Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

„Službeni glasnik RS“, broj 101/2016

 

1. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, utvrđene Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 32/13 – u daljem tekstu: Zakon), i način dokazivanja izvršenja te obaveze.

Član 2.

Poslodavac koji ima obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom jeste svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ima najmanje 20 zaposlenih lica i ne smatra se novoosnovanim poslodavcem u skladu sa Zakonom, odnosno Republika Srbija za zaposlene u državnim organima, autonomna pokrajina za zaposlene u pokrajinskim organima i jedinica lokalne samouprave za zaposlene u organima jedinice lokalne samouprave.

Pod zaposlenim licem podrazumeva se lice koje je u radnom odnosu u skladu sa propisima kojima se uređuju rad i radni odnosi i kao takvo je prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 3.

Osoba sa invaliditetom je lice koje ima status osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, odnosno svako lice koje je već steklo status osobe sa invaliditetom kao i lice kome se izvrši procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja i na taj način stekne status osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom.

2. NAČIN PRAĆENJA IZVRŠAVANJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Član 4.

Pod izvršenjem obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom smatra se Zakonom utvrđen odnos ukupnog broja zaposlenih i broja zaposlenih osoba sa invaliditetom kod poslodavca, sa stanjem na kalendarski poslednji dan u mesecu, ukoliko u tom mesecu poslodavac nije smanjivao ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na minimum utvrđene obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Član 5.

Do okončanja postupka procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja u skladu sa Zakonom, izvršenjem obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom smatra se i zapošljavanje, odnosno radni odnos lica koje podnese zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, od momenta podnošenja tog zahteva.

Ako lice iz stava 1. ovog člana stekne status osobe sa invaliditetom smatra se da je poslodavac izvršio obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom od momenta podnošenja zahteva za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne stekne status osobe sa invaliditetom, poslodavac obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izvršava u mesecu u kome je završen postupak procene za ceo period za koji se smatralo da je obavezu izvršio, odnosno za period od podnošenja zahteva do završetka postupka procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Član 6.

Poslodavac izvršava obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i:

1) uplatom sredstava, u visini iznosa utvrđenog saglasno članu 26. Zakona, na uplatni račun budžeta Republike Srbije broj 840-745126843-22 koja pripadaju Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, najkasnije u roku koji je propisan za podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

2) izvršenjem finansijske obaveze iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenju usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – u vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora.

Smatra se da je poslodavac izvršio obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izvršavanjem finansijske obaveze iz ugovora iz stava 1. tačka 2) ovog člana, pod uslovom da je izvršio plaćanje dobavljaču po osnovu jednog ili više ugovora i da je vrednost finansijske obaveze iz jednog ili zbirna vrednost iz više ugovora u momentu njihovog zaključenja veća ili jednaka vrednosti 20 prosečnih zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Član 7.

Poslodavac izvršava obavezu zapošljavanja u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio, na mesečnom nivou, uplatom sredstava u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Izvršenjem finansijske obaveze u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika poslodavac izvršava obavezu zapošljavanja za jednu osobu sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze.

Član 8.

Republika Srbija kao poslodavac za direktne i indirektne budžetske korisnike kojima se plate obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izvršava opredeljivanjem sredstava u budžetu za tekuću godinu za namene subvencija zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa i druge svrhe, u skladu sa Zakonom.

Ukoliko je obaveza Republike Srbije u tekućoj godini veća od iznosa opredeljenih sredstava u budžetu za tu godinu, u budžetu za narednu godinu planiraju se sredstva uvećana najmanje za iznos te razlike, odnosno za iznos sredstava potrebnih za uplatu sredstava na ime ispunjenja obaveze zapošljavanja utvrđenih u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja, na osnovu podataka dobijenih od Poreske uprave o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za sve direktne i indirektne budžetske korisnike kojima se plate obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, u skladu sa budžetskim kalendarom, u finansijskom planu predlaže ministarstvu nadležnom za poslove finansija iznos sredstava potreban za izvršenje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za Republiku Srbiju, radi planiranja obima republičkog budžeta za narednu godinu.

3. NAČIN DOKAZIVANJA IZVRŠENJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Član 10.

Kontrolu izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i naplate iznosa od 50% prosečne zarade, koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade, po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u odnosu na datum dospelosti roka za podnošenje prijave i plaćanje iznosa obračunatih sredstava vrši Poreska uprava u skladu sa propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Član 11.

Poslodavac podnosi Poreskoj upravi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Izveštaj na Obrascu IOSI), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izveštaj na Obrascu IOSI podnosi se u elektronskom obliku kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Ako Izveštaj na Obrascu IOSI sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca o tim nedostacima.

Izveštaj na Obrascu IOSI iz stava 3. ovog člana ne smatra se podnetim.

Obaveštenje iz stava 3. ovog člana sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 3. ovog člana, podnosilac Izveštaja na Obrascu IOSI je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljen Izveštaj na Obrascu IOSI.

Izveštaj na Obrascu IOSI smatra se podnetim kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj obrasca, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obračunatih sredstava na račun propisan članom 6. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika i o tome dostavi obaveštenje podnosiocu Izveštaj na Obrascu IOSI.

Član 12.

Obrazac IOSI sastoji se iz četiri dela, i to:

1) Podaci o izveštaju;

2) Podaci o poslodavcu;

3) Podaci o broju zaposlenih;

4) Način izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

U Obrazac IOSI, deo 1. Podaci o izveštaju, unosi se:

1) Pod rednim brojem 1.1 Vrsta izveštaja – jedna od oznaka:

(1) blagovremen izveštaj (oznaka 1);

(2) neblagovremen izveštaj (oznaka 3);

(3) izveštaj po nalogu kontrole (oznaka 4).

2) Pod rednim brojem 1.2 Obračunski period – mesec i godina za koji se podnosi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

3) Pod rednim brojem 1.3 Datum dospelosti obaveze – dan, mesec i godina dospelosti roka za podnošenje izveštaja, kao i plaćanja sredstava kada se obaveza zapošljavanja izvršava u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika.

4) Pod rednim brojem 1.4 Datum do kojeg je obračunata kamata – kod podnošenja:

(1) blagovremenog izveštaja – ne upisuje se;

(2) neblagovremenog izveštaja – upisuje se datum do kojeg je poslodavac obračunao kamatu, ako postoji obaveza obračuna kamate;

(3) izveštaja podnetog po nalogu kontrole – upisuje se datum do kojeg je obračunata kamata u postupku poreske kontrole, ako postoji obaveza obračuna kamate.

5) Pod rednim brojem 1.5 Izmena izveštaja – jedna od oznaka, i to:

(1) izmena izveštaja koju vrši sam obveznik (oznaka 1);

(2) izmena izveštaja po nalogu kontrole (oznaka 2);

(3) storniranje izveštaja (oznaka 9).

6) Pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj izveštaja – identifikacioni broj izveštaja koji se menja, odnosno stornira.

7) Pod rednim brojem 1.6 Broj rešenja poreske kontrole – broj rešenja poreske kontrole kada je:

(1) pod rednim brojem 1.1 Vrsta izveštaja upisana oznaka 4, a pod rednim brojem 1.5 nije upisana oznaka;

(2) pod rednim brojem 1.1 Vrsta izveštaja upisana oznaka 1, 3 ili 4, a pod rednim brojem 1.5 upisana oznaka 2 ili oznaka 9.

8) Pod rednim brojem 1.6a Osnov – jedna od oznaka, i to:

(1) kada je rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu (oznaka 1);

(2) kada je rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu (oznaka 2);

(3) kada je rešenje doneto na osnovu odluke Upravnog suda (oznaka 3).

U Obrazac IOSI, deo 2. Podaci o poslodavcu, unosi se:

1) Pod rednim brojem 2.1 Tip poslodavca – oznaka jednog od navedenih tipova i to:

(1) pravno lice koje se ne finansira iz budžeta (oznaka 1);

(2) pravno lice koje se finansira iz budžeta (oznaka 2);

(3) predstavništvo, odnosno ogranak stranog pravnog lica (oznaka 3);

(4) preduzetnik (oznaka 4);

(5) fizičko lice (oznaka 5);

(6) Vojska Republike Srbije (oznaka 6);

(7) poljoprivredno gazdinstvo (oznaka 7).

2) Pod rednim brojem 2.1a Budžetski korisnik – oznaka D kada pravno lice ima status direktnog budžetskog korisnika ili oznaka I za indirektnog budžetskog korisnika.

3) Pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj (PIB ili JMBG) – poreski identifikacioni broj (PIB) ili jedinstveni matični broj građana (JMBG) poslodavca.

4) Pod rednim brojem 2.3 JMBG podnosioca izveštaja – jedinstveni matični broj građana podnosioca izveštaja.

5) Pod rednim brojem 2.4 Matični broj – matični broj poslodavca.

6) Pod rednim brojem 2.5 Naziv/Prezime i ime – naziv, odnosno prezime i ime poslodavca.

7) Pod rednim brojem 2.6 Sedište/Prebivalište – šifra sedišta/prebivališta poslodavca propisana pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

8) Pod rednim brojem 2.7 Telefon kontakt osobe – podatak o broju telefona kontakt osobe kod poslodavca.

9) Pod rednim brojem 2.8 Ulica i broj – ulica i broj sedišta/prebivališta poslodavca.

10) Pod rednim brojem 2.9 Elektronska pošta – podatak o elektronskoj adresi podnosioca izveštaja na koju se dostavljaju obaveštenja.

U Obrazac IOSI, deo 3. Podaci o broju zaposlenih, unosi se:

1) Pod rednim brojem 3.1 Ukupan broj zaposlenih – ukupan broj zaposlenih kod poslodavca sa stanjem na kalendarski poslednji dan u mesecu za koji se podnosi izveštaj.

2) Pod rednim brojem 3.2 Obavezan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom – obavezan broj osoba sa invaliditetom koje je poslodavac dužan da zaposli u odnosu na ukupan broj zaposlenih sa stanjem na kalendarski poslednji dan u mesecu za koji se podnosi izveštaj.

U Obrazac IOSI, deo 4. Način izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, unosi se:

1) Pod rednim brojem 4.1 Broj zaposlenih osoba sa invaliditetom – broj zaposlenih osoba sa invaliditetom kod poslodavca sa stanjem na kalendarski poslednji dan u mesecu za koji se podnosi izveštaj.

2) Pod rednim brojem 4.2 Broj osoba sa invaliditetom za koje je izvršena obaveza zapošljavanja uplatom sredstava – broj osoba sa invaliditetom za koje je obaveza zapošljavanja izvršena uplatom sredstava u iznosu od 50% prosečne zarade, koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade, po zaposlenom u Republici Srbiji.

3) Pod rednim brojem 4.3 Iznos obračunatih sredstava – iznos obračunatih sredstava kada se obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom izvršava uplatom sredstava u iznosu od 50% prosečne zarade, koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade, po zaposlenom u Republici Srbiji.

4) Pod rednim brojem 4.4 Kamata – iznos obračunate kamate na iznos sredstava upisan pod rednim brojem 4.3, ako ima osnova za obračunavanje kamate.

5) Pod rednim brojem 4.5 Broj osoba sa invaliditetom za koje je izvršena obaveza zapošljavanja izvršenjem ugovora – broj osoba sa invaliditetom za koje je obaveza zapošljavanja izvršena plaćanjem finansijske obaveze iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenju usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora.

6) Pod rednim brojem 4.6 R. broj – redni broj podataka unetih od r.b. 4.7 do r.b. 4.10.

7) Pod rednim brojem 4.7 Iznos finansijske obaveze iz ugovora – upisuje se iznos isplaćene finansijske obaveze iz ugovora.

8) Pod rednim brojem 4.8 Broj ugovora – broj ugovora.

9) Pod rednim brojem 4.9 Datum zaključenja ugovora – dan, mesec i godina zaključenja ugovora.

10) Pod rednim brojem 4.10 Datum izvršenja finansijske obaveze iz ugovora – dan, mesec i godina kada je u celosti izvršena finansijska obaveza iz ugovora.

11) Ako je poslodavac u obračunskom periodu izvršio finansijske obaveze iz više ugovora, u prijavi se iskazuju podaci pod rednim brojem 4.6 do 4.10 pojedinačno po svakom ugovoru.

U Obrazac IOSI iznosi se upisuju u dinarima, sa dve decimale, dok je prag tolerancije za zaokruživanje koji se primenjuje pri proveri obračuna uplaćenih sredstava 0,5 dinara.

Član 13.

Radi dokazivanja izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i omogućavanja kontrole njenog izvršavanja, u poslovno-finansijskoj dokumentaciji pored ugovora o radu i prijavi na obavezno socijalno osiguranje, poslodavac obezbeđuje i čuva dokaze o:

1) statusu zaposlenih osoba sa invaliditetom kod tog poslodavca;

2) podnetom zahtevu za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja;

3) izvršenoj uplati sredstava u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno kopiju računa o uplati javnih prihoda budžeta Republike Srbije;

4) izvršenju finansijskih obaveza iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili vršenju usluga sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

5) drugu dokumentaciju kojom dokazuje izvršenje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Član 14.

Poslodavac je u obavezi da nadležnoj jedinici Poreske uprave, na njen zahtev, dostavi dokumentaciju iz člana 13. ovog pravilnika, u skladu sa propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Član 15.

Izveštaj na Obrascu IOSI podnosi se elektronskim putem za obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje dospevaju počev od 1. januara 2017. godine, kao i za dospele a neizvršene obaveze zaključno sa 31. decembrom 2016. godine za koje nadležnom poreskom organu nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze („Službeni glasnik RS”, br. 33/10, 48/10 – ispravka i 113/13).

Za dospele i plaćene obaveze zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, a za koje nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze („Službeni glasnik RS”, br. 33/10, 48/10 – ispravka i 113/13), poslodavac podnosi Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI na način koji je propisan tim pravilnikom.

Za dospele obaveze zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, za koje je predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze („Službeni glasnik RS”, br. 33/10, 48/10 – ispravka i 113/13), a nakon toga poslodavac ustanovi da tako podneti izveštaj sadrži grešku ili propust, izmenjeni Izveštaj podnosi na istom obrascu na kome je podneo Izveštaj koji menja.

Član 16.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze („Službeni glasnik RS”, br. 33/10, 48/10 – ispravka i 113/13), osim u slučajevima podnošenja Izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, u skladu sa članom 15. st. 2. i 3. ovog pravilnika.

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Obrazac IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osobe sa invaliditetom

obrazac-iosi-od-2017

Podelite: