Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

„Службени гласник РС“, број 54/2020 и 60/2020

Пречишћен текст прописа

 

ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА

Члан 1.

Овом уредбом уређују се фискалне погодности и директна давања из буџета Републике Србије (у даљем тексту: буџет) привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, ПДВ третман промета добара и услуга без накнаде за здравствене сврхе, као и исплата једнократне новчане помоћи свим пунолетним грађанима Републике Србије из буџета.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОЈМОВА

Члан 2.

Поједини појмови, у смислу ове уредбе, имају следеће значење:

1) привредни субјекти у приватном сектору – сви привредни субјекти који нису обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђеним у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 93/19), и то:

– резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

– резидентни предузетници (предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и предузетници друга лица, у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана); и

– огранци и представништва страних правних лица;

2) фискалне погодности – одлагање доспелости за плаћање одређених јавних прихода који у складу са одговарајућим пореским законима доспевају за плаћање у периоду од 1. априла до 30. јуна 2020. године, а изузетно до 31. јула 2020. године за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају на зараду за месец јун 2020. године исплаћену у складу са прописима којима се уређује рад, и одлагање њиховог плаћања, и то:

– пореза на доходак грађана на зараде и накнаде зарада (у даљем тексту: порез) и доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) на зараде и накнаде зарада, као и пореза и доприноса на личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника, за месец март, април и мај 2020. године, односно по избору пореског обвезника за месец април, мај и јун 2020. године за оне пореске обвезнике који су исплате зарада и накнада зараде, као и личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника за месец март 2020. године делимично или у целости извршили до дана ступања на снагу ове уредбе;

– аконтација пореза на приход од самосталне делатности за март, април и мај месец 2020. године за предузетнике и предузетнике пољопривреднике који су се определили за исплату личне зараде и предузетнике друга лица;

– аконтација пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за март, април и мај месец 2020. године за предузетнике и предузетнике пољопривреднике који се нису определили за исплату личне зараде, као и аконтације пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за март, април и мај месец 2020. године за предузетнике паушалце;

– аконтација пореза на добит правних лица за март, април, и мај месец 2020. године, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, аконтација пореза на добит правних лица које доспевају 15. априла, 15. маја и 15. јуна 2020. године;

3) директна давања из буџета привредним субјектима у приватном сектору – уплата бесповратних новчаних средстава привредним субјектима у складу са овом уредбом, која могу да се користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима.

ЛИЦА КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА

Члан 3.

Привредни субјекти у приватном сектору могу да користе фискалне погодности и директна давања прописана овом уредбом под условом да почев од 15. марта 2020. године па до дана ступања на снагу ове уредбе нису смањивали број запослених за више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године па до дана ступања на снагу ове уредбе.

Под условима из става 1. овог члана фискалне погодности и директна давања из ове уредбе могу да користе и предузетници, предузетници пољопривредници и предузетници паушалци који су регистровали привремени престанак обављања делатности најраније на дан 15. марта 2020. године.

Привредни субјекти у приватном сектору могу да користе фискалне погодности и директна давања из ове уредбе уколико су пре 15. марта 2020. године основани и регистровани код надлежног органа или организације, односно ако су у наведеном периоду постали обвезници ПДВ.

ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ПРАВНА ЛИЦА

Члан 4.

Привредним субјектима – правним лицима, укључујући и огранке и представништва страних правних лица (у даљем тексту: правна лица), може да се одложи доспелост за плаћање:

– пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада дефинисаних у члану 2. тачка 2) алинеја прва до 4. јануара 2021. године;

– аконтације пореза на добит правних лица за март, април, и мај месец 2020. године до предаје коначне пореске пријаве за порез на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске године за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, за аконтације пореза на добит које доспевају за плаћање 15. априла 2020. године, 15. маја 2020. године и 15. јуна 2020. године до предаје коначне пореске пријаве пореза на добит правних лица за одговарајући порески период.

Правно лице из става 1. овог члана, које се определи да користи фискалне погодности и директна давања из ове уредбе, подноси Појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима (у даљем тексту: Образац ППП-ПД) за приходе из радног односа посебно од Обрасца ППП-ПД за приходе ван радног односа, тако да се на једном Обрасцу ППП-ПД не исказују заједно приходи из радног односа и приходи ван радног односа.

Правно лице из става 1. овог члана које се определи да користи фискалне погодности и директна давања из ове уредбе у Обрасцу ППП-ПД за приходе из радног односа за обрачунски период – месец за који користи фискалне погодности и директна давања из ове уредбе у пољу 1.4. – датум плаћања, уноси датум 04. јануар 2021. године.

Доприноси чије плаћање је одложено у складу са овом уредбом, сматрају се плаћеним за сврху остваривања права по основу пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања, остваривања права за случај незапослености и остваривања права на финансијску подршку породици са децом.

Право на одлагање пореских обавеза из овог члана немају следећа велика правна лица: банке из члана 2. став 1. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15), друштва за осигурање и друштва за реосигурање из члана 3. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, број 139/14), друштва за управљање добровољним пензијским фондовима из члана 3. тачка 1) Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС”, бр. 85/05 и 31/11), даваоци финансијског лизинга из члана 10. Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС”, бр. 55/03, 61/05, 31/11 и 99/11 – др. закон), као и платне институције и институције електронског новца из члана 2. став 1. тач. 35) и 36) Закона о платним услугама („Службени гласник РС”, бр. 139/14 и 44/18).

Члан 5.

Правно лице из члана 4. ове уредбе, изузев правних лица из члана 4. став 5. ове уредбе, има право на одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса, односно аконтација пореза на добит правних лица, чија је доспелост за плаћање одложена у складу са чланом 4. ове уредбе, на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате, и то:

– за порез и доприносе на зараде и накнаде зарада у висини обавеза чија је доспелост за плаћање одложена; и

– за аконтације пореза на добит правних лица у висини аконтација пореза на добит правних лица чија је доспелост за плаћање одложена, а највише у висини коначне обавезе по основу пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, у висини коначне обавезе за порески период који започиње или се завршава у 2020. години.

Поступак и начин одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса из става 1. овог члана ближе уређује министар надлежан за послове финансија.

ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Члан 6.

Предузетник и предузетник пољопривредник који порез и доприносе на приход од самосталне делатности плаћа самоопорезивањем, а није се определио за исплату личне зараде, право на одлагање доспелости за плаћање аконтација пореза и доприноса на приход од самосталне делатности, као и одлагање плаћања ових обавеза, остварује сходном применом правила која се односе на одлагање доспелости за плаћање и одлагање плаћања аконтација пореза на добит за правна лица из чл. 4. и 5. ове уредбе.

Предузетник и предузетник пољопривредник из става 1. овог члана одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада својих запослених као и одлагање плаћања ових обавеза остварују сходном применом правила из чл. 4. и 5. ове уредбе која се односе на правна лица у вези са одлагањем доспелости за плаћање и одлагањем плаћања пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде.

Правила из овог члана сходно се примењују и на предузетника друго лице.

Члан 7.

Предузетник и предузетник пољопривредник који порез на приход од самосталне делатности плаћају самоопорезивањем, а определили су се за исплату личне зараде, право на одлагање доспелости за плаћање аконтација пореза на приход од самосталне делатности, као и одлагање плаћања ових обавеза, остварују сходном применом правила из чл. 4. и 5. ове уредбе која се односе на одлагање доспелости за плаћање и одлагање плаћања аконтација пореза на добит правних лица.

Предузетник и предузетник пољопривредник из става 1. овог члана одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса на личну зараду, као и на зараде и накнаде зарада својих запослених и одлагање плаћања ових обавеза остварују сходном применом правила из чл. 4. и 5. ове уредбе која се односе на правна лица у вези са одлагањем доспелости за плаћање и одлагањем плаћања пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде.

Члан 8.

Предузетницима паушалцима се одлаже доспелост за плаћање обавеза по основу аконтација пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за месец март, април и мај 2020. године за 4. јануар 2021. године и одлаже плаћање ових обавеза на 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања дугованог пореза.

Предузетник паушалац из става 1. овог члана одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада својих запослених и одлагање плаћања ових обавеза остварује сходном применом правила из чл. 4. и 5. ове уредбе која се односе на правна лица у вези са одлагањем доспелости за плаћање и одлагањем плаћања пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде.

Поступак и начин одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса из става 1. овог члана ближе уређује министар надлежан за послове финансија.

ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

Члан 9.

Предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, предузетник друго лице, правна лица која су разврстана као микро, мала и средња у складу са законом којим се уређује рачуноводство, могу да остваре право на уплату бесповратних новчаних средстава из буџета, и то:

– у мају 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период март 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;

– у јуну 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период април 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;

– у јулу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период мај 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године.

Број запослених из става 1. овог члана код предузетника, предузетника паушалца, предузетника пољопривредника и предузетника другог лица увећава се за 1 (један), осим у случају када предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник или предузетник друго лице имају истовремено и статус запосленог или корисника пензије.

Број запослених из става 1. овог члана увећава се и за број запослених са непуним радним временом и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време, а што се утврђује на основу података из Обрасца ППП-ПД за одговарајући обрачунски период.

Број запослених из става 1. овог члана умањује се за број запослених за које исплата зараде, односно накнаде зараде, за обрачунски период у целости пада на терет других исплатилаца, а које исплате имају ознаку врсте прихода (ОВП) од 204 до 211 у Правилнику о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС”, бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – исправка, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 и 96/19).

Број запослених из става 1. алинеја друга овог члана умањује се и за број запослених којима је код привредног субјекта почев од 10. априла 2020. године до 30. априла 2020. године престао радни однос.

Број запослених из става 1. алинеја трећа овог члана умањује се и за број запослених којима је код привредног субјекта почев од 1. маја 2020. године до 31. маја 2020. године престао радни однос.

Привредни субјекат из овог члана у обавези је да примљена средства по основу директних давања искористи најкасније до 15. августа 2020. године.

Члан 10.

Правно лице које је разврстано као велико правно лице (у даљем тексту: велико правно лице) у складу са законом којим се уређује рачуноводство, може да оствари право на уплату бесповратних новчаних средстава у износу који се добија као производ износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године и збира броја:

– запослених са пуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чланом 116. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон о раду) и за које је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД и

– запослених са пуним радним временом којима је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чланом 117. Закона о раду, по основу решења надлежног државног органа донетог у вези са болешћу COVID-19 и за које је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД.

Број запослених из става 1. овог члана увећава се и за број запослених са непуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада из става 1. овог члана и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време, а што се утврђује на основу података из ППП-ПД за одговарајући обрачунски период.

Бесповратна новчана средстава из става 1. овог члана, исплаћују се:

– у мају 2020. године у износу производа 50% основне минималне нето зарада за март 2020. године и броја запослених из става 1. овог члана увећаног у складу са ставом 2. овог члана, за чије накнаде зарада је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД за март 2020. године;

– у јуну 2020. године у износу производа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године и броја запослених из става 1. овог члана увећаног у складу са ставом 2. овог члана, за чије накнаде зарада је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД за април 2020. године, а за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 радних дана у месецу априлу 2020. године;

– у јулу 2020. године у износу производа 50% основне минималне нето зарада за март 2020. и броја запослених из става 1. овог члана увећаног у складу са ставом 2. овог члана, за чије накнаде зарада је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД за мај 2020. године, а за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 радних дана у месецу мају 2020. године.

Велико правно лице доставља надлежној организационој јединици Пореске управе и надлежној организационој јединици Управе за трезор у папирном облику списак лица из става 1. алинеја прва и друга и става 2. овог члана, најкасније до 20-ог у месецу за исплату бесповратних средстава која се врши у следећем месецу.

Списак лица из става 4. овог члана подноси се на обрасцу који прописује министар надлежан за послове финансија.

Право на уплату бесповратних новчаних средстава из овог члана немају велика правна лица – банке из члана 2. став 1. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15), друштва за осигурање и друштва за реосигурање из члана 3. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, број 139/14), друштва за управљање добровољним пензијским фондовима из члана 3. тачка 1) Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС”, бр. 85/05 и 31/11), даваоци финансијског лизинга из члана 10. Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС”, бр. 55/03, 61/05, 31/11 и 99/11 – др. закон), као и платне институције и институције електронског новца из члана 2. став 1. тач. 35) и 36) Закона о платним услугама („Службени гласник РС”, бр. 139/14 и 44/18).

Велико правно лице из овог члана у обавези је да примљена средства по основу директних давања искористи најкасније до 15. августа 2020. године.

ПРИХВАТАЊЕ МЕРА И ГУБИТАК ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ МЕРА

Члан 11.

Привредни субјекти у приватном сектору прихватају коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом подношењем Обрасца ППП-ПД са означеним датумом плаћања 04. јануар 2021. године.

Привредни субјекти из става 1. овог члана могу да користе фискалне погодности и директна давања прописана овом уредбом:

– за сва три месеца уколико Образац ППП-ПД из става 1. овог члана доставе до краја априла 2020. године;

– за два месеца уколико први пут Образац ППП-ПД из става 1. овог члана доставе до краја маја 2020. године и

– за један месец уколико први пут Образац ППП-ПД из става 1. овог члана доставе до краја јуна 2020. године.

Привредни субјекти у приватном сектору који не подносе Образац ППП-ПД, односно који немају запослене и нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који су се определили за исплату личне зараде, користе фискалне погодности и директна давања у складу са одредбама ове уредбе.

Члан 12.

Привредни субјекат у приватном сектору губи право на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом уколико у периоду од 15. марта 2020. године па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из чл. 9. и 10. ове уредбе, смањи број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из чл. 9. и 10. ове уредбе.

Испуњеност услова за губитак права на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом проверава се сваког последњег дана у месецу почев од месеца априла 2020. године закључно са 31. октобром 2020. године, с тим да се испуњеност услова за губитак права на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом може контролисати и након 31. октобра 2020. године у роковима за застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања прописним законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Привредни субјекти који изгубе право на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом дужни су да:

– плате све обавезе за које им је одобрено одлагање плаћања заједно са припадајућом каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза која се рачуна почев од дана када су наведене обавезе доспеле за плаћање у складу са законима којим се уређује плаћање одговарајуће обавезе, најкасније у року од пет дана од дана престанка права на коришћење фискалних погодности и директних давања; и

– изврше повраћај директних давања са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза почев од дана када су им исплаћена појединачна директна давања, најкасније у року од пет дана од дана престанка права на коришћење фискалних погодности и директних давања.

Повраћај директних давања из става 3. алинеја друга овог члана врши се на посебан наменски рачун отворен за ту намену код Министарства финансија – Управа за трезор из члана 13. став 1. ове уредбе.

ИСПЛАТА ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

Члан 13.

Исплата директних давања привредним субјектима у приватном сектору који у складу са чланом 11. ове уредбе прихвате директна давања утврђена овом уредбом, врши се са посебног наменског рачуна отвореног за ту намену код Министарства финансија – Управе за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор), на основу достављених података у електронском облику од Министарства финансија – Пореске управе (у даљем тексту: Пореска управа) за исплату по привредним субјектима из чл. 9. и 10. ове уредбе.

Ради исплате директних давања из става 1. овог члана, привредном субјекту отвара се посебан наменски рачун – исплата директних давања – COVID-19 код банке која у моменту ступања на снагу ове уредбе води текући рачун тог привредног субјекта.

Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу ове уредбе имају отворене текуће рачуне код више банака дужни су да најкасније 25. априла 2020. године, путем електронских сервиса Пореске управе, доставе податак о називу банке из става 2. овог члана код које ће бити отворен посебан рачун из тог става.

Пореска управа, преко Управе за трезор, доставља Народној банци Србије податке у електронском облику, на основу којих банка отвара посебан рачун из става 2. овог члана. Банка је дужна да отвори тај рачун у року који утврди Народна банка Србије при достављању ових података, а који не може бити дужи од седам дана од дана када су банци достављени ти подаци, а најкасније до 30. априла 2020. године.

Отварањем посебног рачуна из става 2. овог члана не стиче се право на директна давања из става 1. овог члана, већ се остварује право на исплату средстава на тај рачун по основу директних давања, ако су испуњени услови из чл. 9. до 12. ове уредбе.

Средствима на посебном рачуну из става 2. овог члана располажу лица чији су потписи депоновани ради располагања средствима с текућег рачуна из тог става, односно лица која на основу другог документа имају овлашћење за располагање средствима на том текућем рачуну.

Банка је дужна да при достављању података о посебном рачуну из става 2. овог члана у јединствени регистар текућих и других рачуна правних и физичких лица који води Народна банка Србије (у даљем тексту: Јединствени регистар рачуна) достави Народној банци Србије, у складу са одлуком Народне банке Србије којом се уређују ближи услови и начин вођења тог регистра, и податак о томе да је у питању посебан рачун који је отворен ради исплате директних давања у складу са овом уредбом.

Одредбе оквирног уговора којимa се уређују услови за отварање, вођење и гашење текућег рачуна из става 2. овог члана и извршавање платних трансакција са тог рачуна, сходно се примењују на посебан рачун из тог става.

Изузетно од става 8. овог члана, за отварање и вођење посебних рачуна из ст. 1. и 2. овог члана, као и за извршење платних трансакција и пружање других услуга у вези с тим рачунима, Управа за трезор и банка не могу наплатити накнаду, нити друге трошкове. Народна банка Србије не наплаћује Управи за трезор и банци накнаде, нити друге трошкове за извршење платних трансакција у вези с тим рачунима у платним системима чији је оператор.

Управа за трезор на дневном нивоу преузима од Народне банке Србије податке у електронском облику о посебним рачунима из става 2. овог члана који се воде у Јединственом регистру рачуна.

Управа за трезор, на основу података из става 1. овог члана, обавештава надлежно министарство о износу потребних средстава за исплату директних давања привредним субјектима, након чега надлежно министарство врши пренос средстава на посебан наменски рачун из става 1. овог члана.

По преносу новчaних средстава од надлежног министарства, Управа за трезор врши пренос средстава привредним субјектима из става 1. овог члана на посебне рачуне из става 2. овог члана.

Средства на посебном рачуну из става 2. овог члана изузета су од принудне наплате у смислу прописа којима се уређује принудна наплата, осим по налогу Пореске управе за извршење принудне наплате ради измирења новчаних обавеза привредног субјекта у случају губитка права на коришћење фискалних погодности и директних давања из чл. 12. и 17. ове уредбе.

Банка гаси посебан рачун из става 2. овог члана због престанка програма директног давања у смислу ове уредбе или губитка права на коришћење директног давања из чл. 12. и 17. ове уредбе, односно ако је отворен тај рачун а привредни субјект није стекао право на коришћење директног давања, а у складу са обавештењем Пореске управе.

У случају да привредни субјект не пренесе новчана средства са посебног рачуна из става 2. овог члана на текуће рачуне лица за која су добијена директна давања у складу са овом уредбом до дана гашења тог посебног рачуна, банка преноси средства с тог рачуна на посебан рачун из става 1. овог члана.

ПДВ ТРЕТМАН ПРОМЕТА БЕЗ НАКНАДЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ СВРХЕ

Члан 14.

На промет добара, односно услуга који без накнаде изврши обвезник ПДВ Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање, односно здравственој установи у јавној својини ПДВ се не обрачунава и не плаћа, а обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза по основу тог промета.

Ослобођење од плаћања ПДВ из става 1. овог члана примењује се на све испоруке са даном промета у периоду од дана увођења до дана престанка ванредног стања у Републици Србији.

За промет добара, односно услуга из става 1. овог члана обвезник ПДВ дужан је да води посебну евиденцију, која нарочито садржи податке о:

1) називу, адреси и ПИБ-у лица којем је извршен промет добара, односно услуга;

2) цени коштања, односно набавној цени добара, односно услуга чији је промет извршен.

УПЛАТА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СВИМ ПУНОЛЕТНИМ ГРАЂАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Члан 15.

Након окончања ванредног стања свим пунолетним грађанима Републике Србије врши се уплата једнократне новчане помоћи у износу од 100 евра у динарској противвредности.

Поступак, начин и услове за исплату једнократне новчане помоћи из става 1. овог члана ближе уређује Влада.

ЗАБРАНА ИСПЛАТЕ ДИВИДЕНДЕ

Члан 16.

Привредни субјекти у приватном сектору који се определе за коришћење фискалних погодности и директних давања из буџета не могу исплаћивати дивиденде до краја 2020. године.

У случају да поступе супротно ставу 1. овог члана привредни субјекти у приватном сектору губе право коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом и на њих се сходно примењују одредбе члана 12. ове уредбе.

Забрана из овог члана се не односи на исплату дивиденде у акцијама, односно уделима исплатиоца дивиденде.

Под дивидендама, у смислу овог члана, се подразумевају све исплате које својим власницима изврши привредно друштво по основу њиховог власништва над акцијама, односно уделима тог привредног друштва.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Привредни субјекат у приватном сектору који оствари право на директна давања иако на то нема право у складу са овом уредбом, ненаменски користи ова средства или изгуби право на директна давања и не врати износ примљених директних давања у целости заједно са припадајућом каматом до покретања поступка контроле, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30–70% примљених директних давања, а не мање од 500.000 динара за правно лице, односно 100.000 динара за предузетника.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 динара.

Члан 18.

Привредни субјекат у приватном сектору који оствари право на одлагање плаћања јавних прихода иако на то нема право у складу са овом уредбом или изгуби право на одлагање плаћања прихода у складу са чланом 12. ове уредбе и исте не плати у целости заједно са припадајућом каматом до покретања поступка контроле, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 20–50% износа одложених јавних прихода, а не мање од 250.000 динара за правно лице, односно 50.000 динара за предузетника.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 до 50.000 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Разврставање привредних субјеката за потребе примене ове уредбе врши се на основу финансијских извештаја за 2018. годину, а лица основана током 2019. и 2020. године сматрају се малим правним лицима.

Члан 19а

Привредни субјекти у приватном сектору који су, у периоду од дана ступања на снагу Правилника о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 93/19), закључно са даном ступања на снагу ове уредбе, брисани са Списка корисника јавних средстава из Евиденције корисника јавних средстава, која се води као електронска база података код Управе за трезор, стичу право на отварање посебног наменског рачуна из члана 13. ст. 2. и 3. ове уредбе, као и на фискалне погодности и директна давања под условима прописаним овом уредбом.

Члан 20.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о допунама Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19: „Сл. гласник РС“, број 60/2020

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: