На порталу еПорези постављена је унапред попуњена пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана за 2022. годину

Пореска управа је на основу података из службених евиденција, на порталу еПорези поставила попуњену пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана за 2022. годину (ПП ГПДГ), пореским обвезницима који су у 2022. години остварили доходак који је предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана а који умањен за плаћене порезе и доприносе прелази износ 3.719.376 динара.

Порески обвезници којима доходак за опорезивање годишњим порезом на доходак грађана износи 0 динара (поље 3.12 Обрасца ПП ГПДГ) немају обавезу подношења пореске пријаве. 

Рок за проверу података исказаних у постављеној пријави, измену истих, подношење пореске пријаве и уплату пореза је 15. мај 2023. године.

Поделите: