Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 62 od 10.8.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 62 od 10.8.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ugandi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Ugandi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Mađarskoj
 • ODLUKA o određivanju specijalnog izaslanika predsednika Republike
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja brze saobraćajnice — Državni put prvog reda broj 21 Novi Sad — Ruma — Šabac, u nastavku državni put prvog reda broj 19 Šabac–Loznica, i to za deonicu: Ruma–Šabac–Loznica”
 • ODLUKA o izmenama Odluke o mreži javnih srednjih škola
 • ODLUKA o osnivanju Srednje stručne škole u Nišu i ukidanju Prve tehničke škole „Milutin Milanković” i Tehničke škole „12. februar” u Nišu
 • ODLUKA o osnivanju Srednje stručne škole u Kragujevcu i ukidanju Politehničke škole i Druge tehničke škole u Kragujevcu
 • ODLUKA o osnivanju Srednje škole u Kladovu i ukidanju Srednje škole „Sveti Sava” i Tehničke škole u Kladovu
 • ODLUKA o osnivanju Kuršumlijsko-podujevske gimnazije u Kuršumliji i ukidanju Gimnazije u Kuršumliji i Gimnazije u Podujevu koja obavlja delatnost van sedišta u Kuršumliji
 • ODLUKA o osnivanju Kuršumlijsko-podujevske ekonomsko-tehničke škole u Kuršumliji i ukidanju Ekonomske škole u Kuršumliji i Tehničke škole „Đura Đaković” u Podujevu koja obavlja delatnost van sedišta u Kuršumliji
 • ODLUKA o osnivanju Srednje škole u Novoj Varoši i ukidanju Gimnazije „Pivo Karamatijević” i Tehničke škole u Novoj Varoši
 • ODLUKA o osnivanju Srednje škole u Babušnici i ukidanju Gimnazije „Vuk Karadžić” i Tehničke škole u Babušnici
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na nepokretnostima između pravnih subjekata koji obavljaju poslovne aktivnosti na kompleksu Aerodroma „Nikola Tesla” u Beogradu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2053/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7564/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7566/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7647/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7648/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7649/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7650/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7651/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i finansijskog poslovanja RP „Feldspat” d.o.o. Bujanovac za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7505/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7508/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7510/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7513/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7515/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7517/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7518/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7520/2018
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije niskougljeničnog razvoja sa akcionim planom
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za žvakanje i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 456-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za žvakanje i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 456-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za žvakanje i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 456-3/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za žvakanje i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 456-4/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za žvakanje i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 456-5/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za žvakanje i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 456-6/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za žvakanje i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 456-7/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u duvan za žvakanje i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 456-8/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 464-1/18
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0632/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0051/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0080/17-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalno stambenog preduzeća „Aleksandrovac”, Aleksandrovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Varvarin”, Varvarin
OGLASI

Podelite: