Правилник о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве
(важи до 31.12.2017.)

Садржај

„Службени гласник РС“, број 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012-испр., 56/2013, 67/2015 и 101/2016

Пречишћен текст прописа

 

I НАЧИН ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ

1. Обрачунавање акцизе на производе који су произведени у Републици Србији

Члан 1.

Обрачунавање акцизе, у складу са чланом 21. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15 и 103/15 – у даљем тексту: Закон), врши се тако што произвођач акцизног производа (у даљем тексту: произвођач), у моменту стављања акцизних производа у промет, у фактуру, отпремницу, доставницу, односно други документ који служи као основ за књижење, поред осталих прописаних података уноси и податке о основици за обрачун акцизе и стопу, односно износ за обрачун акцизе и износ обрачунате акцизе.

Члан 2.

Произвођач који нема акцизну дозволу за отпремање и смештање акцизних производа у режиму одложеног обрачунавања и плаћања акцизе, обрачун акцизе из члана 1. овог правилника врши приликом сваког отпремања акцизних производа из производног погона (испорука купцу, отпремање у сопствено складиште на другој локацији, испорука сопственој продавници и свако друго отпремање), осим отпремања акцизних производа из производног погона у царинско складиште, отворено у складу са царинским прописима.

Члан 3.

Произвођач који има акцизну дозволу за отпремање и смештање акцизних производа у режиму одложеног обрачунавања и плаћања акцизе, обрачун акцизе из члана 1. овог правилника врши у свим случајевима отпремања акцизних производа из акцизног складишта, осим отпремања у сопствено друго акцизно складиште, односно у царинско складиште, отворено у складу са царинским прописима.

Код отпремања акцизних производа из производног погона за који произвођач није добио акцизну дозволу у акцизно складиште ван производног погона, акциза се не обрачунава, већ се у пратећем документу (отпремници, доставници и сл.) изричито наглашава да је сврха отпремања смештај у акцизно складиште.

Код отпремања акцизних производа из производног погона за који је произвођач добио акцизну дозволу у други производни погон – акцизно складиште или у друго акцизно складиште ван производног погона акциза се не обрачунава, већ се у пратећем документу (отпремници, доставници и сл.) изричито наглашава да је сврха отпремања смештај у акцизно складиште.

Члан 3а.

Код отпремања акцизних производа за које је, у складу са чланом 19. Закона прописано ослобођење од плаћања акцизе, акциза се не обрачунава, већ се на отпремници или доставници изричито назначава да је реч о отпреми производа за које је прописано ослобођење од плаћања акцизе.

Ако се акцизни производи за које је, у складу са чланом 19. став 1. тач. 1) и 4) Закона, прописано ослобођење од плаћања акцизе, пре напуштања територије Републике Србије, отпремају у царинско складиште, акциза се не обрачунава, већ се на отпремници, доставници или другом документу изричито назначава да је реч о отпреми производа за које је прописано ослобођење од плаћања акцизе у царинско складиште.

Ако се акцизни производи из става 2. овог члана из царинског складишта не отпреме ван територије Републике Србије, обрачун акцизе из члана 1. овог правилника врши се приликом отпремања из царинског складишта, осим у случају када се акцизни производи отпремају у сопствени производни погон ради оплемењивања, обраде, дораде или прераде у складу са царинским прописима.

Члан 4.

Обрачунавање акцизе по одредбама члана 1. овог правилника врши се на тај начин што се основица множи прописаном стопом, односно што се количина производа множи прописаним износом акцизе по јединици мере.

Обрачунавање акцизе на цигарете произведене у земљи врши се тако што се износ прописане акцизе по паклици из члана 40а Закона множи количином паклица цигарета које су стављене у промет.

Поред акцизе из става 2. овог члана обрачунава се и акциза на малопродајну цену по паклици цигарета тако што се стопа акцизе из члана 40б Закона множи малопродајном ценом цигарета по паклици коју утврђује произвођач, а која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Обрачунавање акцизе на дуван за пушење и остале дуванске прерађевине произведене у земљи, осим дуванских прерађевина које се при употреби греју али не сагоревају (у даљем тексту: несагоревајући дуван) врши се тако што се стопа акцизе из члана 40д Закона множи малопродајном ценом по килограму коју утврђује произвођач, а која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Акциза на несагоревајући дуван произведен у земљи обрачунава се тако што се на килограм дуванске смесе обрачунава 40% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета.

Члан 4а.

Обрачунавање акцизе на течности за пуњење електронских цигарета произведене у земљи, које, приликом коришћења електронске цигарете на предвиђени начин стварају пару за удисање, као и течности за пуњење електронских цигарета садржане у другим производима, врши се тако што се износ прописане акцизе по милилитру из члана 14а став 2. Закона множи количином течности за пуњење електронских цигарета, односно количином течности за пуњење електронских цигарета садржане у другим производима.

2. Обрачунавање и плаћање акцизе при увозу

Члан 5.

Обрачунавање акцизе при увозу, у складу са одредбама члана 21а Закона, врши се на тај начин што се приликом пријављивања царинске робе, у јединственој царинској исправи или посебном документу уз друге потребне елементе, исказује основица акцизе и износ обрачунате акцизе.

Обрачун акцизе при увозу цигарета врши се тако што се износ прописане акцизе из члана 40а Закона множи са количином увезених паклица цигарета.

Поред акцизе из става 2. овог члана, при увозу цигарета обрачунава се и акциза на малопродајну цену цигарета тако што се стопа акцизе из члана 40б Закона множи малопродајном ценом цигарета по паклици коју утврђује увозник, а која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Обрачунавање акцизе на дуван за пушење и остале дуванске прерађевине при увозу, осим на несагоревајући дуван врши се тако што се стопа акцизе из члана 40д Закона множи малопродајном ценом по килограму коју утврђује увозник, а која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Обрачунавање акцизе на несагоревајући дуван при увозу врши се тако што се на килограм дуванске смесе обрачунава 40% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета.

Обрачунавање акцизе на течности за пуњење електронских цигарета при увозу, као и течности за пуњење електронских цигарета садржане у другим производима, врши се тако што се износ прописане акцизе по милилитру из члана 14а став 2. Закона множи количином течности за пуњење електронских цигарета, односно количином течности за пуњење електронских цигарета садржане у другим производима.

Обрачуната акциза из става 1. овог члана плаћа се у роковима из члана 23. став 2. Закона.

2а. Обрачунавање минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине, осим несагоревајућег дувана
Члан 5а.

Ако је укупна акциза на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине, осим несагоревајућег дувана (у даљем тексту: дуванске прерађевине), која је обрачуната на начин прописан у члану 4. ст. 2. до 4. и члану 5. ст. 3. до 5. овог правилника мања од износа минималне акцизе који објављује Влада Републике Србије, сагласно одредби члана 6. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, број 55/12), обрачунава се минимална акциза.

Минимална акциза из става 1. овог члана обрачунава се тако што се износ минималне акцизе по јединици мере за сваку врсту дуванске прерађевине множи са количином увезене, односно стављене у промет врсте дуванске прерађевине.

Члан 6.

(Брисано)

4. Посебни случајеви обрачунавања акцизе

Члан 7.

Обрачунавање акцизе по одредбама овог правилника врши се и у случају:

1) продаје заплењених акцизних производа преко правног лица, овлашћеног од стране државног органа за продају тих производа;

2) продаје преко царинског, односно пореског органа акцизних производа који су одузети у поступку контроле, односно у поступку принудне наплате.

3) (брисана)

Обрачунавање акцизе из става 1. овог члана врши се на начин из чл. 4, 4а и 5а овог правилника.

5. Умањење и рефакција акцизе

5.1. Умањење обрачунате акцизе
Члан 8.

Произвођач акцизних производа умањење обрачунате акцизе у смислу члана 20. Закона, врши у роковима за плаћање обрачунате акцизе или приликом састављања тромесечног обрачуна акцизе.

Произвођач акцизних производа умањење обрачунате акцизе из става 1. овог члана, врши тако што од обрачунатог износа акцизе на акцизни производ одбије сразмерни износ акцизе плаћене при набавци репродукционог материјала од произвођача, односно увозника акцизних производа или их произвођач сам производи, односно увози, а који се употребљава у производњи тог производа.

Сразмерни износ плаћене акцизе из става 2. овог члана утврђује се на основу података о обрачунатој акцизи из докумената о набавци, односно производњи репродукционог материјала и одговарајућих производних норматива по врсти акцизног производа.

Произвођач акцизног производа за умањење обрачунате акцизе у текућој години користи производни норматив који је утврђен на основу сопственог просечног производног норматива по врсти акцизног производа из претходне године.

Производни норматив из става 4. овог члана обвезник акцизе је дужан да достави, у папирном облику, надлежној организационој јединици Пореске управе (у даљем тексту: Пореска управа) до 15. јануара текуће године у којој се примењује.

У случају промене података у вези са нормативом из става 4. овог члана обвезник је дужан да обавести Пореску управу, у папирном облику, у року од 15 дана од дана промене тих података.

Изузетно од ст. 4. и 5. овог члана, произвођач акцизног производа, који услед техничко-технолошких поступака производње акцизних производа, не може да врши умањење обрачунате акцизе у текућој години на основу производног норматива који је утврђен на начин из ст. 4. и 5. овог члана, производни норматив, по врсти акцизног производа, подноси у року за подношење пореске пријаве, и то у папирном облику.

За сразмерни износ плаћене акцизе из става 3. овог члана произвођач акцизних производа умањује аконтацију обрачунате акцизе и тако умањену аконтацију уплаћује на прописан рачун.

Код састављања тромесечног и коначног обрачуна акцизе у Образац ПП ОАК, прописан овим правилником, уноси се износ умањене акцизе.

5.2. Рефакција акцизе
Члан 9.

Лице из члана 39. Закона остварује право на рефакцију плаћене акцизе на основу писменог захтева, који се подноси Пореској управи.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:

1) рачун произвођача акцизног производа са исказаном акцизом, односно рачун произвођача акцизног производа који је истовремено и увозник акцизног производа, са исказаном акцизом која је плаћена при увозу;

2) налог за пренос или други документ о безготовинском плаћању рачуна из тачке 1) овог става;

3) јединствена царинска исправа или други документ као доказ да су производи извезени.

6. Дуванске прерађевине које служе за тестирање квалитета производа

Члан 9а.

Дуванским прерађевинама за тестирање квалитета производа сматрају се дуванске прерађевине које служе за утврђивање квалитета пушачких својстава дуванских прерађевина од стране крајњих потрошача тих производа (у даљем тексту: тестирање квалитета).

Није дозвољено смештање дуванских прерађевина намењених тестирању квалитета у акцизно складиште, као ни стављање у слободан промет на тржиште Републике Србије.

Паковање дуванских прерађевина из става 1. овог члана не сме да садржи податке и обележја прописана за дуванске прерађевине које се стављају у промет.

Количину дуванских прерађевина која служи за тестирање квалитета одобрава Пореска управа, односно Управа царина, на писмени захтев произвођача, односно увозника.

Писмени захтев из става 4. овог члана произвођач дуванских прерађевина подноси организационој јединици Пореске управе код које се води као обвезник акцизе, а увозник организационој јединици Управе царина, односно царинарници преко које се врши увоз дуванских прерађевина, пре увоза (у даљем тексту: Управа).

Писмени захтев садржи следеће податке:

1) назив, адреса и ПИБ обвезника акцизе;

2) врсте дуванских прерађевина чији се квалитет тестира;

3) количина дуванских прерађевина која ће се користити за тестирање;

4) облик и опис паковања дуванских прерађевина која служе за тестирање квалитета;

5) циљна група која је обухваћена тестирањем квалитета и начин спровођења тестирања (број учесника, време почетка и завршетка тестирања, место спровођења тестирања, привредни субјекти који спроводе тестирање, као и друге податке од значаја за тестирање квалитета);

6) царински прелаз преко којег дуванске прерађевине за тестирање квалитета улазе на царинско подручје Републике Србије, ако се дуванске прерађевине увозе.

Уз захтев из става 6. овог члана произвођач, односно увозник подноси и оверену изјаву којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да ће дуванске прерађевине наведене у захтеву користити за тестирање квалитета.

Управа, на основу писменог захтева из става 5. овог члана, у року од 15 дана од дана подношења захтева, доноси решење којим одлучује о том захтеву.

Обвезник акцизе којем је одобрено да изврши тестирање квалитета дуванских прерађевина, дужан је да писменим путем обавести Управу о дану завршетка тестирања квалитета, количини неискоришћених дуванских прерађевина и начину даљег поступања са неискоришћеним дуванским прерађевинама, најкасније у року од три дана од дана завршетка тестирања.

Управа води евиденцију о донетим решењима из става 8. овог члана.

II ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА

1. Вођење евиденције

Члан 10.

Обвезник акцизе обезбеђује, у складу са чланом 31. Закона, у свом књиговодству или у ванкњиговодственој евиденцији податке о основици акцизе по свакој стопи, односно износу акцизе посебно, а на основу којих се врши периодично и коначно обрачунавање и плаћање акцизе.

Ако обвезник акцизе, аналитичко евидентирање основица акцизе на које се примењују различите стопе, односно износи акцизе обезбеђује ванкњиговодственом евиденцијом, та евиденција мора да буде усаглашена са књиговодственом евиденцијом.

Чл. 11 и 12.

(Брисани)

Члан 13.

Произвођач води евиденцију о производима на које се плаћа акциза.

Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о:

1) врсти производа;

2) производима стављеним у промет по врсти, количини и вредности;

3) називу, седишту и ПИБ-у купца производа;

4) продајној цени производа без обрачунате акцизе и пореза на додату вредност;

5) продајној цени производа са обрачунатом акцизом и порезом на додату вредност;

6) броју и датуму уверења о упису у Регистар произвођача алкохолних пића код Пореске управе – Централе – за произвођаче алкохолних пића;

7) броју и датуму уверења о упису у Регистар произвођача дуванских производа код Управе за дуван – за произвођаче дуванских производа.

Члан 13а.

(Брисан)

2. Пријава места обављања делатности

Члан 14.

Пријава места погона и сличног простора у смислу члана 30. став 1. Закона, у коме ће произвођач обављати производњу алкохолних пића, дуванских прерађевина, укључујући и несагоревајући дуван, течности за пуњење електронских цигарета, деривата нафте, односно биогорива и биотечности, садржи следеће податке:

1) назив и седиште правног лица, односно предузетника, шифру делатности, матични број, ПИБ;

2) (брисана)

3) број рачуна код банке;

4) број и датум акта о упису у одговарајући регистар код надлежног органа;

5) број и датум уверења о упису у Регистар произвођача дуванских производа код Управе за дуван;

6) број и датум уверења о упису у Регистар произвођача алкохолних пића код Пореске управе – Централе;

7) место и адресу места погона и сличног простора у коме ће се обављати производња алкохолних пића, дуванских прерађевина, укључујући и несагоревајући дуван, течности за пуњење електронских цигарета, деривата нафте, односно биогорива и биотечности.

Обавеза пријављивања из става 1. овог члана односи се и на сваку промену места погона и сличног простора за обављање производње, као и података из тач. 1) до 7) тог става.

Фотокопију пријаве места погона и сличног простора за обављање производње надлежна организациона јединица Пореске управе доставља Пореској управи – Централи.

Члан 14а.

(Брисан)

3. Чување књига и документације

Члан 15.

Евиденције из чл. 10. и 13. овог правилника чувају се најмање десет година по истеку пословне године на коју се односе, а документација на основу које су вршена књижења – најмање пет година.

III САСТАВЉАЊЕ ОБРАЧУНА АКЦИЗЕ

1. Састављање тромесечног обрачуна акцизе

Члан 16.

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа, тромесечни обрачун акцизе саставља на основу књиговодствених и других евиденција, тако што сабира износе акциза из фактура, отпремница, докумената на основу којих је утврђен мањак и других докумената на основу којих је акциза обрачуната.

Тромесечни обрачун акцизе саставља се кумулативно за период од 1. јануара до истека тромесечја за који се обрачун саставља.

Обрачунати износ из става 1. овог члана распоређен по уплатним рачунима, обвезник акцизе уноси у Образац ПП ОАК – Пореска пријава о кумулативном – годишњем обрачуну акцизе за период од 1. јануара до ______ 200_. године, са прилозима бр. 1-4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз тромесечни обрачун акцизе из става 2. овог члана, обвезник акцизе – произвођач акцизних производа, подноси и одговарајући прилог из става 3. овог члана, у зависности од тромесечја за који се обрачун саставља.

Пореска пријава из става 3. овог члана подноси се искључиво у електронском облику попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа подноси тромесечни обрачун акцизе са прописаним прилозима и за обрачунски период у коме не постоји обавеза плаћања акцизе, такође у електронском облику.

Ако је по тромесечном обрачуну исказана разлика мање обрачунате акцизе, камата се обрачунава од дана када је доспела обавеза по основу акцизе.

Члан 16а.

Обвезник акцизе из члана 6. став 2. тач. 4) и 5) Закона, тромесечни обрачун акцизе саставља на основу књиговодствених и других евиденција, тако што сабира износе акциза из фактура, отпремница, докумената на основу којих је утврђен мањак и других докумената на основу којих је акциза обрачуната у тромесечном периоду за који се саставља обрачун.

Обрачунати износ из става 1. овог члана распоређен по уплатним рачунима, обвезник акцизе уноси у Образац ПП ТОА – Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизе за период од _____ до _____ 200_. године.

Пореска пријава из става 2. овог члана подноси се искључиво у електронском облику попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

Ако је по тромесечном обрачуну исказана разлика мање обрачунате акцизе, камата се обрачунава од дана када је доспела обавеза по основу акцизе.

Обвезник акцизе из става 1. овог члана подноси тромесечни обрачун акцизе само за обрачунски период у коме је промет остварен.

2. Састављање годишњег обрачуна акцизе

Члан 17.

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа, годишњи обрачун акцизе саставља на основу књиговодствених и других евиденција, тако што сабира износе акциза из фактура, отпремница, докумената на основу којих је утврђен мањак или расход и других докумената по којима је акциза обрачуната. Утврђен збир обрачунатог износа акцизе представља годишњу обавезу акцизе за ту годину.

Обрачунати износ из става 1. овог члана распоређен по уплатним рачунима, обвезник акцизе уноси у Образац ПП ОАК.

Ако је по годишњем обрачуну исказана разлика мање обрачунате акцизе, камата се обрачунава од дана када је доспела обавеза по основу акцизе.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Обавеза обрачуна акцизе за акцизне производе који се налазе у складишту у фабричком кругу које нема статус акцизног складишта, настаје даном отпремања производа из тог складишта купцу, односно даном сваког другог отпремања производа из тог складишта, осим у акцизно складиште за које има решење о одобравању статуса акцизног складишта, односно акцизну дозволу или ту дозволу добије најкасније до 31. марта 2005. године.

За акцизне производе који се отпремају из акцизног складишта из члана 29. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС“, број 135/2004), акциза се обрачунава у моменту отпремања тих производа из акцизног складишта.

Произвођач акцизних производа који се налазе у складишту из става 1. овог члана, дужан је да на дан 1. априла 2005. године изврши попис затечених залиха акцизних производа у складиштима у фабричком кругу, обрачуна прописану акцизу и уплати је до 30. априла 2005. године.

У роковима из става 3. овог члана произвођач акцизних производа извршиће и попис залиха акцизних производа затечених у акцизним складиштима из члана 29. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС“, број 135/2004), за која се до 31. марта 2005. године не испуне услови из Правилника о условима и поступку за добијање и одузимање акцизне дозволе, начину и контроли отпремања и допремања производа у акцизно складиште и вођење евиденције у акцизном складишту („Службени гласник РС“, број 140/2004) и извршити обрачун и уплату прописане акцизе на те производе.

Члан 19.

Даном ступања на снагу овог правилника у целини престаје да важи Правилник о начину обрачунавања и плаћања акцизе, као и садржини и начину вођења евиденције, начину рада, отпремања и допремања производа и вођења евиденције у акцизном складишту („Службени гласник РС“, бр. 85/2004 и 94/2004).

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе: „Сл. гласник РС“, бр. 63/2007

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе: „Сл. гласник РС“, бр. 95/2012

Члан 16.

Произвођачи акцизних производа умањење обрачунате акцизе до краја 2012. године, у складу са чланом 6. овог правилника, могу да остваре на основу просечног производног норматива из претходна три квартала 2012. године, и то по врсти акцизног производа.

Производни норматив из става 1. овог члана произвођачи акцизних производа су дужни да доставе Пореској управи у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 17.

Лице из члана 31. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС“, број 93/12), подноси пореску пријаву на обрасцу из члана 15. став 1. овог правилника, док не утроши пописане затечене залихе течног нафтног гаса за погон моторних возила.

Лице из става 1. овог члана приликом продаје затечених залиха течног нафтног гаса за погон моторних возила крајњем потрошачу обрачунава акцизу у износу који је важио у време када је то лице било обвезник акцизе и исту плаћа у законском року.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе: „Сл. гласник РС“, бр. 56/2013

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе: „Сл. гласник РС“, бр. 101/2016

Члан 7.

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа из члана 16. Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Службени гласник РС”, бр. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – исправка, 56/13 и 67/15), тромесечни обрачун акцизе за IV квартал 2016. године, саставља кумулативно за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године и подноси на начин и у року прописаним Правилником о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Службени гласник РС”, бр. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – исправка, 56/13 и 67/15), у року од 20 дана по истеку тромесечја.

Члан 8.

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа из члана 16а Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Службени гласник РС”, бр. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – исправка, 56/13 и 67/15), тромесечни обрачун акцизе за IV квартал 2016. године, саставља и подноси на начин прописан Правилником о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Службени гласник РС”, бр. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – исправка, 56/13 и 67/15), у року од 20 дана по истеку тромесечја.

Члан 9.

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа из члана 17. Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Службени гласник РС”, бр. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – исправка, 56/13 и 67/15), саставља годишњи обрачун акцизе за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године и подноси га на начин прописан Правилником о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Службени гласник РС”, бр. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – исправка, 56/13 и 67/15) по истеку 2016. године и подноси га заједно са годишњим пореским билансом у року од 180 дана од дана истека периода за који се порески биланс подноси.

У случају подношења измењене пореске пријаве, пореска пријава подноси се на обрасцу прописаним Правилником о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Службени гласник РС”, бр. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – исправка, 56/13 и 67/15).

Члан 10.

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа тромесечни обрачун акцизе за I квартал 2017. године подноси у електронском облику у року од 20 дана по истеку тромесечја.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба које се односе на подношење пореске пријаве у електронском облику које ће се примењивати од 1. јануара 2017. године.

Образац ПП ОАК – Пореска пријава о кумулативном – годишњем обрачун акцизе за период од 1. јануара до _______ 201__. године

obrazac-pp-oak-1obrazac-pp-oak-2

Прилог 1 – ПП ОАК – Преглед обрачунатих петнаестодневних аконтација акцизе за период од 1. јануара до 31. марта 201__. године

obrazac-pp-oak-prilog-1obrazac-pp-oak-prilog-1-2

Прилог 2 – ПП ОАК – Преглед обрачунатих петнаестодневних аконтација акцизе за период од 1. априла до 30. јуна 201__. године

obrazac-pp-oak-prilog-2obrazac-pp-oak-prilog-2-1

Прилог 3 – ПП ОАК – Преглед обрачунатих петнаестодневних аконтација акцизе за период од 1. јула до 30. септембра 201__. године

obrazac-pp-oak-prilog-3obrazac-pp-oak-prilog-3-1

Прилог 4 – ПП ОАК – Преглед обрачунатих петнаестодневних аконтација акцизе за период од 1. октобра до 31. децембра 201__. године

obrazac-pp-oak-prilog-4obrazac-pp-oak-prilog-4-1

Образац ПП ТОА – Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизе за период од _______ до _______ 201__. године

obrazac-pp-toaobrazac-pp-toa-1

Поделите: