Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini

„Službeni glasnik RS“, broj 101/2016

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora).

Član 2.

Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za usluge, javnih ovlašćenja i iz drugih izvora.

Član 3.

Članovi Komore su svi privredni subjekti (pravna i fizička lica), koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Članovi Komore – pravna lica, plaćaju članarinu zavisno od grupe u koju se razvrstavaju prema kriterijumu ostvarenog godišnjeg poslovnog prihoda:

1.    Prva grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 20 miliona do 300 miliona RSD plaćaju članarinu u iznosu 300,00 RSD mesečno;

2.    Druga grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 300 miliona do 600 miliona RSD plaćaju članarinu u iznosu 600,00 RSD mesečno;

3.    Treća grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 600 miliona do 1 milijarde RSD plaćaju članarinu u iznosu 20.000,00 RSD mesečno;

4.    Četvrta grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 1 milijarde, do 2,5 milijardi RSD plaćaju članarinu u iznosu 80.000,00 rSd mesečno;

5.    Peta grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod više od 2,5 milijarde RSD plaćaju članarinu u iznosu 185.000,00 RSD mesečno.

Preduzetnici, članovi granskih udruženja Komore, u skladu sa Statutom, plaćaju članarinu na način i u visini utvrđenoj u stavu 2. ovog člana.

Ostali članovi Komore (opšta udruženja preduzetnika, zadružni savezi, udruženja, društva, organizacije….) plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1000,00 RSD mesečno.

Član 4.

Razvrstavanje u grupe iz člana 3. stav 2. ove odluke vrši se na osnovu podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja koji je član Komore predao Agenciji za privredne registre, za godinu koja prethodi godini u kojoj je doneta ova odluka.

Članovi Komore za koje nisu dostupni podaci iz stava 1. ovoga člana razvrstavaće se u grupe iz člana 3. stav 2. ove odluke na osnovu poslednjih dostupnih podataka.

Član 5.

Članovi Komore – novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Član 6.

Članarina iz člana 3. ove odluke uplaćuje se mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Privredne komore Srbije broj 205-2238-67 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj – PIB uplatioca.

Članarina iz člana 3. stav 2. tačka 1. može se obračunati i platiti jednokratno za celu godinu.

Član 7.

Članovi Komore plaćaju članarinu u skladu sa odredbama Opštih uslova za ostvarivanje članskih pogodnosti, a u skladu sa članom 2. ove odluke.

Član 8.

Članovi Komore mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine, pod uslovom da dostave pravnosnažno rešenje o otvaranju stečajnog postupka i pisani zahtev za oslobađanje od plaćanja članarine, potpisan od strane osobe ovlašćene za zastupanje (stečajnog upravnika).

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi nadležni organ Komore.

Član 9.

Nadzor obračuna i naplate članarine u skladu sa ovom odlukom sprovodi Komisija za nadzor obračuna i naplate članarine, koju obrazuje Skupština Komore.

Komisija iz stava 1. ovog člana ima pet članova koje čine po jedan predstavnik ministarstva na nadležnog za poslove finansija – Poreske uprave, ministarstva nadležnog za poslove privrede, Saveza računovođa Srbije, i dva predstavnika članova Komore.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Podelite: