Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2017. години

„Службени гласник РС“, број 101/2016

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се висина, начин и рокови плаћања јединствене чланарине (у даљем тексту: чланарина) и финансирање Привредне коморе Србије (у даљем тексту: Комора).

Члан 2.

Средства за рад Коморе обезбеђују се из следећих извора: чланарине, прихода од обављања послова, накнада за услуге, јавних овлашћења и из других извора.

Члан 3.

Чланови Коморе су сви привредни субјекти (правна и физичка лица), који обављају регистровану пословну делатност на територији Републике Србије.

Чланови Коморе – правна лица, плаћају чланарину зависно од групе у коју се разврставају према критеријуму оствареног годишњег пословног прихода:

1.    Прва група – чланови који остварују годишњи пословни приход од 20 милиона до 300 милиона РСД плаћају чланарину у износу 300,00 РСД месечно;

2.    Друга група – чланови који остварују годишњи пословни приход од 300 милиона до 600 милиона РСД плаћају чланарину у износу 600,00 РСД месечно;

3.    Трећа група – чланови који остварују годишњи пословни приход од 600 милиона до 1 милијарде РСД плаћају чланарину у износу 20.000,00 РСД месечно;

4.    Четврта група – чланови који остварују годишњи пословни приход од 1 милијарде, до 2,5 милијарди РСД плаћају чланарину у износу 80.000,00 рСд месечно;

5.    Пета група – чланови који остварују годишњи пословни приход више од 2,5 милијарде РСД плаћају чланарину у износу 185.000,00 РСД месечно.

Предузетници, чланови гранских удружења Коморе, у складу са Статутом, плаћају чланарину на начин и у висини утврђеној у ставу 2. овог члана.

Остали чланови Коморе (општа удружења предузетника, задружни савези, удружења, друштва, организације….) плаћају чланарину Комори у износу од 1000,00 РСД месечно.

Члан 4.

Разврставање у групе из члана 3. став 2. ове одлуке врши се на основу података из годишњег финансијског извештаја који је члан Коморе предао Агенцији за привредне регистре, за годину која претходи години у којој је донета ова одлука.

Чланови Коморе за које нису доступни подаци из става 1. овога члана разврставаће се у групе из члана 3. став 2. ове одлуке на основу последњих доступних података.

Члан 5.

Чланови Коморе – новоосновани привредни субјекти, не плаћају чланарину годину дана од дана оснивања.

Члан 6.

Чланарина из члана 3. ове одлуке уплаћује се месечно, за претходни месец, уз исплату зараде запосленима, на текући рачун Привредне коморе Србије број 205-2238-67 код Комерцијалне банке АД Београд, са ознаком шифре плаћања број 290 и позивом на број – ПИБ уплатиоца.

Чланарина из члана 3. став 2. тачка 1. може се обрачунати и платити једнократно за целу годину.

Члан 7.

Чланови Коморе плаћају чланарину у складу са одредбама Општих услова за остваривање чланских погодности, а у складу са чланом 2. ове одлуке.

Члан 8.

Чланови Коморе могу бити ослобођени обавезе плаћања чланарине, под условом да доставе правноснажно решење о отварању стечајног поступка и писани захтев за ослобађање од плаћања чланарине, потписан од стране особе овлашћене за заступање (стечајног управника).

Одлуку из става 1. овог члана доноси надлежни орган Коморе.

Члан 9.

Надзор обрачуна и наплате чланарине у складу са овом одлуком спроводи Комисија за надзор обрачуна и наплате чланарине, коју образује Скупштина Коморе.

Комисија из става 1. овог члана има пет чланова које чине по један представник министарства на надлежног за послове финансија – Пореске управе, министарства надлежног за послове привреде, Савеза рачуновођа Србије, и два представника чланова Коморе.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Поделите: