Објављен „Службени гласник РС“ број 101 од 16.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 101 од 16.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о водама
 • ОДЛУКА о избору судија Уставног суда
 • ОДЛУКА о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Привредног суда у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Крушевцу
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Лозници
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 74
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 75
Председник Републике
 • ОДЛУКА о именовању судија Уставног суда Републике Србије
Влада
 • УРЕДБА о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој делатности
 • УРЕДБА о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Плочица и Скореновац
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Макрешане и Дедина
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Сремског управног округа са седиштем у Сремској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Државног универзитета у Новом Пазару
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Државног универзитета у Новом Пазару
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању члана Комисије за психоактивне контролисане супстанце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о промени седишта установе Дом ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11757/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11968/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12044/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11882/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11881/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о захтевима за плоче иверице
 • ПРАВИЛНИК о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе
 • ПРАВИЛНИК о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја
 • ЛИСТА о допунама Листе супстанци које изазивају забринутост
 • ИСПРАВКА Одлуке о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-149/2014 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-347/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-368/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-399/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-402/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-404/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-418/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-438/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-443/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-403/2016-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о оглашавању и спонзорству у електронским медијима
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Стандарда за акредитацију здравствених установа у области породилишта и неонатолошке здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Стандарда за акредитацију здравствених установа у области стоматолошке здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о условима за прибављање овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућих зрачења
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду тржишта електричне енергије
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2016. годину
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање нуклеарне активности
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2017. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину
 • СЕРТИФИКАТИ о акредитацији здравствене установе
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о вођењу евиденције чланова Привредне коморе Србије и привредних комора аутономних покрајина
 • ПРАВИЛНИК о Сталној арбитражи при Привредној комори Србије
 • ОДЛУКА о изменама Арбитражних правила Комисије Уједињених нација за међународно трговинско право (UNCITRAL) пред Сталном арбитражом при Привредној комори Србије
 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2017. години
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Шапца
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Горњи Милановац
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Кладово
ОГЛАСИ

Поделите: