Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе
(важи до 31.12.2016.)

Службени гласник РС“, број 33/2010, 48/2010-испр. и 113/2013

Пречишћен текст прописа

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, утврђене Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/09 – у даљем тексту: Закон), и начин доказивања извршавања те обавезе.

Члан 2.

Послодавац који има обавезу запошљавања особа са инвалидитетом јесте свако домаће или страно правно или физичко лице које има најмање 20 запослених лица и не сматра се новооснованим послодавцем у складу са Законом, односно Република Србија за запослене у државним органима, аутономна покрајина за запослене у покрајинским органима и јединица локалне самоуправе за запослене у органима јединице локалне самоуправе.

Под запосленим лицем подразумева се лице које је у радном односу, у складу са прописима о раду и као такво је пријављено надлежним организацијама обавезног социјалног осигурања.

Члан 3.

Особа са инвалидитетом јесте лице које има статус особе са инвалидитетом у складу са Законом, односно свако лице које је већ стекло статус особе са инвалидитетом као и лице коме се изврши процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења и на тај начин стекне статус особе са инвалидитетом, у складу са Законом.

2. НАЧИН ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 4.

Под извршењем обавезе запошљавања особа са инвалидитетом сматра се Законом утврђен однос укупног броја запослених и броја запослених особа са инвалидитетом код послодавца, са стањем на календарски последњи дан у месецу, уколико у том месецу послодавац није смањивао укупан број запослених особа са инвалидитетом у односу на минимум утврђене обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.

Члан 5.

До окончања поступка процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења у складу са Законом, извршењем обавезе запошљавања особа са инвалидитетом сматра се и запошљавање, односно радни однос лица које поднесе захтев за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења, од момента подношења тог захтева.

Ако лице из става 1. овог члана стекне статус особе са инвалидитетом сматра се да је послодавац извршио обавезу запошљавања особа са инвалидитетом од момента подношења захтева за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Ако лице из става 1. овог члана не стекне статус особе са инвалидитетом, послодавац обавезу запошљавања особа са инвалидитетом извршава у месецу у коме је завршен поступак процене за цео период за који се сматрало да је обавезу извршио, односно за период од подношења захтева до завршетка поступка процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Члан 6.

Послодавац извршава обавезу запошљавања особа са инвалидитетом и:

1) уплатом средстава на уплатни рачун буџета Републике Србије број 840-745126843-22, која припадају Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;

2) извршењем финансијске обавезе из уговора о пословно техничкој сарадњи, куповини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у вредности од 20 просечних зарада по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике у моменту закључења уговора.

Члан 7.

Послодавац извршава обавезу запошљавања у складу са чланом 6. тачка 1) овог правилника за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио, на месечном нивоу, уплатом средстава у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.

Извршењем финансијске обавезе у складу са чланом 6. тачка 2) овог правилника послодавац извршава обавезу запошљавања за једну особу са инвалидитетом за наредних 12 месеци од дана извршења обавезе, односно на годишњем нивоу.

Члан 8.

Република Србија као послодавац за директне и индиректне буџетске кориснике којима се плате обезбеђују из буџета Републике Србије, обавезу запошљавања особа са инвалидитетом извршава опредељивањем средстава у буџету за текућу годину за намене субвенција зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, за побољшање услова рада, унапређење производних програма и друге сврхе, у складу са Законом.

Уколико је обавеза Републике Србије у текућој години већа од износа опредељених средстава у буџету за ту годину, у буџету за наредну годину планирају се средства увећана најмање за износ те разлике, односно за износ средстава потребних за уплату средстава на име испуњења обавезе запошљавања утврђених у складу са Законом.

Члан 9.

Министарство надлежно за послове запошљавања, на основу података добијених од Пореске управе о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за све директне и индиректне буџетске кориснике којима се плате обезбеђују из буџета Републике Србије, у складу са буџетским календаром, у финансијском плану предлаже министарству надлежном за послове финансија износ средстава потребан за извршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за Републику Србију, ради планирања обима републичког буџета за наредну годину.

Члан 10.

(Брисан)

3. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 11.

Контролу извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и наплате износа од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике врши Пореска управа у складу са прописима о пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 12.

Послодавац који је извршио обавезу запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом доказује извршење обавезе достављањем Извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на обрасцу који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део (Образац ИОСИ).

Образац из става 1. овог члана доставља се јединици Пореске управе, надлежној према месту седишта послодавца, најкасније до 5. у месецу за претходни месец.

Члан 13.

У Образац ИОСИ уносе се подаци који се односе на:

1) послодавца, односно назив или име и презиме, место улицу и број, ПИБ или ЈМБГ, матични број, шифру делатности и назнаку о директном или индиректном буџетском кориснику;

2) надлежну филијалу Пореске управе и датум пријема;

3) укупан број запослених код послодавца узимајући у обзир све организационе јединице и обавезан број запослених особа са инвалидитетом на календарски последњи дан у месецу;

4) начин извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, односно укупан број запослених особа са инвалидитетом на календарски последњи дан у месецу, уплатом средстава на рачун Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом (број особа са инвалидитетом и износ средстава), извршење финансијске обавезе из уговора о пословно техничкој сарадњи, куповини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом (број особа са инвалидитетом, износ средстава и број и датум уговора);

5) место и датум предаје Обрасца ИОСИ, потпис лица које је попунило образац, потпис и оверу од стране одговорног лица.

Члан 14.

Образац ИОСИ може се достављати Пореској управи и електронским путем на основу Изјаве послодавца о достављању Извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом електронским путем.

У случају достављања Извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом електронским путем примењују се одредбе Правилника о начину подношења пореске пријаве електронским путем („Службени гласник Републике Србије“, број 127/03).

Члан 15.

Ради доказивања извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и омогућавања контроле њеног извршавања, послодавац, у пословно финансијској документацији, поред уговора о раду и пријава на обавезно социјално осигурање, обезбеђује и чува доказе о:

1) статусу запослених особа са инвалидитетом код тог послодавца;

2) поднетом захтеву за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења;

3) извршеној уплати средстава у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, односно копију рачуна о уплати јавних прихода буџета Републике Србије;

4) извршењу финансијских обавеза из уговора и уговор о пословној сарадњи односно куповини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, социјалним предузећем или организацијом;

5) (брисана)

6) другу документацију којом доказује извршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.

Члан 16.

Послодавац је у обавези да надлежној јединици Пореске управе, на њен захтев, достави документацију из члана 15. овог правилника.

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Образац ИОСИ

obrazac-iosiobrazac-iosi-2-deo

Поделите: