Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

„Službeni glasnik RS“, broj 101/2016, 7/2017 i 53/2020

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19).

Član 2.

Poreska prijava iz člana 1. ovog pravilnika podnosi se Poreskoj upravi na Obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: poreska prijava PPDG-1S), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Poreska prijava PPDG-1S, kao i izmenjena poreska prijava PPDG-1S podnose se isključivo u elektronskom obliku kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

U poresku prijavu PPDG-1S se unose pojedini podaci iz odgovarajućih obrazaca, i to:

1) Obrasca PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od _ do _ 20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac PB 2), Obrasca PK 2 – Poreski kredit za obveznike za ulaganja u osnovna sredstva za period od _ do _ 20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac PK 2) i Obrasca SU 1 – Srazmerni iznos ulaganja kod obveznika za period od _ do _ 20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac SU 1), propisanih Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 23/14, 7/17 i 52/20);

2) Obrasca PK 3 – Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od _ do_ godine (u daljem tekstu: Obrazac PK 3) i Obrasca SU 3 – Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od _ do_ godine (u daljem tekstu: Obrazac SU 3), propisanih Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 8/11, 13/12 i 12/13);

3) Obrasca OA – Obračun amortizacije stalnih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac OA) propisanog Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Službeni glasnik RS”, br. 116/04, 99/10, 104/18 i 8/19);

3a) Obrasca POA – Podaci o amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 1. januara 2019. godine za period od ___. do ___. 20___. godine (u daljem tekstu: Obrazac POA) propisanog Pravilnikom o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe („Službeni glasnik RS”, broj 93/19), koji obrazac se ne podnosi uz poresku prijavu ni u elektronskom, ni u papirnom obliku;

4) Obrasca OK – Ograničenje kamate kod duga povezanom licu za period od __ do __ 201__. godine (u daljem tekstu: Obrazac OK) propisanog Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 i 94/19);

5) Obrasca OKP – Obračun kvalifikovanog prihoda za period od __20__. godine do __20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac OKP), propisanog Pravilnikom o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, broj 50/19), koji obrazac se ne podnosi uz poresku prijavu ni u elektronskom, ni u papirnom obliku.

Obrasci iz stava 2. tač. 1), 2), 3) i 4) ovog člana se kao prilozi podnose uz poresku prijavu PPDG-1S, na način iz stava 1. ovoga člana.

Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, u papirnoj formi se podnosi dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene („Službeni glasnik RS”, broj 20/14) i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS”, br. 61/13, 8/14 i 94/19), kao i druga dokumentacija koja se u skladu sa zakonom, odnosno drugim propisom podnosi uz poresku prijavu.

Član 4.

Poresku prijavu PPDG-1S podnosi poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

Podnosilac prijave dužan je da elektronski potpiše poresku prijavu PPDG-1S u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 5.

Ako poreska prijava PPDG-1S, koja je podneta elektronskim putem, sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana ne smatra se podnetom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese ispravljenu poresku prijavu.

Ispravljena poreska prijava iz stava 4. ovog člana ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Poreska prijava PPDG-1S smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) samooporezivanjem na uplatne račune javnih prihoda po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, propisane pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu poreske prijave.

Član 6.

Poreska prijava PPDG-1S sastoji se iz 13 delova, i to:

1) Podaci o prijavi;

2) Podaci o poreskom obvezniku;

3) Podaci za utvrđivanje obaveze plaćanja poreza/doprinosa;

4) Podaci o radnji/poljoprivrednom gazdinstvu;

5) Podaci o delatnosti;

6) Podaci o proceni poslovnog rezultata za utvrđivanje mesečne akontacije poreza i doprinosa;

7) Podaci za utvrđivanje konačne obaveze poreza;

8) Podaci za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa;

9) Podaci za utvrđivanje/izmenu mesečne akontacije poreza i doprinosa;

10) Podaci o mesečnoj osnovici i obračunatim doprinosima kod nastavka plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja delatnosti;

11) Podaci o posebnim prostorima – izdvojenim poslovnim jedinicama;

12) Podaci o podnosiocu prijave;

13) Napomena podnosioca prijave.

Član 7.

U poresku prijavu PPDG-1S, deo 1. Podaci o prijavi, unosi se:

1) pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – oznaka jedne od navedenih vrsta prijava:

(1) oznaka 1 – opšta prijava koju podnosi poreski obveznik u periodu dospelosti za podnošenje poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija,

(2) oznaka 3 – prijava po članu 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 i 86/19 – u daljem tekstu: ZPPPA) koju podnosi poreski obveznik nakon isteka roka dospelosti za podnošenje poreske prijave propisanim zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija,

(3) oznaka 4 – prijava po nalogu kontrole koja se podnosi nakon sprovedenog postupka poreske kontrole u kojem je rešenjem utvrđena poreska obaveza i naloženo podnošenje prijave,

(4) oznaka 6 – prijava po članu 39. ZPPPA koju podnosi poreski obveznik kome je aktom Poreske uprave odobreno produženje roka podnošenja prijave iz opravdanih razloga (bolest, odsustvovanje iz zemlje, nesrećni slučaj, elementarna nepogoda većih razmera i sl.) dok ti razlozi ne prestanu, a najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave;

2) pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu – oznaka jednog od navedenih osnova za podnošenje prijave, i to:

(1) oznaka 1 – obavljanje samostalne delatnosti,

(2) oznaka 2 – početak obavljanja samostalne delatnosti,

(3) oznaka 3 – prestanak obavljanja samostalne delatnosti,

(4) oznaka 4 – prekid obavljanja samostalne delatnosti,

(5) oznaka 5 – promena uslova poslovanja,

(6) oznaka 6 – prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod,

(7) oznaka 7 – promena osnova osiguranja,

(8) oznaka 8 – evidentiranje fizičkog lica za PDV,

(9) oznaka 9 – brisanje fizičkog lica iz PDV,

(10) oznaka 14 – opredeljenje za vođenje poslovnih knjiga od strane fizičkog lica – nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava,

(11) oznaka 15 – prestanak vođenja poslovnih knjiga od strane fizičkog lica – nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava,

(12) oznaka 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti,

(13) oznaka 17 – prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje,

(14) oznaka 18 – nastavak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti,

(15) oznaka 19 – obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta,

(16) oznaka 20 – promena vlasnika radnje,

(17) oznaka 21 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe,

(17a) oznaka 22 – promena sedišta radnje,

(18) oznaka 99 – ostali osnovi nastanka poreske obaveze;

3) pod rednim brojem 1.1b Vrsta poreske obaveze – oznaka jedne od vrsta poreskih obaveza, i to:

(1) oznaka 1 – konačna poreska obaveza za prethodni poreski period,

(2) oznaka 2 – konačna poreska obaveza za prethodni poreski period i akontacije poreske obaveze za tekući poreski period,

(3) oznaka 3 – akontacija poreske obaveze za tekući poreski period,

(4) oznaka 4 – konačna poreska obaveza za tekući poreski period,

(5) oznaka 5 – izmena akontacije poreske obaveze za tekući poreski period,

(6) oznaka 6 – ukupno akontaciono zaduženje za prethodni poreski period;

4) pod rednim brojem 1.2 Poreski period od–do – poreski period za koji se podnosi poreska prijava PPDG–1S, i to:

(1) kod obavljanja samostalne delatnosti unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje porez i doprinosi (u daljem tekstu: poreska obaveza), odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(2) kod početka obavljanja samostalne delatnosti unosi se poreski period od: dan, mesec i godina upisa u registar nadležnog organa, odnosno početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(3) kod prestanka obavljanja delatnosti unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: dan, mesec i godina prestanka obavljanja delatnosti upisan u registar nadležnog organa u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(4) u slučaju prekida obavljanja delatnosti unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: dan, mesec i godina prekida obavljanja delatnosti upisan u registar nadležnog organa u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(5) kod promene uslova poslovanja unosi se poreski period od: 1. januar tekuće godine, odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: poslednji dan meseca u periodu za koji se sastavlja poreski bilans,

(6) u slučaju prelaska iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod unosi se poreski period od: 1. januar ili 1. juli godine za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(7) u slučaju promena osnova osiguranja unosi se poreski period od: dan, mesec i godina promene osnova osiguranja i poreski period do: 31. decembar godine promene osnova osiguranja,

(8) kod evidentiranja fizičkog lica za PDV unosi se poreski period od: dan, mesec i godina početka PDV aktivnosti i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(9) u slučaju brisanja fizičkog lica iz PDV unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: dan, mesec i godina prestanka obavljanja PDV aktivnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(10) kada se fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava opredeli za vođenje poslovnih knjiga unosi se poreski period od: dan, mesec i godina početka vođenja poslovnih knjiga i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(11) u slučaju prestanka vođenja poslovnih knjiga od strane fizičkog lica – nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, odnosno dan, mesec i godina početka vođenja poslovnih knjiga u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: dan, mesec i godina prestanka vođenja poslovnih knjiga u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(12) kada se nastavlja obavljanje samostalne delatnosti nakon prekida unosi se poreski period od: dan, mesec i godina nastavka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(13) kod prelaska iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(14) kada se nastavlja plaćanje doprinosa u periodu prekida obavljanja delatnosti unosi se poreski period od: dan, mesec i godina nastavka plaćanja doprinosa i poreski period do: dan, mesec i godina koji prethodi danu nastavka obavljanja delatnosti, odnosno 31. decembar godine u kojoj je nastavljeno plaćanje doprinosa,

(15) u slučaju obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta unosi se poreski period od: dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe i poreski period do: dan, mesec i godina prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe, odnosno 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(16) kod promene vlasnika radnje – za utvrđivanje konačne poreske obaveze prethodnog vlasnika unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje konačna poreska obaveza, odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje konačna poreska obaveza i poreski period do: dan, mesec i godina promene vlasnika radnje; za utvrđivanje akontacione obaveze za tekući poreski period novog vlasnika radnje unosi se poreski period od: dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti novog vlasnika radnje i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje akontacija poreske obaveze,

(17) kod nastavka obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe unosi se poreski period od: dan, mesec i godina nastavka obavljanja delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza,

(18) u ostalim osnovima nastanka poreske obaveze unosi se poreski period u zavisnosti od osnova nastanka poreske obaveze;

5) pod rednim brojem 1.3 Datum dospelosti za podnošenje poreske prijave – dan, mesec i godina dospelosti roka za podnošenje poreske prijave propisanog zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija;

6) pod rednim brojem 1.4 Datum podnošenja prijave – dan, mesec i godina podnošenja poreske prijave;

7) pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave – jedna od navedenih oznaka:

(1) izmena poreske prijave po članu 40. ZPPPA (oznaka 1),

(2) izmena poreske prijave po nalogu kontrole (oznaka 2),

(3) izmena akontacije poreza i doprinosa zbog promene uslova poslovanja (oznaka 3),

(4) izmena akontacione obaveze poreza/doprinosa kod promene osnova osiguranja, obavljanja delatnosti, odnosno prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe, i u drugim slučajevima (oznaka 4),

(5) storniranje poreske prijave (oznaka 9);

8) pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave – identifikacioni broj prijave:

(1) koja se menja po članu 40. ZPPPA,

(2) koja se menja po nalogu kontrole,

(3) kojom je utvrđena akontacija poreske obaveze za tekući poreski period koja se menja zbog promene uslova poslovanja,

(4) poslednje podnete prijave kod promene osnova osiguranja, obavljanja delatnosti, odnosno prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe i u drugim slučajevima,

(5) koju Poreska uprava stornira po zahtevu poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti;

9) pod rednim brojem 1.6 Broj poreskog rešenja – broj rešenja poreske kontrole, kada je u polju 1.1 Vrsta prijave uneta oznaka 4 i/ili u polju 1.5 Izmena prijave navedena oznaka 2 ili oznaka 9, bez obzira na oznaku u polju 1.1;

10) pod rednim brojem 1.6a Osnov za rešenje – kada se prijava podnosi na osnovu rešenja donetog u postupku ponovne kontrole upisuje se jedna od sledećih oznaka:

(1) Oznaka 1 – za rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu,

(2) Oznaka 2 – za rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu,

(3) Oznaka 3 – za rešenje doneto na osnovu odluke upravnog suda.

Član 8.

U poresku prijavu PPDG-1S, deo 2. Podaci o poreskom obvezniku, unosi se:

1) pod rednim brojem 2.1 Poreski identifikacioni broj (PIB/JMBG) – poreski identifikacioni broj obveznika (PIB), odnosno jedinstveni matični broj građana (JMBG);

2) pod rednim brojem 2.2 Ime i prezime poreskog obveznika – ime i prezime poreskog obveznika – fizičkog lica koje ostvaruje prihode obavljanjem samostalne delatnosti, obveznika poreza na dodatu vrednost, nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava koji se opredelio za vođenje poslovnih knjiga;

3) pod rednim brojem 2.3 Vrsta identifikatora za poreskog obveznika – oznaka jednog od identifikatora poreskog obveznika, i to:

(1) oznaka 1 – jedinstveni matični broj građana,

(2) oznaka 2 – pasoš,

(3) oznaka 3 – izbeglička legitimacija,

(4) oznaka 4 – evidencioni broj za strance;

4) pod rednim brojem 2.4 JMBG/pasoš/izbeglička legitimacija/EBS – zavisno od izabrane oznake identifikatora poreskog obveznika pod rednim brojem 2.3, upisuje se:

(1) jedinstveni matični broj građana,

(2) broj pasoša,

(3) broj izbegličke legitimacije,

(4) evidencioni broj za strance;

5) pod rednim brojem 2.5 Opština prebivališta/boravišta – šifra opštine prebivališta/boravišta poreskog obveznika, utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;

6) pod rednim brojem 2.6 Adresa prebivališta/boravišta – mesto, ulica, broj prebivališta/boravišta poreskog obveznika;

7) pod rednim brojem 2.7 Vrsta poreskog obveznika – jedna od oznaka, i to:

(1) oznaka 1 – preduzetnik koji ostvaruje prihode obavljanjem samostalne delatnosti i koji vodi poslovne knjige,

(2) oznaka 2 – fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost,

(3) oznaka 3 – fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava i koje vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana;

8) pod rednim brojem 2.8 Uvećani staž osiguranja – jedna od navedenih oznaka, i to:

(1) oznaka 0 – bez uvećanog staža osiguranja,

(2) oznaka 1 – uvećani staž osiguranja 12/14,

(3) oznaka 2 – uvećani staž osiguranja 12/15,

(4) oznaka 3 – uvećani staž osiguranja 12/16,

(5) oznaka 4 – uvećani staž osiguranja 12/18;

9) podaci pod red. br. 2.1, 2.2, 2.5 i 2.6 unose se automatski, a podnosilac prijave unosi podatke pod red. br. 2.3, 2.4, 2.7 i 2.8.

Član 9.

U poresku prijavu PPDG-1S, deo 3. Podaci za utvrđivanje obaveze plaćanja poreza/doprinosa, unosi se:

1) pod rednim brojem 3.1 Osnov osiguranja i period osiguranja – u slučaju promena osnova osiguranja i utvrđivanja akontacije doprinosa za tekući poreski period unosi se odgovarajuća oznaka osnova osiguranja i period osiguranja, a kod utvrđivanja konačne poreske obaveze za prethodni/tekući poreski period, unosi se pod određenim rednim brojem pojedinačno oznaka svakog osnova osiguranja i period trajanja osiguranja u godini za koju se utvrđuje konačna poreska obaveza. Oznake osnova osiguranja su:

(1) oznaka 1 – obavljanje samostalne delatnosti kao osnovne delatnosti,

(2) oznaka 2 – obavljanje samostalne delatnosti i radni odnos (zaposleni/osnivač, odnosno član koji je zasnovao radni odnos u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član),

(3) oznaka 3 – obavljanje samostalne delatnosti i osnivač/član u privrednom društvu u kome radi bez zasnivanja radnog odnosa,

(4) oznaka 4 – obavljanje samostalne delatnosti i nosilac poljoprivrednog domaćinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava,

(5) oznaka 5 – obavljanje samostalne delatnosti i korisnik penzije;

2) pod rednim brojem 3.2 Obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe – kod utvrđivanja akontacije poreza unosi se period obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe, a kod utvrđivanja konačne poreske obaveze unosi se pod određenim rednim brojem pojedinačno svaki period obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta u godini za koju se utvrđuje konačna poreska obaveza;

3) pod rednim brojem 3.3 Opredeljenje za ličnu zaradu – unosi se period opredeljenja za ličnu zaradu;

4) podatke pod red. br. 3.1 do 3.3 unosi podnosilac prijave.

Član 10.

U poresku prijavu PPDG-1S, deo 4. Podaci o radnji/poljoprivrednom gazdinstvu, unosi se:

1) pod rednim brojem 4.1 Matični broj – matični broj radnje, odnosno poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar privrednih subjekata kod nadležnog organa;

2) pod rednim brojem 4.2 Poslovno ime – poslovno ime;

3) pod rednim brojem 4.3 Skraćeno poslovno ime – skraćeno poslovno ime;

4) pod rednim brojem 4.4 Opština sedišta – šifra opštine sedišta radnje/poljoprivrednog gazdinstva utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;

5) pod rednim brojem 4.5 – Adresa sedišta – mesto, ulica, broj sedišta radnje/poljoprivrednog gazdinstva;

6) podaci pod red. br. 4.1 do 4.5 unose se automatski nakon unosa podatka pod rednim brojem 2.1.

Član 11.

U poresku prijavu PPDG-1S, deo 5. Podaci o delatnosti, unosi se:

1) pod rednim brojem 5.1 Pretežna delatnost – šifra i naziv pretežne delatnosti upisana u registar kod nadležnog organa;

2) pod rednim brojem 5.2 Delatnost sa najviše učešća u ukupnom prihodu – šifra i naziv delatnosti po osnovu koje je u obračunskom periodu ostvareno najviše učešće u ukupnom prihodu;

3) podatak pod rednim brojem 5.1 automatski se unosi nakon upisa podatka pod rednim brojem 2.1, a podatak pod rednim brojem 5.2 unosi podnosilac prijave.

Član 12.

U poresku prijavu PPDG-1S, deo 6. Podaci o proceni poslovnog rezultata za utvrđivanje mesečne akontacije poreza i doprinosa, unose se podaci u slučaju kada je pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu naveden jedan od sledećih osnova: oznaka 2 – početak obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 6 – prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod, oznaka 8 – evidentiranje fizičkog lica za PDV, oznaka 14 – opredeljenje za vođenje poslovnih knjiga od strane fizičkog lica – nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava, oznaka 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti, oznaka 20 – promena vlasnika radnje ili oznaka 99 – ostali osnovi nastanka poreske obaveze, i to:

1) pod rednim brojem 6.1 Procena prihoda za prvu poslovnu godinu – iznos procenjenog prihoda za prvu poslovnu godinu;

2) pod rednim brojem 6.2 Procena rashoda za prvu poslovnu godinu – iznos procenjenog rashoda za prvu poslovnu godinu;

3) pod rednim brojem 6.3 Procena dobiti za prvu poslovnu godinu – iznos procenjene dobiti za prvu poslovnu godinu koji se utvrđuje kao razlika iznosa pod rednim brojem 6.1 i iznosa pod rednim brojem 6.2. Ako je razlika negativna unosi se iznos 0,00 (nula) dinara;

4) pod rednim brojem 6.4 Mesečna osnovica poreza – iznos mesečne osnovice poreza koji se utvrđuje kao količnik iznosa sa rednog broja 6.3 i broja meseci od početka obavljanja delatnosti do kraja prve poslovne godine;

5) pod rednim brojem 6.5 Mesečna akontacija poreza – iznos mesečne akontacije poreza koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 6.4 i poreske stope propisane zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana;

6) pod rednim brojem 6.6 Mesečna osnovica doprinosa – iznos mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 6.3 i broja dana i meseci u periodu od početka obavljanja delatnosti do kraja prve poslovne godine, koji ne može da bude niži od najniže, ni viši od najviše mesečne osnovice doprinosa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi;

7) pod rednim brojem 6.7 – Mesečna akontacija doprinosa za PIO – iznos mesečne akontacije doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinos za PIO) koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 6.6 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

8) pod rednim brojem 6.8 – Mesečna akontacija doprinosa za zdravstveno osiguranje – iznos mesečne akontacije doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 6.6 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

9) pod rednim brojem 6.9 – Mesečna akontacija doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – iznos mesečne akontacije doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 6.6 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

10) pod rednim brojem 6.10 – Mesečna akontacija dodatnog doprinosa za PIO – iznos mesečne akontacije dodatnog doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 6.6 i stope dodatnog doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

11) pod rednim brojem 6.11 Kamata na porez – iznos kamate na dugovani porez obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja poreske prijave;

12) pod rednim brojem 6.12 Kamata na doprinos za PIO – iznos kamate na dugovani doprinos za PIO obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

13) pod rednim brojem 6.13 Kamata na doprinos za zdravstveno osiguranje – iznos kamate na dugovani doprinos za zdravstveno osiguranje obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

14) pod rednim brojem 6.14 Kamata na doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – iznos kamate na dugovani doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

15) pod rednim brojem 6.15 Kamata na dodatni doprinos za PIO – iznos kamate na dugovani dodatni doprinos za PIO obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

16) podatke pod red. br. 6.1, 6.2, 6.11 do 6.15 unosi podnosilac prijave, podaci pod red. br. 6.3 do 6.10 se automatski obračunavaju na osnovu podataka pod red. br. 6.1 i 6.2, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi.

Član 13.

U poresku prijavu PPDG-1S, deo 7. Podaci za utvrđivanje konačne obaveze poreza, unose se podaci za utvrđivanje konačne obaveze poreza, u slučaju kada je pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu naveden jedan od sledećih osnova: oznaka 1 obavljanje samostalne delatnosti, oznaka 3 – prestanak obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 4 – prekid obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 9 – brisanje fizičkog lica iz PDV, oznaka 15 – prestanak vođenja poslovnih knjiga od strane fizičkog lica – nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava, oznaka 17 – prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje, oznaka 20 – promena vlasnika radnje ili oznaka 99 – ostali osnovi nastanka poreske obaveze, i to:

1) pod rednim brojem 7.1 Poreska osnovica (r. br. 61. Obrasca PB 2) – iznos pod rednim brojem 61. Obrasca PB 2;

2) pod rednim brojem 7.2 Obračunati porez – iznos obračunatog poreza koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 7.1 i poreske stope, propisane zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, u poreskom periodu za koji se utvrđuje konačna poreska obaveza;

3) pod rednim brojem 7.3 Ukupno umanjenje obračunatog poreza – ukupan iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu prava na poreski podsticaj ili poresko oslobođenje koji se utvrđuje kao zbir iznosa pod red. br. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 i 7.3.4;

4) pod rednim brojem 7.3.1 PK 2 (r. br. 14. Obrasca PK 2) – iznos umanjenja po osnovu ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 14. Obrasca PK 2);

5) pod rednim brojem 7.3.2 PK 3 (r. br. 12. Obrasca PK 3) – iznos umanjenja po osnovu ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 12. Obrasca PK 3);

6) pod rednim brojem 7.3.3 SU 1 (r. br. 6. Obrasca SU 1) – iznos poreskog oslobođenja za srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti (r. br. 6. Obrasca SU 1);

7) pod rednim brojem 7.3.4 SU 3 (r. br. 6. Obrasca SU 3) – iznos poreskog oslobođenja za srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti (r. br. 6. Obrasca SU 3);

8) pod rednim brojem 7.4 Obračunati porez po umanjenju – iznos obračunatog poreza po umanjenju koji se utvrđuje kao razlika iznosa pod rednim brojem 7.2 i iznosa pod rednim brojem 7.3;

9) pod rednim brojem 7.5 Uvećanje obračunatog poreza – gubitak poreskog podsticaja – iznos uvećanja obračunatog poreza zbog gubitka prava na poreski podsticaj;

10) pod rednim brojem 7.6 Konačna obaveza poreza – iznos konačno utvrđene obaveze poreza za poreski period koji se utvrđuje kao zbir iznosa pod rednim brojem 7.4 i iznosa pod rednim brojem 7.5;

11) pod rednim brojem 7.7 Porez za uplatu/preplata – iznos akontativno manje plaćenog poreza od konačno obračunatog poreza pod rednim brojem 7.6, odnosno iznos akontativno više plaćenog poreza od konačne obaveze, koji se unosi sa predznakom „minus”;

12) pod rednim brojem 7.8 Kamata – iznos kamate na dugovani porez obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

13) podatak pod rednim brojem 7.1 automatski se preuzima iz Obrasca PB 2, podaci pod red. br. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 i 7.3.4 automatski se preuzimaju iz obrazaca PK 2, PK 3, SU 1 i SU 3, podatke pod red. br. 7.5, 7.7 i 7.8 unosi podnosilac prijave, a podaci pod red. br. 7.2, 7.3, 7.4 i 7.6 automatski se obračunavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi.

Član 14.

U poresku prijavu PPDG-1S, deo 8. Podaci za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa, unose se podaci za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa, u slučaju kada je pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu naveden jedan od sledećih osnova: oznaka 1 obavljanje samostalne delatnosti, oznaka 3 – prestanak obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 4 – prekid obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 9 – brisanje fizičkog lica iz PDV, oznaka 15 – prestanak vođenja poslovnih knjiga od strane fizičkog lica – nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava, oznaka 17 – prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje, oznaka 20 – promena vlasnika radnje ili oznaka 99 – ostali osnovi nastanka poreske obaveze, i to:

1) pod rednim brojem 8.1 Osnovica doprinosa – iznos osnovice doprinosa – oporezive dobiti sa rednog broja 51. Obrasca PB 2, ali ne niži od najniže, ni viši od najviše godišnje osnovice doprinosa saglasno zakonu kojim se uređuju doprinosi;

2) pod rednim brojem 8.2 Konačna obaveza doprinosa za PIO – konačno obračunati iznos doprinosa za PIO, koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 8.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi, u poreskom periodu za koji se utvrđuje konačna obaveza doprinosa;

3) pod rednim brojem 8.3 Konačna obaveza doprinosa za zdravstveno osiguranje – konačno obračunati iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 8.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi, u poreskom periodu za koji se utvrđuje konačna obaveza doprinosa;

4) pod rednim brojem 8.4 Konačna obaveza doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – konačno obračunati iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 8.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi, u poreskom periodu za koji se utvrđuje konačna obaveza doprinosa;

5) pod rednim brojem 8.5 Konačna obaveza dodatnog doprinosa za PIO – konačno obračunati iznos dodatnog doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 8.1 i stope dodatnog doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi, u poreskom periodu za koji se utvrđuje konačna obaveza doprinosa;

6) pod rednim brojem 8.6 Doprinos za PIO za uplatu/preplata – iznos akontativno manje plaćenog doprinosa za PIO od konačne obaveze pod rednim brojem 8.2, odnosno iznos akontativno više plaćenog doprinosa za PIO od konačne obaveze, koji se unosi sa predznakom „minus”;

7) pod rednim brojem 8.7 Doprinos za zdravstveno osiguranje za uplatu/preplata – iznos akontativno manje plaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje od konačne obaveze pod rednim brojem 8.3, odnosno iznos akontativno više plaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje od konačne obaveze, koji se unosi sa predznakom „minus”;

8) pod rednim brojem 8.8 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti za uplatu/preplata – iznos akontativno manje plaćenog doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti od konačne obaveze pod rednim brojem 8.4, odnosno iznos akontativno više plaćenog doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti od konačne obaveze, koji se unosi sa predznakom „minus”;

9) pod rednim brojem 8.9 Dodatni doprinos za PIO za uplatu/preplata – iznos akontativno manje plaćenog dodatnog doprinosa za PIO od konačne obaveze pod rednim brojem 8.5, odnosno iznos akontativno više plaćenog dodatnog doprinosa za PIO od konačne obaveze, koji se unosi sa predznakom „minus”;

10) pod rednim brojem 8.10 Kamata za doprinos za PIO – iznos kamate na dugovani doprinos za PIO, obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

11) pod rednim brojem 8.11 Kamata za doprinos za zdravstveno osiguranje – iznos kamate na dugovani doprinos za zdravstveno osiguranje, obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

12) pod rednim brojem 8.12 Kamata za doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – iznos kamate na dugovani doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

13) pod rednim brojem 8.13 Kamata za dodatni doprinos za PIO – iznos kamate na dugovani dodatni doprinos za PIO, obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

14) podatak pod rednim brojem 8.1 automatski se preuzima sa rednog broja 51. Obrasca PB 2, ako je ovaj iznos niži od najniže, odnosno viši od najviše godišnje osnovice doprinosa automatski se umesto iznosa sa rednog broja 51. Obrasca PB 2 upisuje iznos najniže, odnosno najviše godišnje osnovice doprinosa, podaci pod red. br. 8.2 do 8.5 automatski se obračunavaju na osnovu podataka sa rednog broja 8.1, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju doprinosi, a podatke pod red. br. 8.6 do 8.13 upisuje podnosilac prijave.

Član 15.

Kada je pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu, navedena oznaka 1 – obavljanje samostalne delatnosti, oznaka 7 – promena osnova osiguranja, oznaka 19 – obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, oznaka 21 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe ili oznaka 99 – ostali osnovi nastanka poreske obaveze, u poresku prijavu PPDG-1S, deo 9. Podaci za utvrđivanje/izmenu mesečne akontacije poreza i doprinosa, unose se podaci za utvrđivanje mesečne akontacije poreza i doprinosa, i to:

1) pod rednim brojem 9.1 Poreska osnovica (r. br. 54. Obrasca PB 2) – iznos poreske osnovice pod rednim brojem 54. Obrasca PB 2;

2) pod rednim brojem 9.2 Mesečna osnovica poreza – iznos mesečne osnovice poreza koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.1 i broja meseci obavljanja delatnosti u prethodnom poreskom periodu za koji je utvrđena konačna obaveza poreza;

3) pod rednim brojem 9.3 Mesečni iznos obračunatog poreza – mesečni iznos obračunatog poreza koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.2 i poreske stope propisane zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana;

4) pod rednim brojem 9.4 Ukupno umanjenje poreza – ukupan iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu prava na poreski podsticaj ili poresko oslobođenje za tekući poreski period koji se utvrđuje kao zbir iznosa pod red. br. 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 i 9.4.4;

5) pod rednim brojem 9.4.1 PK 2 (r. br. 15. Obrasca PK 2) – iznos neiskorišćenog dela poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 15. Obrasca PK 2, a najviše do iznosa propisanog članom 48. st. 1. i 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15);

6) pod rednim brojem 9.4.2 PK 3 (r. br. 13. Obrasca PK 3) – iznos neiskorišćenog dela poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 13. Obrasca PK 3);

7) pod rednim brojem 9.4.3 SU 1 (r. br. 6. Obrasca SU 1) – iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskih oslobođenja (r. br. 6. Obrasca SU 1);

8) pod rednim brojem 9.4.4 SU 3 (r. br. 6. Obrasca SU 3) – iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskih oslobođenja (r. br. 6. Obrasca SU 3);

9) pod rednim brojem 9.5 Mesečni iznos umanjenja poreza – mesečni iznos umanjenja poreza koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.4 i broja meseci obavljanja delatnosti u prethodnom poreskom periodu za koji je utvrđena konačna obaveza poreza;

10) pod rednim brojem 9.6 Mesečna akontacija poreza – iznos mesečne akontacije poreza koji se utvrđuje kao razlika iznosa pod rednim brojem 9.3 i iznosa pod rednim brojem 9.5;

11) pod rednim brojem 9.7 Osnovica doprinosa – iznos osnovice doprinosa – oporeziva dobit pod rednim brojem 51. Obrasca PB 2;

12) pod rednim brojem 9.8 Mesečna osnovica doprinosa – iznos mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.7 i broja dana/meseci obavljanja delatnosti u prethodnom poreskom periodu za koji je utvrđena konačna obaveza doprinosa, koji ne može biti niži od najniže, ni viši od najviše mesečne osnovice doprinosa saglasno zakonu kojim se uređuju doprinosi, pri čemu se mesečna osnovica doprinosa usklađuje sa iznosom najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa koja važi za određeni obračunski period;

13) pod rednim brojem 9.9 Mesečna akontacija doprinosa za PIO – iznos mesečne akontacije doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

14) pod rednim brojem 9.10 Mesečna akontacija doprinosa za zdravstveno osiguranje – iznos mesečne akontacije doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

15) pod rednim brojem 9.11 Mesečna akontacija doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – iznos mesečne akontacije doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

16) pod rednim brojem 9.12 Mesečna akontacija dodatnog doprinosa za PIO – iznos mesečne akontacije dodatnog doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope dodatnog doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

17) pod rednim brojem 9.13 Kamata na porez – iznos kamate na dugovani porez obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

18) pod rednim brojem 9.14 Kamata na doprinos za PIO – iznos kamate na dugovani doprinos za PIO obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

19) pod rednim brojem 9.15 Kamata na doprinos za zdravstveno osiguranje – iznos kamate na dugovani doprinos za zdravstveno osiguranje obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

20) pod rednim brojem 9.16 Kamata na doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – iznos kamate na dugovani doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

21) pod rednim brojem 9.17 Kamata na dodatni doprinos za PIO – iznos kamate na dugovani dodatni doprinos za PIO obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave;

22) podatak pod rednim brojem 9.1 se automatski preuzima sa rednog broja 54. Obrasca PB 2, podaci sa red. br. 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 i 9.4.4 automatski se preuzimaju iz obrazaca PK 2, PK 3, SU 1 i SU 3, podatak sa rednog broja 9.7 se automatski preuzima sa rednog broja 51. Obrasca PB 2, podaci pod red. br. 9.2 do 9.4, 9.5, 9.6, i 9.8 do 9.12 se automatski obračunavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi, a podatke pod red. br. 9.13 do 9.17 unosi podnosilac prijave.

Kada je pod rednim brojem 1.1 Osnov za prijavu navedena oznaka 5 – promena uslova poslovanja, u poresku prijavu PPDG–1S, deo 9. Podaci za utvrđivanje/izmenu mesečne akontacije poreza i doprinosa, unose se podaci za izmenu mesečne akontacije poreza i doprinosa, i to:

1) pod rednim brojem 9.1 Poreska osnovica – (r. br. 54. Obrasca PB 2) – iznos poreske osnovice pod rednim brojem 54. Obrasca PB 2;

2) pod rednim brojem 9.2 Mesečna osnovica poreza – iznos mesečne osnovice poreza koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.1 i broja meseci za koji se podnosi poreska prijava i poreski bilans za izmenu mesečne akontacije zbog promene uslova poslovanja;

3) pod rednim brojem 9.3 Mesečni iznos obračunatog poreza – mesečni iznos obračunatog poreza koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.2 i poreske stope propisane zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana;

4) pod rednim brojem 9.4 Ukupno umanjenje poreza – ukupan iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu prava na poreski podsticaj ili poresko oslobođenje za tekući poreski period koji se utvrđuje kao zbir iznosa pod rednim brojem 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 i 9.4.4;

5) pod rednim brojem 9.4.1 PK 2 (r. br. 15. Obrasca PK 2) – iznos neiskorišćenog dela poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 15. Obrasca PK 2, a najviše do iznosa propisanog članom 48. st. 1. i 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

6) pod rednim brojem 9.4.2 PK 3 (r. br. 13. Obrasca PK 3) – iznos neiskorišćenog dela poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 13. Obrasca PK 3);

7) pod rednim brojem 9.4.3 SU 1 (r. br. 6. Obrasca SU 1) – iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskih oslobođenja (r. br. 6. Obrasca SU 1);

8) pod rednim brojem 9.4.4 SU 3 (r. br. 6. Obrasca SU 3) – iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskih oslobođenja (r. br. 6. Obrasca SU 3);

9) pod rednim brojem 9.5 Mesečni iznos umanjenja poreza – mesečni iznos umanjenja poreza koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.4 i broja meseci za koji se podnosi poreska prijava i poreski bilans za izmenu mesečne akontacije zbog promene uslova poslovanja;

10) pod rednim brojem 9.6 Mesečna akontacija poreza – iznos mesečne akontacije poreza koji se utvrđuje kao razlika između iznosa pod rednim brojem 9.3 i iznosa pod rednim brojem 9.5;

11) pod rednim brojem 9.7 Osnovica doprinosa – iznos osnovice doprinosa – oporeziva dobit pod rednim brojem 51. Obrasca PB 2;

12) pod rednim brojem 9.8 Mesečna osnovica doprinosa – iznos mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.7 i broja meseci poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava zbog izmene uslova poslovanja i poreski bilans, koji ne može biti niži od najniže, ni viši od najviše mesečne osnovice doprinosa, saglasno zakonu kojim se uređuju doprinosi, pri čemu se mesečna osnovica doprinosa usklađuje sa iznosom najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa koja važi za određeni obračunski period;

13) pod rednim brojem 9.9 Mesečna akontacija doprinosa za PIO – iznos mesečne akontacije doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

14) pod rednim brojem 9.10 Mesečna akontacija doprinosa za zdravstveno osiguranje – iznos mesečne akontacije doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

15) pod rednim brojem 9.11 Mesečna akontacija doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – iznos mesečne akontacije doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

16) pod rednim brojem 9.12 Mesečna akontacija dodatnog doprinosa za PIO – iznos mesečne akontacije dodatnog doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope dodatnog doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

17) podaci pod rednim brojem od 9.13 do 9.17 se ne popunjavaju;

18) podatak pod rednim brojem 9.1 se automatski preuzima sa rednog broja 54. Obrasca PB 2, podaci sa red. br. 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 i 9.4.4 automatski se preuzimaju iz obrazaca PK 2, PK 3, SU 1 i SU 3, podatak sa rednog broja 9.7 se automatski preuzima sa rednog broja 51. Obrasca PB 2, podaci pod red. br. 9.2 do 9.4, 9.5, 9.6 i 9.8 do 9.12 se automatski obračunavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi.

Član 16.

Kada je pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu, navedena oznaka 18 – nastavak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti, u poresku prijavu PPDG-1S, deo 10. Podaci o mesečnoj osnovici i obračunatim doprinosima kod nastavka plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja delatnosti, unosi se:

1) pod rednim brojem 10.1 Mesečna osnovica doprinosa – mesečna osnovica doprinosa, ali ne niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi;

2) pod rednim brojem 10.2 Mesečni iznos doprinosa za PIO – mesečni iznos doprinosa za PIO kao proizvod iznosa pod rednim brojem 10.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

3) pod rednim brojem 10.3 Mesečni iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje – mesečni iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 10.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

4) pod rednim brojem 10.4 Mesečni iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – mesečni iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti kao proizvod iznosa pod rednim brojem 10.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

5) podnosilac prijave upisuje podatak pod rednim brojem 10.1, a podaci u pod red. br. 10.2 do 10.4 se automatski obračunavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi.

Član 17.

U poresku prijavu PPDG-1S, deo 11. Podaci o posebnim prostorima – izdvojenim poslovnim jedinicama, unose se podaci o posebnim prostorima – izdvojenim poslovnim jedinicama i to za svaki poseban prostor – izdvojenu poslovnu jedinicu: mesto sedišta, ulica i broj, površina u m² i datum upisa u registar nadležnog organa.

U poresku prijavu PPDG-1S, deo 12. Podaci o podnosiocu prijave, unose se:

1) pod rednim brojem 12.1 JMBG podnosioca prijave – jedinstveni matični broj građana lica koje podnosi poresku prijavu;

2) pod rednim brojem 12.2 Telefon kontakt osobe – broj telefona kontakt osobe;

3) pod rednim brojem 12.3 Elektronska pošta – podatak o elektronskoj adresi na koju se dostavljaju obaveštenja u vezi sa podnetom prijavom.

U poreskoj prijavi PPDG-1S, deo 13. Napomena podnosioca prijave, unosi se napomena podnosioca prijave.

Član 18.

U poresku prijavu PPDG-1S iznosi se upisuju u dinarima bez decimala.

Član 19.

Poreski obveznik za period u kojem se opredelio za isplatu lične zarade, u poreskoj prijavi PPDG-1S ne iskazuje podatak o doprinosima.

Član 20.

Od 1. januara 2017. godine poreska prijava PPDG-1S podnosi se elektronskim putem, uključujući i poresku prijavu za utvrđivanje konačne poreske obaveze za 2016. godinu, odnosno konačne poreske obaveze za 2016. godinu i akontacija za 2017. godinu, kao i za utvrđivanje dospelih akontacionih/konačnih poreskih obaveza zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, a za koje nije podneta poreska prijava, već se ista podnosi od 1. januara 2017. godine.

Za poresku prijavu koja je podneta na Obrascu PPDG-1S koji je propisan Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS”, br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 – ispravka, 8/11, 74/13, 24/14 i 27/14 – ispravka), a nakon toga, poreski obveznik ustanovi da tako podneta poreska prijava sadrži grešku ili propust, izmenjenu poresku prijavu podnosi na istom obrascu na kom je i podneo poresku prijavu koju menja.

Član 21.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS”, br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 – ispravka, 8/11, 74/13, 24/14 i 27/14 – ispravka) u delu koji se odnosi na poresku prijavu PPDG-1S, osim u slučajevima podnošenja poreske prijave PPDG-1S u skladu sa članom 20. stav 2. ovog pravilnika.

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti: „Službeni glasnik RS“, broj 53/2020

Član 5.

Poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, u skladu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/16 i 7/17), obveznik podnosi i posle stupanja na snagu ovog pravilnika, i to u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu za 2018. godinu, odnosno u slučaju podnošenja poreske prijave koju je obveznik propustio da podnese za 2018. godinu.

Član 6.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

obrazac PPDG-1S - 2017 - 1obrazac PPDG-1S - 2017 - 2obrazac PPDG-1S - 2017 - 3

Podelite: