Dopunjena Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

U „Službenom glasniku RS“, broj 60 od 24.4.2020. godine objavljene su dopune Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima.

Dopune se tiču sledećeg:

1) Precizirano je da su privredni subjekti u obavezi da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoriste najkasnije do 15. avgusta 2020. godine.

2) Direktna davanja za preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica u junu i julu 2020. godine se umanjuju, i to:

  • u junu – za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 10. aprila 2020. godine do 30. aprila 2020. godine prestao radni odnos,
  • u julu – za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 1. maja 2020. godine do 31. maja 2020. godine prestao radni odnos.

To znači, na primer, da će privredni subjekt u junu dobiti direktna davanja u sledećem iznosu:

  • minimalna neto zarada za mart 2020. godine (30.367,04 dinara) x broj zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije zarade i naknade zarada je podneta PPP-PD za april 2020. godine,
  • uvećano za zaposlene sa nepunim radnim vremenom srazmerno u odnosu na puno radno vreme,
  • uvećano kod preduzetnika za 1 (osim za preduzetnike koji imaju i status zaposlenog ili korisnika penzije), i
  • umanjeno za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 10. aprila 2020. godine do 30. aprila 2020. godine prestao radni odnos.

3) Direktna davanja za velika pravna lica za jun i jul 2020. godine (ne i za maj, jer su obrasci za davanja za maj već podneti) će se isplaćivati samo za one zaposlene za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u mesecu aprilu 2020. godine (za isplatu za jun), odnosno na najmanje 15 radnih dana u mesecu maju 2020. godine (za isplatu za jul).

4) Precizirano je da se povraćaj direktnih davanja sa kamatom kada privredni subjekt izgubi pravo na njihovo korišćenje vrši na poseban namenski račun otvoren za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprava za trezor.

5) Precizirano je da se pod dividendama podrazumevaju sve isplate koje svojim vlasnicima izvrši privredno društvo po osnovu njihovog vlasništva nad akcijama, odnosno udelima tog privrednog društva.

6) Privredni subjekti u privatnom sektoru koji su, u periodu od dana stupanja na snagu Pravilnika o spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 93/19), zaključno sa 10. aprilom 2020. godine, brisani sa Spiska korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava, koja se vodi kao elektronska baza podataka kod Uprave za trezor, stiču pravo na otvaranje posebnog namenskog računa, kao i na fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz Uredbe.

Podelite: