Измењен Правилник о пореској пријави за предузетнике

У „Службеном гласнику РС“, број 53 од 9. априла 2020. године објављене су измене и допуне Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности.

Измене и допуне ступају на снагу 10. априла 2020. године, али се примењују на обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.

Изменама и допунама Правилника није промењена пореска пријава. Образац ППДГ-1С је остао исти као и до сада.

Као нови обрасци из којих се за пореску пријаву ППДГ-1С користе поједини подаци додати су:

  • Образац ПОА – Подаци о амортизацији сталних средстава стечених почев од 1. јануара 2019. године (члан 3. став 2. тачка 3а) Правилника), и
  • Образац ОКП – Обрачун квалификованог прихода (члан 3. став 2. тачка 5) Правилника).

За оба обрасца (ПОА и ОКП) није предвиђено да се подносе уз пореску пријаву ни у електронском, ни у папирном облику.

С обзиром да се ови обрасци подносе уз пореску пријаву код правних лица (образац ПДП), једини логични закључак је да надлежни органи нису на време успели да заврше посао око омогућавања предаје ових образаца у електронском облику, па треба очекивати да ће се то променити до наредне године.

Подсећамо да је рок за предају пореске пријаве и пореског биланса за предузетнике 15. април 2020. године.

Предузетници који су раније већ предали пореску пријаву не треба ништа да мењају услед ових измена и допуна Правилника. Наравно, подразумева се да је у Обрасцу ПБ 2 у поље број 22 (Укупан износ амортизације који се признаје за пореске сврхе) убачен и евентуални износ са редног броја 3. Обрасца ПОА, без обзира што се сам образац не подноси уз пореску пријаву.

Повезани текстови

Поделите: