Објављен „Службени гласник РС“ број 60 од 24.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о допунама Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о ограничењу организовања игара на срећу
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о забрани извоза лекова

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 60 од 24.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19
 • УРЕДБА о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања
 • УРЕДБА о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о ограничењу организовања игара на срећу
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о забрани извоза лекова
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Питештију, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама – 2020. година”
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту
 • ПРАВИЛНИК о дозволи за рад спортских стручњака
 • ПРАВИЛНИК о евиденцијама које воде акредитоване високошколске установе и друге организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду преносног система
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допуни Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији
ОГЛАСИ

Поделите: