Како је исправно користити директна давања уплаћена на наменски рачун?

У протекле три недеље је било много питања и недоумица у вези са могућим начинима коришћења новчаних средстава која ће бити уплаћена на наменске рачуне привредних субјеката.

Најчешће недоумице биле су у вези са оваквим и сличним питањима:

1) Да ли је могуће средства добијена на основу поднете пријаве за одређени месец користити за исплату нето зараде за следећи месец?

2) Шта радити са средствима која су добијена на основу поднете пријаве за одређени месец за запослене са те пријаве који више не раде у том привредном субјекту?

3) Ако почне са коришћењем мера од априла, да ли ће привредни субјект ипак добити директна давања у мају на основу броја запослених из пријаве ППП-ПД за април, а не за март?

4) Како користити средства за запосленог који има нето зараду од 35.000 динара, радио је у марту само пола месеца а на основу тога ће привредни субјект на име директног давања добити цео износ минималне зараде?

Покушаћемо у наставку текста да објаснимо суштину проблема како би свако могао да одговори на питања које има у вези са овом темом.

Уредба о фискалним погодностима и директним давањима… (у даљем тексту: Уредба) предвиђа две врсте мера за привредне субјекте:

  • Одлагање доспелости пореза и доприноса и могућност одлагања плаћања на рате (фискалне погодности) и
  • Бесповратна новчана средства која се исплаћују привредним субјектима која се могу користити искључиво за исплате зарада и накнада зарада (директна давања).

Врло важан аспект ових мера које треба разумети је следећи:

Иако није могуће бирати само једну врсту мера, ове две врсте мера немају апсолутно ништа заједничко, осим чињенице да се пријављивање за обе мере врши одједном, уписом 4.1.2021. године у поље датум плаћања пријаве ППП-ПД.

Ако занемаримо тај детаљ, ништа друго не повезује те две мере, оне су потпуно одвојене једна од друге и неопходно их је тако посматрати ради лакшег разумевања.

Прва мера (фискалне погодности) је релативно једноставна за разумевање:

  • одлаже се доспелост аконтација пореза на добит односно пореза и доприноса на приход од самосталне делатности које доспевају у априлу, мају и јуну
  • одлаже се доспелост пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада запослених и личну зараду предузетника за оне месеце за које је предата пријава са датумом плаћања 4.1.2021. године (март, април и мај или април, мај и јун).

Око друге мере (директна давања) је створена конфузија због великог броја нетачних тумачења. За разумевање ове мере потребно је да имате у виду само следеће чињенице:

1) Једино ограничење које постоји у вези са директним давањима јесте да се могу користити искључиво за исплате зарада и накнада зарада (члан 2. тачка 3). За исплату запосленима то конкретно значи да је само важно да се из тих средстава врши исплата нето зарада или накнаде зарада на које су обрачунати порези и доприноси у складу са важећим прописима. Подразумева се да су зараде обрачунате у складу са општим актом и уговором о раду и да се исплаћују свим запосленима.

2) Уредбом је утврђен начин обрачуна износа директних давања на која привредни субјект остварује право (члан 9), али ни једном речју није дефинисан начин на који треба вршити исплату тих давања. Према томе, не постоји никаква веза између појединачног запосленог и исплате са наменског рачуна. Број запослених у ППП-ПД пријави је само елемент, односно један од два чиниоца за израчунавање износа директних давања (други чинилац је минимална нето зарада за март).

3) Привредни субјект је у обавези да примљена средства по основу директних давања искористи најкасније до 15. августа 2020. године (члан 9. став 7. Уредбе).

Ако сте пажљиво прочитали чињенице из претходне три тачке, требало би да тачно одговорите на питање у следећем примеру, а самим тим и на питања која сте себи постављали у вези са овом темом до сада. Напомињемо да је коришћен гранични пример, да би се на једноставан начин истакла суштина.

Фирма А има 3 запослена. Двоје запослених има нето зараду од 40.000, а трећи запослени 300.000. Фирма је добила на наменски рачун 90.000 у мају, 90.000 у јуну и 90.000 у јулу. Да ли може све нето зараде да исплаћује из сопствених средстава, а да 5. августа за јулску зараду исплати запосленом број 3 свих 270.000 са наменског рачуна + 30.000 са обичног текућег рачуна, а осталој двојици запослених по 40.000 са обичног текућег?

Тачан одговор на постављено питање је: Може.

Услови које поставља Уредба су испуњени: средствима са наменског рачуна је извршена исплата зараде и примљена средства су искоришћена до 15. августа.

Према томе, начин на који ће комбиновати сопствена средства и средства добијена по основу директних давања за исплату зарада и накнада зарада је апсолутно одлука сваког привредног субјекта.

Износ директних давања се обрачунава на начин који је предвиђен Уредбом у члану 9, средства која добијете користите заједно са сопственим средствима за исплату зарада и накнада зарада и сва средства са наменског рачуна треба да исплатите до 15. августа 2020. године.

Није важно за који месец, није важно колико је запослених отишло или колико је нових запослено, није важно са којом пријавом је извршено пријављивање за мере итд.

На који начин ћете вршити исплату са наменског рачуна требало би да буде условљено економско организационим факторима, тј. како је за појединачни привредни субјект најједноставније и најекономичније да заврши тај посао.

У нади да смо успели да вам појаснимо ову проблематику, поздрављамо Вас и желимо Вам добро здравље.

Поделите: