Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе

„Службени гласник РС“, број 101/2016

 

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, утврђене Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13 – у даљем тексту: Закон), и начин доказивања извршења те обавезе.

Члан 2.

Послодавац који има обавезу запошљавања особа са инвалидитетом јесте свако домаће или страно правно или физичко лице које има најмање 20 запослених лица и не сматра се новооснованим послодавцем у складу са Законом, односно Република Србија за запослене у државним органима, аутономна покрајина за запослене у покрајинским органима и јединица локалне самоуправе за запослене у органима јединице локалне самоуправе.

Под запосленим лицем подразумева се лице које је у радном односу у складу са прописима којима се уређују рад и радни односи и као такво је пријављено на обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног осигурања.

Члан 3.

Особа са инвалидитетом је лице које има статус особе са инвалидитетом у складу са Законом, односно свако лице које је већ стекло статус особе са инвалидитетом као и лице коме се изврши процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења и на тај начин стекне статус особе са инвалидитетом, у складу са Законом.

2. НАЧИН ПРАЋЕЊА ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 4.

Под извршењем обавезе запошљавања особа са инвалидитетом сматра се Законом утврђен однос укупног броја запослених и броја запослених особа са инвалидитетом код послодавца, са стањем на календарски последњи дан у месецу, уколико у том месецу послодавац није смањивао укупан број запослених особа са инвалидитетом у односу на минимум утврђене обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.

Члан 5.

До окончања поступка процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења у складу са Законом, извршењем обавезе запошљавања особа са инвалидитетом сматра се и запошљавање, односно радни однос лица које поднесе захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења, од момента подношења тог захтева.

Ако лице из става 1. овог члана стекне статус особе са инвалидитетом сматра се да је послодавац извршио обавезу запошљавања особа са инвалидитетом од момента подношења захтева за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Ако лице из става 1. овог члана не стекне статус особе са инвалидитетом, послодавац обавезу запошљавања особа са инвалидитетом извршава у месецу у коме је завршен поступак процене за цео период за који се сматрало да је обавезу извршио, односно за период од подношења захтева до завршетка поступка процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Члан 6.

Послодавац извршава обавезу запошљавања особа са инвалидитетом и:

1) уплатом средстава, у висини износа утврђеног сагласно члану 26. Закона, на уплатни рачун буџета Републике Србије број 840-745126843-22 која припадају Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, најкасније у року који је прописан за подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом;

2) извршењем финансијске обавезе из уговора о пословно-техничкој сарадњи, куповини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом – у вредности од 20 просечних зарада по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике у моменту закључења уговора.

Сматра се да је послодавац извршио обавезу запошљавања особа са инвалидитетом извршавањем финансијске обавезе из уговора из става 1. тачка 2) овог члана, под условом да је извршио плаћање добављачу по основу једног или више уговора и да је вредност финансијске обавезе из једног или збирна вредност из више уговора у моменту њиховог закључења већа или једнака вредности 20 просечних зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Члан 7.

Послодавац извршава обавезу запошљавања у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) овог правилника за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио, на месечном нивоу, уплатом средстава у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.

Извршењем финансијске обавезе у складу са чланом 6. став 1. тачка 2) овог правилника послодавац извршава обавезу запошљавања за једну особу са инвалидитетом за наредних 12 месеци од дана извршења обавезе.

Члан 8.

Република Србија као послодавац за директне и индиректне буџетске кориснике којима се плате обезбеђују из буџета Републике Србије, обавезу запошљавања особа са инвалидитетом извршава опредељивањем средстава у буџету за текућу годину за намене субвенција зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, за побољшање услова рада, унапређење производних програма и друге сврхе, у складу са Законом.

Уколико је обавеза Републике Србије у текућој години већа од износа опредељених средстава у буџету за ту годину, у буџету за наредну годину планирају се средства увећана најмање за износ те разлике, односно за износ средстава потребних за уплату средстава на име испуњења обавезе запошљавања утврђених у складу са Законом.

Члан 9.

Министарство надлежно за послове запошљавања, на основу података добијених од Пореске управе о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за све директне и индиректне буџетске кориснике којима се плате обезбеђују из буџета Републике Србије, у складу са буџетским календаром, у финансијском плану предлаже министарству надлежном за послове финансија износ средстава потребан за извршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за Републику Србију, ради планирања обима републичког буџета за наредну годину.

3. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 10.

Контролу извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и наплате износа од 50% просечне зараде, која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде, по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике у односу на датум доспелости рока за подношење пријаве и плаћање износа обрачунатих средстава врши Пореска управа у складу са прописима којима се уређују порески поступак и пореска администрација.

Члан 11.

Послодавац подноси Пореској управи извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом (у даљем тексту: Извештај на Обрасцу ИОСИ), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Извештај на Обрасцу ИОСИ подноси се у електронском облику као јединствени запис исказан XML језиком, електронским путем преко портала Пореске управе или попуњавањем обрасца у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе, најкасније до 5. у месецу за претходни месец.

Ако Извештај на Обрасцу ИОСИ садржи недостатке у погледу формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава подносиоца о тим недостацима.

Извештај на Обрасцу ИОСИ из става 3. овог члана не сматра се поднетим.

Обавештење из става 3. овог члана садржи информацију о формалним недостацима и математичким нетачностима.

По добијању обавештења из става 3. овог члана, подносилац Извештаја на Обрасцу ИОСИ је дужан да отклони идентификоване недостатке и поднесе тако исправљен Извештај на Обрасцу ИОСИ.

Извештај на Обрасцу ИОСИ сматра се поднетим када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број обрасца, број одобрења за плаћање укупног износа обрачунатих средстава на рачун прописан чланом 6. став 1. тачка 1) овог правилника и о томе достави обавештење подносиоцу Извештај на Обрасцу ИОСИ.

Члан 12.

Образац ИОСИ састоји се из четири дела, и то:

1) Подаци о извештају;

2) Подаци о послодавцу;

3) Подаци о броју запослених;

4) Начин извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.

У Образац ИОСИ, део 1. Подаци о извештају, уноси се:

1) Под редним бројем 1.1 Врста извештаја – једна од ознака:

(1) благовремен извештај (ознака 1);

(2) неблаговремен извештај (ознака 3);

(3) извештај по налогу контроле (ознака 4).

2) Под редним бројем 1.2 Обрачунски период – месец и година за који се подноси извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.

3) Под редним бројем 1.3 Датум доспелости обавезе – дан, месец и година доспелости рока за подношење извештаја, као и плаћања средстава када се обавеза запошљавања извршава у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) овог правилника.

4) Под редним бројем 1.4 Датум до којег је обрачуната камата – код подношења:

(1) благовременог извештаја – не уписује се;

(2) неблаговременог извештаја – уписује се датум до којег је послодавац обрачунао камату, ако постоји обавеза обрачуна камате;

(3) извештаја поднетог по налогу контроле – уписује се датум до којег је обрачуната камата у поступку пореске контроле, ако постоји обавеза обрачуна камате.

5) Под редним бројем 1.5 Измена извештаја – једна од ознака, и то:

(1) измена извештаја коју врши сам обвезник (ознака 1);

(2) измена извештаја по налогу контроле (ознака 2);

(3) сторнирање извештаја (ознака 9).

6) Под редним бројем 1.5а Идентификациони број извештаја – идентификациони број извештаја који се мења, односно сторнира.

7) Под редним бројем 1.6 Број решења пореске контроле – број решења пореске контроле када је:

(1) под редним бројем 1.1 Врста извештаја уписана ознака 4, а под редним бројем 1.5 није уписана ознака;

(2) под редним бројем 1.1 Врста извештаја уписана ознака 1, 3 или 4, а под редним бројем 1.5 уписана ознака 2 или ознака 9.

8) Под редним бројем 1.6а Основ – једна од ознака, и то:

(1) када је решење донето у поступку по жалби у првом степену (ознака 1);

(2) када је решење донето у поступку по жалби у другом степену (ознака 2);

(3) када је решење донето на основу одлуке Управног суда (ознака 3).

У Образац ИОСИ, део 2. Подаци о послодавцу, уноси се:

1) Под редним бројем 2.1 Тип послодавца – ознака једног од наведених типова и то:

(1) правно лице које се не финансира из буџета (ознака 1);

(2) правно лице које се финансира из буџета (ознака 2);

(3) представништво, односно огранак страног правног лица (ознака 3);

(4) предузетник (ознака 4);

(5) физичко лице (ознака 5);

(6) Војска Републике Србије (ознака 6);

(7) пољопривредно газдинство (ознака 7).

2) Под редним бројем 2.1а Буџетски корисник – ознака Д када правно лице има статус директног буџетског корисника или ознака И за индиректног буџетског корисника.

3) Под редним бројем 2.2 Порески идентификациони број (ПИБ или ЈМБГ) – порески идентификациони број (ПИБ) или јединствени матични број грађана (ЈМБГ) послодавца.

4) Под редним бројем 2.3 ЈМБГ подносиоца извештаја – јединствени матични број грађана подносиоца извештаја.

5) Под редним бројем 2.4 Матични број – матични број послодавца.

6) Под редним бројем 2.5 Назив/Презиме и име – назив, односно презиме и име послодавца.

7) Под редним бројем 2.6 Седиште/Пребивалиште – шифра седишта/пребивалишта послодавца прописана правилником којим се уређују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода.

8) Под редним бројем 2.7 Телефон контакт особе – податак о броју телефона контакт особе код послодавца.

9) Под редним бројем 2.8 Улица и број – улица и број седишта/пребивалишта послодавца.

10) Под редним бројем 2.9 Електронска пошта – податак о електронској адреси подносиоца извештаја на коју се достављају обавештења.

У Образац ИОСИ, део 3. Подаци о броју запослених, уноси се:

1) Под редним бројем 3.1 Укупан број запослених – укупан број запослених код послодавца са стањем на календарски последњи дан у месецу за који се подноси извештај.

2) Под редним бројем 3.2 Обавезан број запослених особа са инвалидитетом – обавезан број особа са инвалидитетом које је послодавац дужан да запосли у односу на укупан број запослених са стањем на календарски последњи дан у месецу за који се подноси извештај.

У Образац ИОСИ, део 4. Начин извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, уноси се:

1) Под редним бројем 4.1 Број запослених особа са инвалидитетом – број запослених особа са инвалидитетом код послодавца са стањем на календарски последњи дан у месецу за који се подноси извештај.

2) Под редним бројем 4.2 Број особа са инвалидитетом за које је извршена обавеза запошљавања уплатом средстава – број особа са инвалидитетом за које је обавеза запошљавања извршена уплатом средстава у износу од 50% просечне зараде, која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде, по запосленом у Републици Србији.

3) Под редним бројем 4.3 Износ обрачунатих средстава – износ обрачунатих средстава када се обавеза запошљавања особа са инвалидитетом извршава уплатом средстава у износу од 50% просечне зараде, која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде, по запосленом у Републици Србији.

4) Под редним бројем 4.4 Камата – износ обрачунате камате на износ средстава уписан под редним бројем 4.3, ако има основа за обрачунавање камате.

5) Под редним бројем 4.5 Број особа са инвалидитетом за које је извршена обавеза запошљавања извршењем уговора – број особа са инвалидитетом за које је обавеза запошљавања извршена плаћањем финансијске обавезе из уговора о пословно-техничкој сарадњи, куповини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у вредности од 20 просечних зарада по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике у моменту закључења уговора.

6) Под редним бројем 4.6 Р. број – редни број података унетих од р.б. 4.7 до р.б. 4.10.

7) Под редним бројем 4.7 Износ финансијске обавезе из уговора – уписује се износ исплаћене финансијске обавезе из уговора.

8) Под редним бројем 4.8 Број уговора – број уговора.

9) Под редним бројем 4.9 Датум закључења уговора – дан, месец и година закључења уговора.

10) Под редним бројем 4.10 Датум извршења финансијске обавезе из уговора – дан, месец и година када је у целости извршена финансијска обавеза из уговора.

11) Ако је послодавац у обрачунском периоду извршио финансијске обавезе из више уговора, у пријави се исказују подаци под редним бројем 4.6 до 4.10 појединачно по сваком уговору.

У Образац ИОСИ износи се уписују у динарима, са две децимале, док је праг толеранције за заокруживање који се примењује при провери обрачуна уплаћених средстава 0,5 динара.

Члан 13.

Ради доказивања извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и омогућавања контроле њеног извршавања, у пословно-финансијској документацији поред уговора о раду и пријави на обавезно социјално осигурање, послодавац обезбеђује и чува доказе о:

1) статусу запослених особа са инвалидитетом код тог послодавца;

2) поднетом захтеву за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења;

3) извршеној уплати средстава у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавање особа са инвалидитетом, односно копију рачуна о уплати јавних прихода буџета Републике Србије;

4) извршењу финансијских обавеза из уговора о пословно-техничкој сарадњи, куповини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;

5) другу документацију којом доказује извршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.

Члан 14.

Послодавац је у обавези да надлежној јединици Пореске управе, на њен захтев, достави документацију из члана 13. овог правилника, у складу са прописима којима се уређују порески поступак и пореска администрација.

Члан 15.

Извештај на Обрасцу ИОСИ подноси се електронским путем за обавезе запошљавања особа са инвалидитетом које доспевају почев од 1. јануара 2017. године, као и за доспеле а неизвршене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године за које надлежном пореском органу није предат Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, који је прописан Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС”, бр. 33/10, 48/10 – исправка и 113/13).

За доспеле и плаћене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године, а за које није предат Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, који је прописан Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС”, бр. 33/10, 48/10 – исправка и 113/13), послодавац подноси Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ на начин који је прописан тим правилником.

За доспеле обавезе закључно са 31. децембром 2016. године, за које је предат Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, који је прописан Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС”, бр. 33/10, 48/10 – исправка и 113/13), а након тога послодавац установи да тако поднети извештај садржи грешку или пропуст, измењени Извештај подноси на истом обрасцу на коме је поднео Извештај који мења.

Члан 16.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС”, бр. 33/10, 48/10 – исправка и 113/13), осим у случајевима подношења Извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, у складу са чланом 15. ст. 2. и 3. овог правилника.

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Образац ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особе са инвалидитетом

obrazac-iosi-od-2017

Поделите: