКА о оснивању Средње стручне школе у Крагујевцу и укидању Политехничке школе и Друге техничке школе у Крагујевцу
 • ОДЛУКА о оснивању Средње школе у Кладову и укидању Средње школе „Свети Сава” и Техничке школе у Кладову
 • ОДЛУКА о оснивању Куршумлијско-подујевске гимназије у Куршумлији и укидању Гимназије у Куршумлији и Гимназије у Подујеву која обавља делатност ван седишта у Куршумлији
 • ОДЛУКА о оснивању Куршумлијско-подујевске економско-техничке школе у Куршумлији и укидању Економске школе у Куршумлији и Техничке школе „Ђура Ђаковић” у Подујеву која обавља делатност ван седишта у Куршумлији
 • ОДЛУКА о оснивању Средње школе у Новој Вароши и укидању Гимназије „Пиво Караматијевић” и Техничке школе у Новој Вароши
 • ОДЛУКА о оснивању Средње школе у Бабушници и укидању Гимназије „Вук Караџић” и Техничке школе у Бабушници
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за решавање имовинско-правних односа на непокретностима између правних субјеката који обављају пословне активности на комплексу Аеродрома „Никола Тесла” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2053/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7564/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7566/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7647/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7648/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7649/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7650/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7651/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијског пословања РП „Фелдспат” д.о.о. Бујановац за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7505/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7508/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7510/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7513/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7515/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7517/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7518/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7520/2018
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са акционим планом
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-5/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-6/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-7/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 456-8/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 464-1/18
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0632/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0051/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0080/17-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Александровац”, Александровац
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног комуналног предузећа „Варварин”, Варварин
ОГЛАСИ

Поделите: