Објављен „Службени гласник РС“ број 93 од 1.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УПУТСТВО о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци
 • УПУТСТВО за коришћење Портала јавних набавки

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 93 од 1.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о јавним набавкама у области одбране и безбедности
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Консултативне групе за праћење и реализацију Пројекта инклузивног предшколског образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли
 • ДИНАРСКА ВРЕДНОСТ европских прагова
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Суботици
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за Народну банку Србије
 • ОДЛУКА о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије
 • ОДЛУКА о облику и садржају статистичког извештаја за Народну банку Србије
 • ОДЛУКА о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке
 • ОДЛУКА о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке
 • ОДЛУКА о облику и садржају статистичког извештаја за банке
 • ОДЛУКА о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за осигурање
 • ОДЛУКА о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање
 • ОДЛУКА о садржају и форми статистичког извештаја за друштва за осигурање
 • ОДЛУКА о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за даваоце финансијског лизинга
 • ОДЛУКА о садржају и форми образаца финансијских извештаја за даваоце финансијског лизинга
 • ОДЛУКА о облику и садржају статистичког извештаја за даваоце финансијског лизинга
 • ОДЛУКА о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
 • ОДЛУКА о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за добровољне пензијске фондове
 • ОДЛУКА о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
 • ОДЛУКА о садржају и форми образаца финансијских извештаја за добровољне пензијске фондове
 • ОДЛУКА о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољне пензијске фондове
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању општег речника набавке
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки
 • ПРАВИЛНИК о поступку отварања понуда
 • ПРАВИЛНИК о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама
 • ПРАВИЛНИК о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке
 • УПУТСТВО о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци
 • УПУТСТВО за коришћење Портала јавних набавки
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допуни Посебног колективног уговора за високо образовање
 • АНЕКС I Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач град Београд
 • ОДЛУКА о именовању директора Правосудне академије
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом
ОГЛАСИ

Поделите: