Пореска управа – питања и одговори у вези са пријављивањем просторија

Пореска управа је на свом сајту објавила четири питања и одговора у вези са пријављивањем складишног и пословног простора (члан 25. став 1. ЗПППА).

Иако се очекивало да ће Пореска управа знатно раније и много детаљније обавестити обвезнике о свим недоумицама које су се јавиле у вези са овом темом, то се нажалост није десило. Пружени су одговори на само четири питања и то месец и по дана након првог обавештења о обрасцу ПЕП-ИПЈ.

Иначе, у току августа и септембра 2018. године је предато укупно 28.783 пријава ПЕП-ИПЈ (погледајте табелу).

Одговори ПУ се своде на следеће:

  • Пријављивање треба извршити у што краћем року;
  • Подаци се могу доставити у електронском или писменом облику;
  • Пријављују се пословне просторије у којима се обавља регистрована делатност – претежна делатност;
  • Пријављују се само „затворене“ пословне просторије.

Подсећамо да су ранији ставови Пореске управе били да се достављање података врши искључиво електронским путем и да се пријављују све пословне просторије у којима се обавља делатност (видети овде).  

У наставку преносимо у целости питања и одговоре са сајта Пореске управе: 

Најчешћа питања и одговори  из члана 25. став 1. ЗПППА

1. Имајући у виду да је ЗПППА уредио само почетак примене наведене одредбе (од 27.08.2018.године), отворено је питање у ком року је порески обвезник дужан да Пореској управи пријави податке, почев од 27.08.2018. године?

Рок није уређен и то је датум почетка примене овог члана ЗПППА – 27.08.2018.године. Mеђутим, имајући у виду да je одредбама члана 176a ЗПППА (Недозвољено складиштење робе), између осталог, прописано да ће се казном затвора од три месеца до три године и новчаном казном казнити и лице које складишти, односно смешта добра у просторијама о којима није обавестио Пореску управу, указујемо да су порески обвезници, у циљу избегавања кривичне одговорности, у обавези да:

1) У што краћем року, односно чим Пореска управа обезбеди техничке услове, пријави све просторије у којима складишти добра,  уколико те просторије користи за складиштење добара у периоду који почиње пре 27. августа 2018. године;

2) Обавести Пореску управу о просторијама у којима намерава да складишти добра пре почетка складиштења, у осталим случајевима.

2. Имајући у виду да ЗПППА у конкретном случају није уредио начин достављања података о пословним просторијама/складиштима, отворено је питање како порески обвезник пријављује складиште /пословне просторије?

Порески обвезници ове податке могу достављати Пореској управи електронским путем, као и у писменом облику.

3. Да ли се обавеза пријављивања података о пословним просторијама у којима се обавља регистрована делатност односи на пословне просторије у којима се обавља претежна делатност регистрована у Агенцији за привредне регистре или се односи на све делатности које обавља порески обвезник, а не само на претежну делатност?

Порески обвезник има обавезу да пријави податке  о пословним просторијама у којима се обавља регистрована делатност – претежна делатност.

4. Да ли се под појмом „пословна просторија“ подразумева и отворен пословни простор, као нпр. градилиште, парцела, као и возило из кога се врши промет добара и слично?

Појам „пословна просторија“ подразумева затворену пословну просторију, те да се у овом случају не може користити појам „пословни простор“ (обавеза пријављивања се односи на „затворене“ пословне просторије, а не и на отворен пословни простор, као нпр. градилиште, парцела, као и возило из кога се врши промет добара и слично).“

Поделите: