Правилник о поступку, начину, роковима, садржају и облику пријаве којом порески обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност

„Службени гласник РС“, број 139/2022

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се поступак, начин, рокови, садржај и облик пријаве којом порески обвезник пријављује Пореској управи пословни простор и пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност (у даљем тексту: евиденциона пријава).

Пословним простором и пословним просторијама, у којима се складиште, односно смештају добра, као и простором и просторијама у којима се обавља делатност из става 1. овог члана, у смислу овог правилника, сматрају се све врсте отворених, затворених и других простора и просторија које се користе у сврху обављања делатности, као и отворених, затворених и других простора и просторија у којима или на којима порески обвезник складишти, односно смешта добра.

Члан 2.

Порески обвезник подноси евиденциону пријаву у електронском облику, преко портала Пореске управе за све пословне просторе и пословне просторије из члана 1. став 2. овог правилника, а којe се налазе ван пријављеног седишта правног лица, предузетника, односно пребивалишта/боравишта физичког лица, пре почетка њиховог коришћења.

Изузетно од става 1. овог члана, порески обвезник не пријављује податке које пријављује Агенцији за привредне регистре приликом уписа у прописани регистар, као и податке који су у складу са другим прописима већ достављени Пореској управи (закон којим се уређују акцизе, закон којим се уређује фискализација и др.).

Евиденциона пријава подноси се на Обрасцу ЕП ИПП – Пријава за евидентирање пословног простора и пословних просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторија у којима порески обвезник обавља делатност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уколико порески обвезник из става 2. овог члана свој пословни простор, потпуно или делом, изнајмљује другом пореском обвезнику, закупац је дужан да пријави изнајмљени простор за обављање своје делатности, а закуподавац да исти простор пријави за обављање делатности изнајмљивања.

Уколико порески обвезник из става 2. овог члана, смешта туђа добра у своје складиште, о којима води евиденцију у својим пословним књигама, исти је дужан да пријави тај пословни простор или део пословног простора као складиште.

Изузетно, евиденциону пријаву не подносе државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије или локалне самоуправе, јавнa предузећа која обављају делатност од општег интереса, а чији је једини оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, односно директни и индиректни буџетски корисници сходно правилнику којим се уређује списак корисника јавних средстава, као и финансијске институције (банке, друштва за осигурање, платне институције и др.).

Члан 3.

Образац ЕП ИПП – Пријава за евидентирање пословног простора и пословних просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторија у којима порески обвезник обавља делатност састоји се из два дела, и то:

1) Део 1. Подаци о подносиоцу евиденционе пријаве;

2) Део 2. Подаци о пословним просторима, односно пословним просторијама, у којима се складиште, односно смештају добра, као и о просторима и просторијама у којима порески обвезник обавља делатност, које се пријављују.

Члан 4.

У Образац ЕП ИПП – Пријава за евидентирање пословног простора и пословних просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторија у којима порески обвезник обавља делатност, део 1. Подаци о подносиоцу евиденционе пријаве, уноси се:

1) Под редним бројем 1.1. – Порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) подносиоца: из потврде о извршеној регистрацији, односно из Обрасца РЕГ – Потврда о извршеној регистрацији – попуњавају правна лица, удружења која се баве прометом добара, предузетници и сталне пословне јединице страног лица;

2) Под редним бројем 1.2. – Јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) из обрасца – лична карта, издатог од надлежног органа, односно евиденциони број за странце који је доделио надлежни орган Републике Србије – попуњавају физичка лица која се баве производњом, пружањем услуга, грађевинским радовима и прометом добара;

3) Под редним бројем 1.3. – Матични број правног лица или предузетника – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица;

4) Под редним бројем 1.4. – Назив/име и презиме подносиоца евиденционе пријаве;

5) Под редним бројем 1.5. – Општина седишта/пребивалишта подносиоца евиденционе пријаве;

6) Под редним бројем 1.6. – Адреса седишта/пребивалишта подносиоца евиденционе пријаве;

7) Под редним бројем 1.7. – Подаци о броју телефона подносиоца евиденционе пријаве;

8) Под редним бројем 1.8. – Адреса електронске поште подносиоца евиденционе пријаве.

У Образац ЕП ИПП – Пријава за евидентирање пословног простора и пословних просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторија у којима порески обвезник обавља делатност, део 2. Подаци о пословним просторима, односно пословним просторијама у којима се складиште, односно смештају добра, као и o просторима и просторијама у којима порески обвезник обавља делатност, који се пријављују, уноси се:

1) Под редним бројем 2.1. – Редни број пословног простора, односно пословне просторије у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторија у којима порески обвезник обавља делатност.

Пословни простори, односно пословне просторије у којима се складиште, односно смештају добра, као и простори и просторије у којима се обавља делатност који се уносе под редним бројем 2.1, разврставају се на следећи начин:

– трговина на мало (малопродаја), која подразумева: промет грађевинског материјала, нафтни деривати, дуван, алкохолна пића, кафа, промет моторних возила, промет секундарних сировина и комисиона продаја;

– трговина на велико (велепродаја), која подразумева: промет грађевинског материјала, нафтни деривати, дуван, алкохолна пића, кафа, промет моторних возила, промет секундарних сировина и комисиона продаја;

– откупне станице за пољопривредне производе;

– производња;

– складиште (отворени и затворени простор);

– угоститељство (услуга смештаја са исхраном или само услуга);

– пружање услуга;

– остало;

2) Под редним бројем 2.2. – Врста пословног простора, односно пословне просторије у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторије у којима се обавља делатност;

3) Под редним бројем 2.3. – Назив пословног простора, односно пословне просторије у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторије у којима се обавља делатност (ово поље се попуњава уколико се разликује од назива подносиоца евиденционе пријаве);

4) Под редним бројем 2.4. – Општина на којој се налази пословни простор, односно пословна просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простор и просторија у којима се обавља делатност;

5) Под редним бројем 2.5. – Место у коме се налази пословни простор, односно пословна просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простор и просторија у којима се обавља делатност;

6) Под редним бројем 2.6. – Адреса, катастарска општина, број катастарске парцеле на којој се налази пословни простор, односно пословна просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простор и просторија у којима се обавља делатност;

7) Под редним бројем 2.7. – Кућни број (број и слово, уколико постоји словна ознака уз број);

8) Под редним бројем 2.8. – Број стана (број и слово, уколико постоји словна ознака уз број);

9) Под редним бројем 2.9. – Шифре и називи делатности које се обављају у пословном простору, односно пословној просторији у којима се складиште, односно смештају добра, као и у простору и просторији у којима се обавља делатност (у складу са прописом којим се уређује класификација делатности према делатности које се обављају у пословном простору и пословној просторији);

10) Под редним бројем 2.10. – Величина пословног простора, односно пословне просторије у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторије у којима се обавља делатност (изражава се у м2, м3, литрима);

11) Под редним бројем 2.11. – Датум отпочињања коришћења пословног простора, односно пословне просторије у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторије у којима се обавља делатност;

12) Под редним бројем 2.12. – Контакт телефон у пословном простору, односно пословној просторији у којима се складиште, односно смештају добра, као и у простору и просторији у којима се обавља делатност;

13) Под редним бројем 2.13. – Основ коришћења пословног простора, односно пословне просторије у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторије у којима се обавља делатност (право власништва, право закупа, право подзакупа, право коришћења);

14) Под редним бројем 2.14. – Подаци о закуподавцу (ПИБ/ЈМБГ, назив/име и презиме власника пословног простора, односно пословне просторије у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторије у којима се обавља делатност;

15) Под редним бројем 2.15. – Подаци о периоду закупа, односно подзакупа пословног простора, односно пословне просторије у којима се складиште, односно смештају добра, као и простора и просторије у којима се обавља делатност.

Члан 5.

Ако се након подношења евиденционе пријаве, промене подаци исказани у евиденционој пријави, порески обвезник обавештава Пореску управу о насталим променама подношењем евиденционе пријаве, у електронском облику преко портала Пореске управе, најкасније 24 сата пре настанка промене, и то за сваки простор и просторију одвојено.

Изузетно од става 1. овог члана, у случају да је до промене података исказаних у евиденционој пријави дошло услед околности које не зависе од воље пореског обвезника (нпр. услед поплаве, пожара и других облика више силе, услед радњи неовлашћених трећих лица и сл.) порески обвезник је дужан да подношењем евиденционе пријаве, у електронском облику преко портала Пореске управе, достави измењене податке најкасније 24 сата по сазнању о настанку промене.

Члан 6.

Престанак коришћења пословног простора, односно пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простора и просторије у којима обавља делатност, порески обвезник пријављује Пореској управи најкасније 24 сата пре престанка коришћења тог простора, односно просторије, подношењем евиденционе пријаве у којој уноси датум престанка коришћења.

Члан 7.

Пореска управа води евиденцију о поднетим евиденционим пријавама и пријављеним пословним просторима и пословним просторијама у којима се складиште, односно смештају добра, као и о просторима и просторијама у којима се обавља делатност.

Члан 8.

Порески обвезник који је у складу са одредбом члана 25. став 1. тачка 1) Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18), до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, број 86/19) пријавио податке о пословним просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као и податке о просторијама у којима обавља регистровану делатност, није у обавези да податке о тим просторијама поново пријављује у складу са одредбама овог правилника.

Порески обвезник који није пријавио податке Пореској управи, односно који је пријавио непотпуне или нетачне податке из члана 4. овог правилника, а почео је да користи пословни простор, односно пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и просторе и просторије у којима обавља делатност, дужан је да поднесе евиденциону пријаву у року од пет дана од дана почетка примене овог правилника.

Члан 9.

Порески обвезник не може да поднесе евиденциону пријаву после покретања поступка пореске контроле, као и након покретања радњи Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од наредног дана по истеку 30-ог дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Поделите: