Допуњена Уредба о фискалним погодностима и директним давањима

У „Службеном гласнику РС“, број 60 од 24.4.2020. године објављене су допуне Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима.

Допуне се тичу следећег:

1) Прецизирано је да су привредни субјекти у обавези да примљена средства по основу директних давања искористе најкасније до 15. августа 2020. године.

2) Директна давања за предузетнике, микро, мала и средња правна лица у јуну и јулу 2020. године се умањују, и то:

  • у јуну – за број запослених којима је код привредног субјекта почев од 10. априла 2020. године до 30. априла 2020. године престао радни однос,
  • у јулу – за број запослених којима је код привредног субјекта почев од 1. маја 2020. године до 31. маја 2020. године престао радни однос.

То значи, на пример, да ће привредни субјект у јуну добити директна давања у следећем износу:

  • минимална нето зарада за март 2020. године (30.367,04 динара) x број запослених са пуним радним временом за чије зараде и накнаде зарада је поднета ППП-ПД за април 2020. године,
  • увећано за запослене са непуним радним временом сразмерно у односу на пуно радно време,
  • увећано код предузетника за 1 (осим за предузетнике који имају и статус запосленог или корисника пензије), и
  • умањено за број запослених којима је код привредног субјекта почев од 10. априла 2020. године до 30. априла 2020. године престао радни однос.

3) Директна давања за велика правна лица за јун и јул 2020. године (не и за мај, јер су обрасци за давања за мај већ поднети) ће се исплаћивати само за оне запослене за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 радних дана у месецу априлу 2020. године (за исплату за јун), односно на најмање 15 радних дана у месецу мају 2020. године (за исплату за јул).

4) Прецизирано је да се повраћај директних давања са каматом када привредни субјект изгуби право на њихово коришћење врши на посебан наменски рачун отворен за ту намену код Министарства финансија – Управа за трезор.

5) Прецизирано је да се под дивидендама подразумевају све исплате које својим власницима изврши привредно друштво по основу њиховог власништва над акцијама, односно уделима тог привредног друштва.

6) Привредни субјекти у приватном сектору који су, у периоду од дана ступања на снагу Правилника о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 93/19), закључно са 10. априлом 2020. године, брисани са Списка корисника јавних средстава из Евиденције корисника јавних средстава, која се води као електронска база података код Управе за трезор, стичу право на отварање посебног наменског рачуна, као и на фискалне погодности и директна давања из Уредбе.

Поделите: