Објављен „Службени гласник РС“ број 7 од 31.1.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину
 • ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о здравственој исправности дијететских производа
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 7 од 31.1.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
 • УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2017. години
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Народног позоришта у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању управника Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана и вршиоца дужности члана Надзорног одбора Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног ваздухопловног комитета
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о укидању права на национално спортско признање
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о сталним судским тумачима
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о здравственој исправности дијететских производа
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/1957
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/1958
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/1962
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/2033
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/2221
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/2223
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/2224
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/2225
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину
 • ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2017. годину
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2017. годину
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Правосуђе
 • ОДЛУКА Државног већа тужилаца A број 40/17
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржини и форми понуде за преузимање акција
 • ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали у току 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
 • РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебан додатак) за рехабилитовано лице
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије
 • ЈЕДИНСТВЕНА ТАРИФА накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација путем веб радија и веб телевизије
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Владимирци
ОГЛАСИ

Поделите: