Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 7 od 31.1.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOS POREZA NA DOHODAK GRAĐANA iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu
 • IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda
 • UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 7 od 31.1.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”
 • UREDBA o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2017. godini
 • UREDBA o dopunama Uredbe o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana i vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za inovacionu delatnost
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za inovacionu delatnost
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu
 • REŠENJE o ukidanju prava na nacionalno sportsko priznanje
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOS POREZA NA DOHODAK GRAĐANA iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
Ministarstva
 • PRAVILNIK o bližim saobraćajno-tehničkim i drugim uslovima za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica i autobuskih stajališta
 • PRAVILNIK o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o stalnim sudskim tumačima
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1957
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1958
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/1962
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2033
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2221
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2223
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2224
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/2225
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu
 • IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
 • IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
Pravosuđe
 • ODLUKA Državnog veća tužilaca A broj 40/17
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija
 • ODLUKA o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2017. godine
 • REŠENJE o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
 • REŠENJE o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije
 • ODLUKA o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence, za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije
 • JEDINSTVENA TARIFA naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem veb radija i veb televizije
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Vladimirci
OGLASI

Podelite: