Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
(важи до 31.01.2018.)

Службени гласник РС“, број 7/2017

 

1. Динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16) усклађени годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години су:

усклађени
динарски
износи

1) из члана 56б став 2. тачка 1):

– укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, остварен у износу мањем од:                                                                                        

1.028.970,29

– укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређују порези на имовину мања од:       

25.081.150,62

2) из члана 56б став 3:

– право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, за бебу старости до две године, може се остварити до износа од:

                                                         75.029,08

– у првој години старости бебе до: 

    42.873,76

– у другој години старости бебе до:                                                  

                                32.155,32

2. Усклађени динарски износи из тачке 1. примењују се од 1. фебруара 2017. године.

Поделите: