Правилник о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности

„Службени гласник РС“, број 101/2016, 7/2017 и 53/2020

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин подношења и садржина пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности предузетника који воде пословне књиге у складу са чланом 43. ст. 2. и 3. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19).

Члан 2.

Пореска пријава из члана 1. овог правилника подноси се Пореској управи на Обрасцу ППДГ-1С – Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: пореска пријава ППДГ-1С), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Пореска пријава ППДГ-1С, као и измењена пореска пријава ППДГ-1С подносе се искључиво у електронском облику као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе или попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

У пореску пријаву ППДГ-1С се уносе поједини подаци из одговарајућих образаца, и то:

1) Обрасца ПБ 2 – Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности за период од _ до _ 20__. године (у даљем тексту: Образац ПБ 2), Обрасца ПК 2 – Порески кредит за обвезнике за улагања у основна средства за период од _ до _ 20__. године (у даљем тексту: Образац ПК 2) и Обрасца СУ 1 – Сразмерни износ улагања код обвезника за период од _ до _ 20__. године (у даљем тексту: Образац СУ 1), прописаних Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС”, бр. 23/14, 7/17 и 52/20);

2) Обрасца ПК 3 – Порески кредит за предузетнике за улагања у основна средства у одређене делатности за период од _ до_ године (у даљем тексту: Образац ПК 3) и Обрасца СУ 3 – Сразмерни износ улагања код предузетника за период од _ до_ године (у даљем тексту: Образац СУ 3), прописаних Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС”, бр. 8/11, 13/12 и 12/13);

3) Обрасца ОА – Обрачун амортизације сталних средстава (у даљем тексту: Образац ОА) прописаног Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС”, бр. 116/04, 99/10, 104/18 и 8/19);

3a) Обрасца ПОА – Подаци о амортизацији сталних средстава стечених почев од 1. јануара 2019. године за период од ___. до ___. 20___. године (у даљем тексту: Образац ПОА) прописаног Правилником о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе („Службени гласник РС”, број 93/19), који образац се не подноси уз пореску пријаву ни у електронском, ни у папирном облику;

4) Обрасца ОК – Ограничење камате код дуга повезаном лицу за период од __ до __ 201__. године (у даљем тексту: Образац ОК) прописаног Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 94/19);

5) Обрасца ОКП – Обрачун квалификованог прихода за период од __20__. године до __20__. године (у даљем тексту: Образац ОКП), прописаног Правилником о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица („Службени гласник РС”, број 50/19), који образац се не подноси уз пореску пријаву ни у електронском, ни у папирном облику.

Обрасци из става 2. тач. 1), 2), 3) и 4) овог члана се као прилози подносе уз пореску пријаву ППДГ-1С, на начин из става 1. овога члана.

Изузетно од ст. 1, 2. и 3. овог члана, у папирној форми се подноси документација у складу са Правилником о начину на који предузетници у пореском билансу исказују трансферне цене („Службени гласник РС”, број 20/14) и Правилником о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима („Службени гласник РС”, бр. 61/13, 8/14 и 94/19), као и друга документација која се у складу са законом, односно другим прописом подноси уз пореску пријаву.

Члан 4.

Пореску пријаву ППДГ-1С подноси порески обвезник, порески пуномоћник или друго лице које је порески обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и заступник по службеној дужности (у даљем тексту: подносилац пријаве).

Подносилац пријаве дужан је да електронски потпише пореску пријаву ППДГ-1С у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Члан 5.

Ако пореска пријава ППДГ-1С, која је поднета електронским путем, садржи недостатке у погледу формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава подносиоца пријаве о тим недостацима.

Пореска пријава из става 1. овог члана не сматра се поднетом.

Обавештење из става 1. овог члана садржи информацију о формалним недостацима и математичким нетачностима.

По добијању обавештења из става 1. овог члана, подносилац пријаве је дужан да отклони идентификоване недостатке и поднесе исправљену пореску пријаву.

Исправљена пореска пријава из става 4. овог члана не сматра се измењеном пореском пријавом.

Пореска пријава ППДГ-1С сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве, број одобрења за плаћање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) самоопорезивањем на уплатне рачуне јавних прихода по основу обављања самосталне делатности, прописане правилником којим се уређују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, и у електронском облику о томе достави обавештење подносиоцу пореске пријаве.

Члан 6.

Пореска пријава ППДГ-1С састоји се из 13 делова, и то:

1) Подаци о пријави;

2) Подаци о пореском обвезнику;

3) Подаци за утврђивање обавезе плаћања пореза/доприноса;

4) Подаци о радњи/пољопривредном газдинству;

5) Подаци о делатности;

6) Подаци о процени пословног резултата за утврђивање месечне аконтације пореза и доприноса;

7) Подаци за утврђивање коначне обавезе пореза;

8) Подаци за утврђивање коначне обавезе доприноса;

9) Подаци за утврђивање/измену месечне аконтације пореза и доприноса;

10) Подаци о месечној основици и обрачунатим доприносима код наставка плаћања доприноса у периоду прекида обављања делатности;

11) Подаци о посебним просторима – издвојеним пословним јединицама;

12) Подаци о подносиоцу пријаве;

13) Напомена подносиоца пријаве.

Члан 7.

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 1. Подаци о пријави, уноси се:

1) под редним бројем 1.1 Врста пријаве – ознака једне од наведених врста пријава:

(1) ознака 1 – општа пријава коју подноси порески обвезник у периоду доспелости за подношење пореске пријаве у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, односно законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација,

(2) ознака 3 – пријава по члану 182б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19 – у даљем тексту: ЗПППА) коју подноси порески обвезник након истека рока доспелости за подношење пореске пријаве прописаним законом којим се уређује порез на доходак грађана, односно законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација,

(3) ознака 4 – пријава по налогу контроле која се подноси након спроведеног поступка пореске контроле у којем је решењем утврђена пореска обавеза и наложено подношење пријаве,

(4) ознака 6 – пријава по члану 39. ЗПППА коју подноси порески обвезник коме је актом Пореске управе одобрено продужење рока подношења пријаве из оправданих разлога (болест, одсуствовање из земље, несрећни случај, елементарна непогода већих размера и сл.) док ти разлози не престану, а најдуже за шест месеци од дана истека законског рока за подношење пријаве;

2) под редним бројем 1.1а Основ за пријаву – ознака једног од наведених основа за подношење пријаве, и то:

(1) ознака 1 – обављање самосталне делатности,

(2) ознака 2 – почетак обављања самосталне делатности,

(3) ознака 3 – престанак обављања самосталне делатности,

(4) ознака 4 – прекид обављања самосталне делатности,

(5) ознака 5 – промена услова пословања,

(6) ознака 6 – прелазак из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход,

(7) ознака 7 – промена основа осигурања,

(8) ознака 8 – евидентирање физичког лица за ПДВ,

(9) ознака 9 – брисање физичког лица из ПДВ,

(10) ознака 14 – опредељење за вођење пословних књига од стране физичког лица – носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава,

(11) ознака 15 – престанак вођења пословних књига од стране физичког лица – носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава,

(12) ознака 16 – наставак обављања самосталне делатности након прекида обављања делатности,

(13) ознака 17 – прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање,

(14) ознака 18 – наставак плаћања доприноса у периоду прекида обављања самосталне делатности,

(15) ознака 19 – обављање делатности преко овлашћеног пословође за време остваривања накнаде зараде због породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета,

(16) ознака 20 – промена власника радње,

(17) ознака 21 – наставак обављања самосталне делатности након престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође,

(17а) ознака 22 – промена седишта радње,

(18) ознака 99 – остали основи настанка пореске обавезе;

3) под редним бројем 1.1б Врста пореске обавезе – ознака једне од врста пореских обавеза, и то:

(1) ознака 1 – коначна пореска обавеза за претходни порески период,

(2) ознака 2 – коначна пореска обавеза за претходни порески период и аконтације пореске обавезе за текући порески период,

(3) ознака 3 – аконтација пореске обавезе за текући порески период,

(4) ознака 4 – коначна пореска обавеза за текући порески период,

(5) ознака 5 – измена аконтације пореске обавезе за текући порески период,

(6) ознака 6 – укупно аконтационо задужење за претходни порески период;

4) под редним бројем 1.2 Порески период од–до – порески период за који се подноси пореска пријава ППДГ–1С, и то:

(1) код обављања самосталне делатности уноси се порески период од: 1. јануар године за коју се утврђује порез и доприноси (у даљем тексту: пореска обавеза), односно дан, месец и година почетка обављања делатности у години за коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: 31. децембар године за коју се утврђује пореска обавеза,

(2) код почетка обављања самосталне делатности уноси се порески период од: дан, месец и година уписа у регистар надлежног органа, односно почетка обављања делатности у години за коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: 31. децембар године за коју се утврђује пореска обавеза,

(3) код престанка обављања делатности уноси се порески период од: 1. јануар године за коју се утврђује пореска обавеза, односно дан, месец и година почетка обављања делатности у години за коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: дан, месец и година престанка обављања делатности уписан у регистар надлежног органа у години за коју се утврђује пореска обавеза,

(4) у случају прекида обављања делатности уноси се порески период од: 1. јануар године за коју се утврђује пореска обавеза, односно дан, месец и година почетка обављања делатности у години за коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: дан, месец и година прекида обављања делатности уписан у регистар надлежног органа у години за коју се утврђује пореска обавеза,

(5) код промене услова пословања уноси се порески период од: 1. јануар текуће године, односно дан, месец и година почетка обављања делатности у години за коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: последњи дан месеца у периоду за који се саставља порески биланс,

(6) у случају преласка из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход уноси се порески период од: 1. јануар или 1. јули године за коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: 31. децембар године за коју се утврђује пореска обавеза,

(7) у случају промена основа осигурања уноси се порески период од: дан, месец и година промене основа осигурања и порески период до: 31. децембар године промене основа осигурања,

(8) код евидентирања физичког лица за ПДВ уноси се порески период од: дан, месец и година почетка ПДВ активности и порески период до: 31. децембар године за коју се утврђује пореска обавеза,

(9) у случају брисања физичког лица из ПДВ уноси се порески период од: 1. јануар године за коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: дан, месец и година престанка обављања ПДВ активности у години за коју се утврђује пореска обавеза,

(10) када се физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава определи за вођење пословних књига уноси се порески период од: дан, месец и година почетка вођења пословних књига и порески период до: 31. децембар године за коју се утврђује пореска обавеза,

(11) у случају престанка вођења пословних књига од стране физичког лица – носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава уноси се порески период од: 1. јануар године за коју се утврђује пореска обавеза, односно дан, месец и година почетка вођења пословних књига у години за коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: дан, месец и година престанка вођења пословних књига у години за коју се утврђује пореска обавеза,

(12) када се наставља обављање самосталне делатности након прекида уноси се порески период од: дан, месец и година наставка обављања делатности у години за коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: 31. децембар године за коју се утврђује пореска обавеза,

(13) код преласка из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање уноси се порески период од: 1. јануар године за коју се утврђује пореска обавеза, односно дан, месец и година почетка обављања делатности у години за коју се утврђује пореска обавеза и порески период до: 31. децембар године за коју се утврђује пореска обавеза,

(14) када се наставља плаћање доприноса у периоду прекида обављања делатности уноси се порески период од: дан, месец и година наставка плаћања доприноса и порески период до: дан, месец и година који претходи дану наставка обављања делатности, односно 31. децембар године у којој је настављено плаћање доприноса,

(15) у случају обављања делатности преко овлашћеног пословође за време остваривања накнаде зараде због породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета уноси се порески период од: дан, месец и година почетка обављања делатности преко овлашћеног пословође и порески период до: дан, месец и година престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође, односно 31. децембар године за коју се утврђује пореска обавеза,

(16) код промене власника радње – за утврђивање коначне пореске обавезе претходног власника уноси се порески период од: 1. јануар године за коју се утврђује коначна пореска обавеза, односно дан, месец и година почетка обављања делатности у години за коју се утврђује коначна пореска обавеза и порески период до: дан, месец и година промене власника радње; за утврђивање аконтационе обавезе за текући порески период новог власника радње уноси се порески период од: дан, месец и година почетка обављања делатности новог власника радње и порески период до: 31. децембар године за коју се утврђује аконтација пореске обавезе,

(17) код наставка обављања самосталне делатности након престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође уноси се порески период од: дан, месец и година наставка обављања делатности након престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође и порески период до: 31. децембар године за коју се утврђује пореска обавеза,

(18) у осталим основима настанка пореске обавезе уноси се порески период у зависности од основа настанка пореске обавезе;

5) под редним бројем 1.3 Датум доспелости за подношење пореске пријаве – дан, месец и година доспелости рока за подношење пореске пријаве прописаног законом којим се уређује порез на доходак грађана, односно законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација;

6) под редним бројем 1.4 Датум подношења пријаве – дан, месец и година подношења пореске пријаве;

7) под редним бројем 1.5 Измена пријаве – једна од наведених ознака:

(1) измена пореске пријаве по члану 40. ЗПППА (ознака 1),

(2) измена пореске пријаве по налогу контроле (ознака 2),

(3) измена аконтације пореза и доприноса због промене услова пословања (ознака 3),

(4) измена аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа осигурања, обављања делатности, односно престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође, и у другим случајевима (ознака 4),

(5) сторнирање пореске пријаве (ознака 9);

8) под редним бројем 1.5а Идентификациони број пријаве – идентификациони број пријаве:

(1) која се мења по члану 40. ЗПППА,

(2) која се мења по налогу контроле,

(3) којом је утврђена аконтација пореске обавезе за текући порески период која се мења због промене услова пословања,

(4) последње поднете пријаве код промене основа осигурања, обављања делатности, односно престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође и у другим случајевима,

(5) коју Пореска управа сторнира по захтеву пореског обвезника или по службеној дужности;

9) под редним бројем 1.6 Број пореског решења – број решења пореске контроле, када је у пољу 1.1 Врста пријаве унета ознака 4 и/или у пољу 1.5 Измена пријаве наведена ознака 2 или ознака 9, без обзира на ознаку у пољу 1.1;

10) под редним бројем 1.6а Основ за решење – када се пријава подноси на основу решења донетог у поступку поновне контроле уписује се једна од следећих ознака:

(1) Ознака 1 – за решење донето у поступку по жалби у првом степену,

(2) Ознака 2 – за решење донето у поступку по жалби у другом степену,

(3) Ознака 3 – за решење донето на основу одлуке управног суда.

Члан 8.

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 2. Подаци о пореском обвезнику, уноси се:

1) под редним бројем 2.1 Порески идентификациони број (ПИБ/ЈМБГ) – порески идентификациони број обвезника (ПИБ), односно јединствени матични број грађана (ЈМБГ);

2) под редним бројем 2.2 Име и презиме пореског обвезника – име и презиме пореског обвезника – физичког лица које остварује приходе обављањем самосталне делатности, обвезника пореза на додату вредност, носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава који се определио за вођење пословних књига;

3) под редним бројем 2.3 Врста идентификатора за пореског обвезника – ознака једног од идентификатора пореског обвезника, и то:

(1) ознака 1 – јединствени матични број грађана,

(2) ознака 2 – пасош,

(3) ознака 3 – избегличка легитимација,

(4) ознака 4 – евиденциони број за странце;

4) под редним бројем 2.4 ЈМБГ/пасош/избегличка легитимација/ЕБС – зависно од изабране ознаке идентификатора пореског обвезника под редним бројем 2.3, уписује се:

(1) јединствени матични број грађана,

(2) број пасоша,

(3) број избегличке легитимације,

(4) евиденциони број за странце;

5) под редним бројем 2.5 Општина пребивалишта/боравишта – шифра општине пребивалишта/боравишта пореског обвезника, утврђена правилником којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;

6) под редним бројем 2.6 Адреса пребивалишта/боравишта – место, улица, број пребивалишта/боравишта пореског обвезника;

7) под редним бројем 2.7 Врста пореског обвезника – једна од ознака, и то:

(1) ознака 1 – предузетник који остварује приходе обављањем самосталне делатности и који води пословне књиге,

(2) ознака 2 – физичко лице које је обвезник пореза на додату вредност,

(3) ознака 3 – физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава и које води пословне књиге у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана;

8) под редним бројем 2.8 Увећани стаж осигурања – једна од наведених ознака, и то:

(1) ознака 0 – без увећаног стажа осигурања,

(2) ознака 1 – увећани стаж осигурања 12/14,

(3) ознака 2 – увећани стаж осигурања 12/15,

(4) ознака 3 – увећани стаж осигурања 12/16,

(5) ознака 4 – увећани стаж осигурања 12/18;

9) подаци под ред. бр. 2.1, 2.2, 2.5 и 2.6 уносе се аутоматски, а подносилац пријаве уноси податке под ред. бр. 2.3, 2.4, 2.7 и 2.8.

Члан 9.

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 3. Подаци за утврђивање обавезе плаћања пореза/доприноса, уноси се:

1) под редним бројем 3.1 Основ осигурања и период осигурања – у случају промена основа осигурања и утврђивања аконтације доприноса за текући порески период уноси се одговарајућа ознака основа осигурања и период осигурања, а код утврђивања коначне пореске обавезе за претходни/текући порески период, уноси се под одређеним редним бројем појединачно ознака сваког основа осигурања и период трајања осигурања у години за коју се утврђује коначна пореска обавеза. Ознаке основа осигурања су:

(1) ознака 1 – обављање самосталне делатности као основне делатности,

(2) ознака 2 – обављање самосталне делатности и радни однос (запослени/оснивач, односно члан који је засновао радни однос у привредном друштву чији је оснивач, односно члан),

(3) ознака 3 – обављање самосталне делатности и оснивач/члан у привредном друштву у коме ради без заснивања радног односа,

(4) ознака 4 – обављање самосталне делатности и носилац пољопривредног домаћинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава,

(5) ознака 5 – обављање самосталне делатности и корисник пензије;

2) под редним бројем 3.2 Обављање делатности преко овлашћеног пословође – код утврђивања аконтације пореза уноси се период обављања делатности преко овлашћеног пословође, а код утврђивања коначне пореске обавезе уноси се под одређеним редним бројем појединачно сваки период обављања делатности преко овлашћеног пословође за време остваривања накнаде зараде због породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у години за коју се утврђује коначна пореска обавеза;

3) под редним бројем 3.3 Опредељење за личну зараду – уноси се период опредељења за личну зараду;

4) податке под ред. бр. 3.1 до 3.3 уноси подносилац пријаве.

Члан 10.

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 4. Подаци о радњи/пољопривредном газдинству, уноси се:

1) под редним бројем 4.1 Матични број – матични број радње, односно пољопривредног газдинства уписаног у регистар привредних субјеката код надлежног органа;

2) под редним бројем 4.2 Пословно име – пословно име;

3) под редним бројем 4.3 Скраћено пословно име – скраћено пословно име;

4) под редним бројем 4.4 Општина седишта – шифра општине седишта радње/пољопривредног газдинства утврђена правилником којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;

5) под редним бројем 4.5 – Адреса седишта – место, улица, број седишта радње/пољопривредног газдинства;

6) подаци под ред. бр. 4.1 до 4.5 уносе се аутоматски након уноса податка под редним бројем 2.1.

Члан 11.

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 5. Подаци о делатности, уноси се:

1) под редним бројем 5.1 Претежна делатност – шифра и назив претежне делатности уписана у регистар код надлежног органа;

2) под редним бројем 5.2 Делатност са највише учешћа у укупном приходу – шифра и назив делатности по основу које је у обрачунском периоду остварено највише учешће у укупном приходу;

3) податак под редним бројем 5.1 аутоматски се уноси након уписа податка под редним бројем 2.1, а податак под редним бројем 5.2 уноси подносилац пријаве.

Члан 12.

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 6. Подаци о процени пословног резултата за утврђивање месечне аконтације пореза и доприноса, уносе се подаци у случају када је под редним бројем 1.1а Основ за пријаву наведен један од следећих основа: ознака 2 – почетак обављања самосталне делатности, ознака 6 – прелазак из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход, ознака 8 – евидентирање физичког лица за ПДВ, ознака 14 – опредељење за вођење пословних књига од стране физичког лица – носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава, ознака 16 – наставак обављања самосталне делатности након прекида обављања делатности, ознака 20 – промена власника радње или ознака 99 – остали основи настанка пореске обавезе, и то:

1) под редним бројем 6.1 Процена прихода за прву пословну годину – износ процењеног прихода за прву пословну годину;

2) под редним бројем 6.2 Процена расхода за прву пословну годину – износ процењеног расхода за прву пословну годину;

3) под редним бројем 6.3 Процена добити за прву пословну годину – износ процењене добити за прву пословну годину који се утврђује као разлика износа под редним бројем 6.1 и износа под редним бројем 6.2. Ако је разлика негативна уноси се износ 0,00 (нула) динара;

4) под редним бројем 6.4 Месечна основица пореза – износ месечне основице пореза који се утврђује као количник износа са редног броја 6.3 и броја месеци од почетка обављања делатности до краја прве пословне године;

5) под редним бројем 6.5 Месечна аконтација пореза – износ месечне аконтације пореза који се утврђује као производ износа под редним бројем 6.4 и пореске стопе прописане законом којим се уређује порез на доходак грађана;

6) под редним бројем 6.6 Месечна основица доприноса – износ месечне основице доприноса који се утврђује као количник износа под редним бројем 6.3 и броја дана и месеци у периоду од почетка обављања делатности до краја прве пословне године, који не може да буде нижи од најниже, ни виши од највише месечне основице доприноса, у складу са законом којим се уређују доприноси;

7) под редним бројем 6.7 – Месечна аконтација доприноса за ПИО – износ месечне аконтације доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: допринос за ПИО) који се утврђује као производ износа под редним бројем 6.6 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

8) под редним бројем 6.8 – Месечна аконтација доприноса за здравствено осигурање – износ месечне аконтације доприноса за здравствено осигурање који се утврђује као производ износа под редним бројем 6.6 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

9) под редним бројем 6.9 – Месечна аконтација доприноса за осигурање за случај незапослености – износ месечне аконтације доприноса за осигурање за случај незапослености који се утврђује као производ износа под редним бројем 6.6 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

10) под редним бројем 6.10 – Месечна аконтација додатног доприноса за ПИО – износ месечне аконтације додатног доприноса за ПИО који се утврђује као производ износа под редним бројем 6.6 и стопе додатног доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

11) под редним бројем 6.11 Камата на порез – износ камате на дуговани порез обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пореске пријаве;

12) под редним бројем 6.12 Камата на допринос за ПИО – износ камате на дуговани допринос за ПИО обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

13) под редним бројем 6.13 Камата на допринос за здравствено осигурање – износ камате на дуговани допринос за здравствено осигурање обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

14) под редним бројем 6.14 Камата на допринос за осигурање за случај незапослености – износ камате на дуговани допринос за осигурање за случај незапослености обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

15) под редним бројем 6.15 Камата на додатни допринос за ПИО – износ камате на дуговани додатни допринос за ПИО обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

16) податке под ред. бр. 6.1, 6.2, 6.11 до 6.15 уноси подносилац пријаве, подаци под ред. бр. 6.3 до 6.10 се аутоматски обрачунавају на основу података под ред. бр. 6.1 и 6.2, у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана и законом којим се уређују доприноси.

Члан 13.

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 7. Подаци за утврђивање коначне обавезе пореза, уносе се подаци за утврђивање коначне обавезе пореза, у случају када је под редним бројем 1.1а Основ за пријаву наведен један од следећих основа: ознака 1 обављање самосталне делатности, ознака 3 – престанак обављања самосталне делатности, ознака 4 – прекид обављања самосталне делатности, ознака 9 – брисање физичког лица из ПДВ, ознака 15 – престанак вођења пословних књига од стране физичког лица – носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава, ознака 17 – прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање, ознака 20 – промена власника радње или ознака 99 – остали основи настанка пореске обавезе, и то:

1) под редним бројем 7.1 Пореска основица (р. бр. 61. Обрасца ПБ 2) – износ под редним бројем 61. Обрасца ПБ 2;

2) под редним бројем 7.2 Обрачунати порез – износ обрачунатог пореза који се утврђује као производ износа под редним бројем 7.1 и пореске стопе, прописане законом којим се уређује порез на доходак грађана, у пореском периоду за који се утврђује коначна пореска обавеза;

3) под редним бројем 7.3 Укупно умањење обрачунатог пореза – укупан износ умањења обрачунатог пореза по основу права на порески подстицај или пореско ослобођење који се утврђује као збир износа под ред. бр. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 и 7.3.4;

4) под редним бројем 7.3.1 ПК 2 (р. бр. 14. Обрасца ПК 2) – износ умањења по основу улагања у основна средства (р. бр. 14. Обрасца ПК 2);

5) под редним бројем 7.3.2 ПК 3 (р. бр. 12. Обрасца ПК 3) – износ умањења по основу улагања у основна средства (р. бр. 12. Обрасца ПК 3);

6) под редним бројем 7.3.3 СУ 1 (р. бр. 6. Обрасца СУ 1) – износ пореског ослобођења за сразмерни износ улагања у основна средства у сопственој регистрованој делатности (р. бр. 6. Обрасца СУ 1);

7) под редним бројем 7.3.4 СУ 3 (р. бр. 6. Обрасца СУ 3) – износ пореског ослобођења за сразмерни износ улагања у основна средства у сопственој регистрованој делатности (р. бр. 6. Обрасца СУ 3);

8) под редним бројем 7.4 Обрачунати порез по умањењу – износ обрачунатог пореза по умањењу који се утврђује као разлика износа под редним бројем 7.2 и износа под редним бројем 7.3;

9) под редним бројем 7.5 Увећање обрачунатог пореза – губитак пореског подстицаја – износ увећања обрачунатог пореза због губитка права на порески подстицај;

10) под редним бројем 7.6 Коначна обавеза пореза – износ коначно утврђене обавезе пореза за порески период који се утврђује као збир износа под редним бројем 7.4 и износа под редним бројем 7.5;

11) под редним бројем 7.7 Порез за уплату/преплата – износ аконтативно мање плаћеног пореза од коначно обрачунатог пореза под редним бројем 7.6, односно износ аконтативно више плаћеног пореза од коначне обавезе, који се уноси са предзнаком „минус”;

12) под редним бројем 7.8 Камата – износ камате на дуговани порез обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

13) податак под редним бројем 7.1 аутоматски се преузима из Обрасца ПБ 2, подаци под ред. бр. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 и 7.3.4 аутоматски се преузимају из образаца ПК 2, ПК 3, СУ 1 и СУ 3, податке под ред. бр. 7.5, 7.7 и 7.8 уноси подносилац пријаве, а подаци под ред. бр. 7.2, 7.3, 7.4 и 7.6 аутоматски се обрачунавају у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана и законом којим се уређују доприноси.

Члан 14.

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 8. Подаци за утврђивање коначне обавезе доприноса, уносе се подаци за утврђивање коначне обавезе доприноса, у случају када је под редним бројем 1.1а Основ за пријаву наведен један од следећих основа: ознака 1 обављање самосталне делатности, ознака 3 – престанак обављања самосталне делатности, ознака 4 – прекид обављања самосталне делатности, ознака 9 – брисање физичког лица из ПДВ, ознака 15 – престанак вођења пословних књига од стране физичког лица – носиоца породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољопривредних газдинстава, ознака 17 – прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање, ознака 20 – промена власника радње или ознака 99 – остали основи настанка пореске обавезе, и то:

1) под редним бројем 8.1 Основица доприноса – износ основице доприноса – опорезиве добити са редног броја 51. Обрасца ПБ 2, али не нижи од најниже, ни виши од највише годишње основице доприноса сагласно закону којим се уређују доприноси;

2) под редним бројем 8.2 Коначна обавеза доприноса за ПИО – коначно обрачунати износ доприноса за ПИО, који се утврђује као производ износа под редним бројем 8.1 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси, у пореском периоду за који се утврђује коначна обавеза доприноса;

3) под редним бројем 8.3 Коначна обавеза доприноса за здравствено осигурање – коначно обрачунати износ доприноса за здравствено осигурање који се утврђује као производ износа под редним бројем 8.1 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси, у пореском периоду за који се утврђује коначна обавеза доприноса;

4) под редним бројем 8.4 Коначна обавеза доприноса за осигурање за случај незапослености – коначно обрачунати износ доприноса за осигурање за случај незапослености који се утврђује као производ износа под редним бројем 8.1 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси, у пореском периоду за који се утврђује коначна обавеза доприноса;

5) под редним бројем 8.5 Коначна обавеза додатног доприноса за ПИО – коначно обрачунати износ додатног доприноса за ПИО који се утврђује као производ износа под редним бројем 8.1 и стопе додатног доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси, у пореском периоду за који се утврђује коначна обавеза доприноса;

6) под редним бројем 8.6 Допринос за ПИО за уплату/преплата – износ аконтативно мање плаћеног доприноса за ПИО од коначне обавезе под редним бројем 8.2, односно износ аконтативно више плаћеног доприноса за ПИО од коначне обавезе, који се уноси са предзнаком „минус”;

7) под редним бројем 8.7 Допринос за здравствено осигурање за уплату/преплата – износ аконтативно мање плаћеног доприноса за здравствено осигурање од коначне обавезе под редним бројем 8.3, односно износ аконтативно више плаћеног доприноса за здравствено осигурање од коначне обавезе, који се уноси са предзнаком „минус”;

8) под редним бројем 8.8 Допринос за осигурање за случај незапослености за уплату/преплата – износ аконтативно мање плаћеног доприноса за осигурање за случај незапослености од коначне обавезе под редним бројем 8.4, односно износ аконтативно више плаћеног доприноса за осигурање за случај незапослености од коначне обавезе, који се уноси са предзнаком „минус”;

9) под редним бројем 8.9 Додатни допринос за ПИО за уплату/преплата – износ аконтативно мање плаћеног додатног доприноса за ПИО од коначне обавезе под редним бројем 8.5, односно износ аконтативно више плаћеног додатног доприноса за ПИО од коначне обавезе, који се уноси са предзнаком „минус”;

10) под редним бројем 8.10 Камата за допринос за ПИО – износ камате на дуговани допринос за ПИО, обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

11) под редним бројем 8.11 Камата за допринос за здравствено осигурање – износ камате на дуговани допринос за здравствено осигурање, обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

12) под редним бројем 8.12 Камата за допринос за осигурање за случај незапослености – износ камате на дуговани допринос за осигурање за случај незапослености, обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

13) под редним бројем 8.13 Камата за додатни допринос за ПИО – износ камате на дуговани додатни допринос за ПИО, обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

14) податак под редним бројем 8.1 аутоматски се преузима са редног броја 51. Обрасца ПБ 2, ако је овај износ нижи од најниже, односно виши од највише годишње основице доприноса аутоматски се уместо износа са редног броја 51. Обрасца ПБ 2 уписује износ најниже, односно највише годишње основице доприноса, подаци под ред. бр. 8.2 до 8.5 аутоматски се обрачунавају на основу података са редног броја 8.1, у складу са одредбама закона којим се уређују доприноси, а податке под ред. бр. 8.6 до 8.13 уписује подносилац пријаве.

Члан 15.

Када је под редним бројем 1.1а Основ за пријаву, наведена ознака 1 – обављање самосталне делатности, ознака 7 – промена основа осигурања, ознака 19 – обављање делатности преко овлашћеног пословође за време остваривања накнаде зараде због породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, ознака 21 – наставак обављања самосталне делатности након престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође или ознака 99 – остали основи настанка пореске обавезе, у пореску пријаву ППДГ-1С, део 9. Подаци за утврђивање/измену месечне аконтације пореза и доприноса, уносе се подаци за утврђивање месечне аконтације пореза и доприноса, и то:

1) под редним бројем 9.1 Пореска основица (р. бр. 54. Обрасца ПБ 2) – износ пореске основице под редним бројем 54. Обрасца ПБ 2;

2) под редним бројем 9.2 Месечна основица пореза – износ месечне основице пореза који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.1 и броја месеци обављања делатности у претходном пореском периоду за који је утврђена коначна обавеза пореза;

3) под редним бројем 9.3 Месечни износ обрачунатог пореза – месечни износ обрачунатог пореза који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.2 и пореске стопе прописане законом којим се уређује порез на доходак грађана;

4) под редним бројем 9.4 Укупно умањење пореза – укупан износ умањења обрачунатог пореза по основу права на порески подстицај или пореско ослобођење за текући порески период који се утврђује као збир износа под ред. бр. 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 и 9.4.4;

5) под редним бројем 9.4.1 ПК 2 (р. бр. 15. Обрасца ПК 2) – износ неискоришћеног дела пореског кредита за улагања у основна средства (р. бр. 15. Обрасца ПК 2, а највише до износа прописаног чланом 48. ст. 1. и 3. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење и 112/15);

6) под редним бројем 9.4.2 ПК 3 (р. бр. 13. Обрасца ПК 3) – износ неискоришћеног дела пореског кредита за улагања у основна средства (р. бр. 13. Обрасца ПК 3);

7) под редним бројем 9.4.3 СУ 1 (р. бр. 6. Обрасца СУ 1) – износ умањења обрачунатог пореза по основу пореских ослобођења (р. бр. 6. Обрасца СУ 1);

8) под редним бројем 9.4.4 СУ 3 (р. бр. 6. Обрасца СУ 3) – износ умањења обрачунатог пореза по основу пореских ослобођења (р. бр. 6. Обрасца СУ 3);

9) под редним бројем 9.5 Месечни износ умањења пореза – месечни износ умањења пореза који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.4 и броја месеци обављања делатности у претходном пореском периоду за који је утврђена коначна обавеза пореза;

10) под редним бројем 9.6 Месечна аконтација пореза – износ месечне аконтације пореза који се утврђује као разлика износа под редним бројем 9.3 и износа под редним бројем 9.5;

11) под редним бројем 9.7 Основица доприноса – износ основице доприноса – опорезива добит под редним бројем 51. Обрасца ПБ 2;

12) под редним бројем 9.8 Месечна основица доприноса – износ месечне основице доприноса који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.7 и броја дана/месеци обављања делатности у претходном пореском периоду за који је утврђена коначна обавеза доприноса, који не може бити нижи од најниже, ни виши од највише месечне основице доприноса сагласно закону којим се уређују доприноси, при чему се месечна основица доприноса усклађује са износом најниже, односно највише месечне основице доприноса која важи за одређени обрачунски период;

13) под редним бројем 9.9 Месечна аконтација доприноса за ПИО – износ месечне аконтације доприноса за ПИО који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.8 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

14) под редним бројем 9.10 Месечна аконтација доприноса за здравствено осигурање – износ месечне аконтације доприноса за здравствено осигурање који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.8 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

15) под редним бројем 9.11 Месечна аконтација доприноса за осигурање за случај незапослености – износ месечне аконтације доприноса за осигурање за случај незапослености који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.8 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

16) под редним бројем 9.12 Месечна аконтација додатног доприноса за ПИО – износ месечне аконтације додатног доприноса за ПИО који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.8 и стопе додатног доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

17) под редним бројем 9.13 Камата на порез – износ камате на дуговани порез обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

18) под редним бројем 9.14 Камата на допринос за ПИО – износ камате на дуговани допринос за ПИО обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

19) под редним бројем 9.15 Камата на допринос за здравствено осигурање – износ камате на дуговани допринос за здравствено осигурање обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

20) под редним бројем 9.16 Камата на допринос за осигурање за случај незапослености – износ камате на дуговани допринос за осигурање за случај незапослености обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

21) под редним бројем 9.17 Камата на додатни допринос за ПИО – износ камате на дуговани додатни допринос за ПИО обрачунате почев од наредног дана од дана доспелости за плаћање до дана подношења пријаве;

22) податак под редним бројем 9.1 се аутоматски преузима са редног броја 54. Обрасца ПБ 2, подаци са ред. бр. 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 и 9.4.4 аутоматски се преузимају из образаца ПК 2, ПК 3, СУ 1 и СУ 3, податак са редног броја 9.7 се аутоматски преузима са редног броја 51. Обрасца ПБ 2, подаци под ред. бр. 9.2 до 9.4, 9.5, 9.6, и 9.8 до 9.12 се аутоматски обрачунавају у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана и законом којим се уређују доприноси, а податке под ред. бр. 9.13 до 9.17 уноси подносилац пријаве.

Када је под редним бројем 1.1 Основ за пријаву наведена ознака 5 – промена услова пословања, у пореску пријаву ППДГ–1С, део 9. Подаци за утврђивање/измену месечне аконтације пореза и доприноса, уносе се подаци за измену месечне аконтације пореза и доприноса, и то:

1) под редним бројем 9.1 Пореска основица – (р. бр. 54. Обрасца ПБ 2) – износ пореске основице под редним бројем 54. Обрасца ПБ 2;

2) под редним бројем 9.2 Месечна основица пореза – износ месечне основице пореза који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.1 и броја месеци за који се подноси пореска пријава и порески биланс за измену месечне аконтације због промене услова пословања;

3) под редним бројем 9.3 Месечни износ обрачунатог пореза – месечни износ обрачунатог пореза који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.2 и пореске стопе прописане законом којим се уређује порез на доходак грађана;

4) под редним бројем 9.4 Укупно умањење пореза – укупан износ умањења обрачунатог пореза по основу права на порески подстицај или пореско ослобођење за текући порески период који се утврђује као збир износа под редним бројем 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 и 9.4.4;

5) под редним бројем 9.4.1 ПК 2 (р. бр. 15. Обрасца ПК 2) – износ неискоришћеног дела пореског кредита за улагања у основна средства (р. бр. 15. Обрасца ПК 2, а највише до износа прописаног чланом 48. ст. 1. и 3. Закона о порезу на добит правних лица;

6) под редним бројем 9.4.2 ПК 3 (р. бр. 13. Обрасца ПК 3) – износ неискоришћеног дела пореског кредита за улагања у основна средства (р. бр. 13. Обрасца ПК 3);

7) под редним бројем 9.4.3 СУ 1 (р. бр. 6. Обрасца СУ 1) – износ умањења обрачунатог пореза по основу пореских ослобођења (р. бр. 6. Обрасца СУ 1);

8) под редним бројем 9.4.4 СУ 3 (р. бр. 6. Обрасца СУ 3) – износ умањења обрачунатог пореза по основу пореских ослобођења (р. бр. 6. Обрасца СУ 3);

9) под редним бројем 9.5 Месечни износ умањења пореза – месечни износ умањења пореза који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.4 и броја месеци за који се подноси пореска пријава и порески биланс за измену месечне аконтације због промене услова пословања;

10) под редним бројем 9.6 Месечна аконтација пореза – износ месечне аконтације пореза који се утврђује као разлика између износа под редним бројем 9.3 и износа под редним бројем 9.5;

11) под редним бројем 9.7 Основица доприноса – износ основице доприноса – опорезива добит под редним бројем 51. Обрасца ПБ 2;

12) под редним бројем 9.8 Месечна основица доприноса – износ месечне основице доприноса који се утврђује као количник износа под редним бројем 9.7 и броја месеци пореског периода за који се подноси пореска пријава због измене услова пословања и порески биланс, који не може бити нижи од најниже, ни виши од највише месечне основице доприноса, сагласно закону којим се уређују доприноси, при чему се месечна основица доприноса усклађује са износом најниже, односно највише месечне основице доприноса која важи за одређени обрачунски период;

13) под редним бројем 9.9 Месечна аконтација доприноса за ПИО – износ месечне аконтације доприноса за ПИО који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.8 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

14) под редним бројем 9.10 Месечна аконтација доприноса за здравствено осигурање – износ месечне аконтације доприноса за здравствено осигурање који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.8 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

15) под редним бројем 9.11 Месечна аконтација доприноса за осигурање за случај незапослености – износ месечне аконтације доприноса за осигурање за случај незапослености који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.8 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

16) под редним бројем 9.12 Месечна аконтација додатног доприноса за ПИО – износ месечне аконтације додатног доприноса за ПИО који се утврђује као производ износа под редним бројем 9.8 и стопе додатног доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

17) подаци под редним бројем од 9.13 до 9.17 се не попуњавају;

18) податак под редним бројем 9.1 се аутоматски преузима са редног броја 54. Обрасца ПБ 2, подаци са ред. бр. 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 и 9.4.4 аутоматски се преузимају из образаца ПК 2, ПК 3, СУ 1 и СУ 3, податак са редног броја 9.7 се аутоматски преузима са редног броја 51. Обрасца ПБ 2, подаци под ред. бр. 9.2 до 9.4, 9.5, 9.6 и 9.8 до 9.12 се аутоматски обрачунавају у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана и законом којим се уређују доприноси.

Члан 16.

Када је под редним бројем 1.1а Основ за пријаву, наведена ознака 18 – наставак плаћања доприноса у периоду прекида обављања самосталне делатности, у пореску пријаву ППДГ-1С, део 10. Подаци о месечној основици и обрачунатим доприносима код наставка плаћања доприноса у периоду прекида обављања делатности, уноси се:

1) под редним бројем 10.1 Месечна основица доприноса – месечна основица доприноса, али не нижа од најниже, ни виша од највише месечне основице доприноса у складу са законом којим се уређују доприноси;

2) под редним бројем 10.2 Месечни износ доприноса за ПИО – месечни износ доприноса за ПИО као производ износа под редним бројем 10.1 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

3) под редним бројем 10.3 Месечни износ доприноса за здравствено осигурање – месечни износ доприноса за здравствено осигурање као производ износа под редним бројем 10.1 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

4) под редним бројем 10.4 Месечни износ доприноса за осигурање за случај незапослености – месечни износ доприноса за осигурање за случај незапослености као производ износа под редним бројем 10.1 и стопе доприноса, прописане законом којим се уређују доприноси;

5) подносилац пријаве уписује податак под редним бројем 10.1, а подаци у под ред. бр. 10.2 до 10.4 се аутоматски обрачунавају у складу са законом којим се уређују доприноси.

Члан 17.

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 11. Подаци о посебним просторима – издвојеним пословним јединицама, уносе се подаци о посебним просторима – издвојеним пословним јединицама и то за сваки посебан простор – издвојену пословну јединицу: место седишта, улица и број, површина у m² и датум уписа у регистар надлежног органа.

У пореску пријаву ППДГ-1С, део 12. Подаци о подносиоцу пријаве, уносе се:

1) под редним бројем 12.1 ЈМБГ подносиоца пријаве – јединствени матични број грађана лица које подноси пореску пријаву;

2) под редним бројем 12.2 Телефон контакт особе – број телефона контакт особе;

3) под редним бројем 12.3 Електронска пошта – податак о електронској адреси на коју се достављају обавештења у вези са поднетом пријавом.

У пореској пријави ППДГ-1С, део 13. Напомена подносиоца пријаве, уноси се напомена подносиоца пријаве.

Члан 18.

У пореску пријаву ППДГ-1С износи се уписују у динарима без децимала.

Члан 19.

Порески обвезник за период у којем се определио за исплату личне зараде, у пореској пријави ППДГ-1С не исказује податак о доприносима.

Члан 20.

Од 1. јануара 2017. године пореска пријава ППДГ-1С подноси се електронским путем, укључујући и пореску пријаву за утврђивање коначне пореске обавезе за 2016. годину, односно коначне пореске обавезе за 2016. годину и аконтација за 2017. годину, као и за утврђивање доспелих аконтационих/коначних пореских обавеза закључно са 31. децембром 2016. године, а за које није поднета пореска пријава, већ се иста подноси од 1. јануара 2017. године.

За пореску пријаву која је поднета на Обрасцу ППДГ-1С који је прописан Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана („Службени гласник РС”, бр. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 – исправка, 8/11, 74/13, 24/14 и 27/14 – исправка), а након тога, порески обвезник установи да тако поднета пореска пријава садржи грешку или пропуст, измењену пореску пријаву подноси на истом обрасцу на ком је и поднео пореску пријаву коју мења.

Члан 21.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана („Службени гласник РС”, бр. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 – исправка, 8/11, 74/13, 24/14 и 27/14 – исправка) у делу који се односи на пореску пријаву ППДГ-1С, осим у случајевима подношења пореске пријаве ППДГ-1С у складу са чланом 20. став 2. овог правилника.

Члан 22.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2017. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности: „Службени гласник РС“, број 53/2020

Члан 5.

Пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-1С – Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности, у складу са Правилником о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС”, бр. 101/16 и 7/17), обвезник подноси и после ступања на снагу овог правилника, и то у случају подношења измењене пореске пријаве за пореску пријаву поднету за 2018. годину, односно у случају подношења пореске пријаве коју је обвезник пропустио да поднесе за 2018. годину.

Члан 6.

Одредбе овог правилника примењују се на обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Образац ППДГ-1С – Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности

obrazac PPDG-1S - 2017 - 1obrazac PPDG-1S - 2017 - 2obrazac PPDG-1S - 2017 - 3

Поделите: