Пријављивање пословних простора и просторија Пореској управи у складу са новим правилником

Пореска управа је објавила обавештење у којем се наводи да се почев од 24. јануара 2023. године, пријављивање пословних просторија и простора врши искључиво у електронском облику, преко портала Пореске управе на Обрасцу ЕП ИПП – Пријава за евидентирање пословног простора и пословних просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторија у којима порески обвезник обавља делатност.

Наведена обавеза произлази из одредби Правилника о поступку, начину, роковима, садржају и облику пријаве којом порески обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност („Службени гласник РС“, број 139/2022) и члана 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Порески обвезник није у обавези да доставља податке:

  • које је пријавио АПР приликом уписа у прописани регистар,
  • које је у складу са другим прописима доставио Пореској управи (закон којим се уређују акцизе, закон којим се уређује фискализација и др.) и
  • које је до 24. јануара 2023. године пријавио Пореској управи подношењем обрасца ПЕП ИПЈ.

Обвезник који није пријавио податке Пореској управи, односно који је пријавио непотпуне или нетачне податке, а почео је да користи пословни простор, односно пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и просторе и просторије у којима обавља делатност, дужан је да поднесе пријаву ЕП ИПП најкасније до 29.01.2023. године.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Обавештавамо пореске обвезнике да се почев од 24. јануара 2023. године, сагласно одредбама Правилника о поступку, начину, роковима, садржају и облику пријаве којом порески обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност и чл. 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, пријављивање пословних просторија и простора врши искључиво у електронском облику, преко портала Пореске управе на Обрасцу ЕП ИПП – Пријава за евидентирање пословног простора и пословних просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторија у којима порески обвезник обавља делатност.

Пријава ЕП ИПП подноси се посебно за сваки простор и просторију које се налазе ван пријављеног седишта правног лица, предузетника, односно пребивалишта/боравишта физичког лица, пре почетка њиховог коришћења.

Пословним простором и пословним просторијама, у којима се складиште, односно смештају добра, као и простором и просторијама у којима се обавља делатност сматрају се све врсте отворених, затворених и других простора и просторија које се користе у сврху обављања делатности, као и отворених, затворених и других простора и просторија у којима или на којима порески обвезник складишти, односно смешта добра.

Пријава ЕП ИПП у случају промене исказаних података подноси се најкасније 24 сата пре настанка промене, посебно за сваки простор и просторију. У случају када је до промене података дошло услед околности које не зависе од воље пореског обвезника, рок за подношење пријаве је најкасније 24 сата по сазнању од настанка промене.

Порески обвезник који свој пословни простор изнајмљује другом пореском обвезнику дужан је да простор пријави за обављање делатности изнајмљивања док је закупац дужан да пријави изнајмљени простор за обављање своје делатности.

Порески обвезник који смешта туђа добра у своје складиште, о којима води евиденцију у својим пословним књигама, дужан је да пријави тај пословни простор или део пословног простора као складиште.

Обвезник који није пријавио податке Пореској управи, односно који је пријавио непотпуне или нетачне податке, а почео је да користи пословни простор, односно пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и просторе и просторије у којима обавља делатност, дужан је да поднесе пријаву ЕП ИПП најкасније до 29.01.2023. године.

Напомињемо да порески обвезник није у обавези да доставља податке:

– које је пријавио Агенцији за привредне регистре приликом уписа у прописани регистар,

– које је у складу са другим прописима доставио Пореској управи (закон којим се уређују акцизе, закон којим се уређује фискализација и др.) и

– које је до 24. јануара 2023. године пријавио Пореској управи подношењем обрасца ПЕП ИПЈ.

Државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије или локалне самоуправе, јавна предузећа која обављају делатност од општег интереса, а чији је једини оснивач Република Србија, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, односно директни и индиректни буџетски корисници сходно правилнику којим се уређује списак корисника јавних средстава, као и финансијске институције (банке, друштва за осигурање, платне институције и др.) не подносе пријаву ЕП ИПП.

Порески обвезник не може да поднесе евиденциону пријаву на обрасцу ЕП ИПП после покретања поступка пореске контроле, као и након покретања радњи Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела.

Непоступање пореских обвезника у смислу непријављивања Пореској управи, продајних, складишних, односно смештајних просторија, у којима се смештају добра, односно врши промет, представља кривично дело недозвољеног складиштења робе, сходно члану 176а. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Поделите: