Објављени правилници и упутства у вези са јавним набавкама

У „Службеном гласнику РС“, број 93 од 1.7.2020. године објављено је неколико подзаконских аката за примену новог Закона о јавним набавкама:

  • Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки
  • Правилник о утврђивању општег речника набавке
  • Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки
  • Правилник о поступку отварања понуда
  • Правилник о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама
  • Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке

Објављена су и два упутства у вези са јавним набавкама:

  • Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци
  • Упутсво за коришћење Портала јавних набавки

Подсећамо да се нови Закон о јавним набавкама примењује од 1. јула 2020. године.

Поступци јавних набавки које наручиоци покрећу након 1. јула 2020. године, у складу са одредбама новог Закона о јавним набавкама, спроводе се на новом Порталу јавних набавки.

Интернет адреса новог Портала јавних набавки је: 

https://jnportal.ujn.gov.rs

Поделите: