Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
(важи до 31.12.2023.)

„Службени гласник РС“, број 94/201996/2019-испр., 156/2020 и 141/2022

Пречишћен текст прописа

 

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности у складу са чланом 41. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19 – у даљем тексту: Закон).

Услови за паушално опорезивање

Члан 2.

Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности који испуњава услове за паушално опорезивање прописане чланом 40. Закона (у даљем тексту: предузетник паушалац) може да поднесе захтев за паушално опорезивање Пореској управи.

Критеријуми за утврђивање висине паушалног прихода

Члан 3.

Ради утврђивања висине паушалног прихода, као основице пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: порез), предузетници паушалци се разврставају у групе, и то тако да једну групу чине сви предузетници паушалци који обављају исту претежну делатност.

У смислу ове уредбе, сматра се да предузетник паушалац као претежну обавља ону делатност која је као таква регистрована код надлежне организације, односно било коју делатност од чијег обављања је у пореском периоду остварио виши износ прихода у односу на ону коју је регистровао као претежну делатност.

Предузетник паушалац коме се током пореског периода промени претежна делатност, о томе доставља пореску пријаву пореском органу, најкасније до 31. јануара наредне године у односу на годину у којој је дошло до промене претежне делатности.

Предузетнику паушалцу који пореску пријаву из става 3. овог члана поднесе у прописаном року, пореска обавеза се утврђује у складу са промењеном претежном делатношћу почев за наредни порески период у односу на порески период у коме је променио претежну делатност.

Уколико предузетник паушалац не поднесе благовремено пореску пријаву из става 3. овог члана, порески орган може да му утврди пореску обавезу узимајући у обзир чињеницу промене претежне делатности, за период који почиње од првог дана пореског периода за који је утврђена промена претежне делатности.

Групе из става 1. овог члана наведене су по шифрама, називима и коефицијентима делатности у Прилогу 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део, а према делатностима из подзаконског акта којим се прописује класификација делатности.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода

Члан 4.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама из члана 3. ове уредбе одређује се у односу на просечну месечну зараду по запосленом остварену у Републици Србији (у даљем тексту: Република), граду, општини, односно градској општини, према објављеним подацима републичког органа надлежног за послове статистике за последњих 12 месеци (у даљем тексту: просечна месечна зарада).

Полазна основица за утврђивање паушалног прихода по групама у које су разврстани предузетници паушалци утврђује се тако што се просечна месечна зарада остварена у граду, општини, односно градској општини помножи са бројем запослених у граду, општини, односно градској општини на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике и са коефицијентом делатности из Прилога 1, а затим подели са бројем становника у граду, општини, односно градској општини, на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике.

Изузетно од става 2. овог члана, полазна основица из става 1. овог члана за предузетнике паушалце са седиштем на територији града Београда, која обухвата подручје општина Вождовац, Врачар, Звездара, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Нови Београд, Земун и Чукарица утврђује се тако што се збир производа просечне месечне зараде остварене у свакој од тих градских општина и броја запослених у свакој од тих градских општина, на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике, помножи са коефицијентом делатности из Прилога 1, а затим подели са укупним бројем становника у свим тим градским општинама на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике.

Изузетно од става 2. овог члана, полазна основица за следеће делатности утврђује се тако што се просечна месечна зарада остварена у Републици помножи са бројем запослених у Републици на основу последњег објављеног податка републичког органа надлежног за послове статистике и са коефицијентом делатности из Прилога 1 (у складу са податком о претежној делатности у решењу о регистрацији предузетника), а затим подели са бројем становника у Републици на основу последњег објављеног податка републичког органа надлежног за послове статистике:

 

Предузетнику паушалцу коме је регистрована претежна делатност у регистру привредних субјеката као делатност која није наведена у Прилогу 1, порески орган ће утврдити коефицијент делатности тако што ће ту регистровану делатност уподобити некој од наведених у Прилогу 1, полазећи од критеријума профитабилности и обима промета.

Елементи за утврђивање висине паушалног прихода

Члан 5.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређена у складу са чланом 4. ове уредбе, умањује се, односно повећава, применом елемената из члана 41. став 4. Закона, и то:

1) регистровано седиште обвезника, тако што се полазна основица за следеће шифре делатности:

 

помножи са коефицијентом зоне, према зонама утврђеним у складу са законом којим се уређује опорезивање имовине, тако да за град, општину, односно градску општину у којој је за потребе опорезивања имовине:

(1) утврђена једна зона – коефицијент зоне износи 1;

(2) утврђене две зоне – коефицијенти зоне износе 1,1, односно 0,9, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону више вредности непокретност;

(3) утврђене три зоне – коефицијенти зоне износе 1,1, 0,9, односно 0,8, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности;

(4) утврђене четири зоне – коефицијенти зоне износе 1,1, 1,0, 0,9, односно 0,8, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности;

(5) утврђено пет до седам зона – коефицијенти зоне износе 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 и 0,7, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности, 1,0 за другу, 0,9 за трећу, 0,8 за четврту и пету и 0,7 за шесту и седму зону према вредности непокретности;

(6) утврђено осам или више зона – коефицијенти зоне износе 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 и 0,7, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности, 1,0 за другу и трећу, 0,9 за четврту и пету, 0,8 за шесту и 0,7 за седму и остале зоне према вредности непокретности;

2) време које је протекло од регистрације, и то тако што се за предузетника код кога је на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица од регистрације прошло:

(1) највише 12 месеци – полазна основица множи са коефицијентом 0,8;

(2) више од 12 али не више од 24 месеца – полазна основица множи са коефицијентом 0,85;

(3) више од 24 али не више од 36 месеца – полазна основица множи са коефицијентом 0,9;

(4) више од 36 месеци – полазна основица множи са коефицијентом 1;

а изузетно од подтач. (1)−(4) ове тачке, за обвезника који је у периоду краћем од 18 месеци пре регистрације био регистрован код надлежне организације за обављање делатности, полазна основица множи се са коефицијентом који износи 1;

3) старост обвезника и његова радна способност, и то тако што се:

(1) за обвезнике који су на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, као и на обвезнике који су на дан 31. децембар године за коју се утврђује пореска основица старији од 55 година, примењује коефицијент који износи 0,9;

(2) изузетно од подтачке (1) ове тачке, за обвезнике који су на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, као и за обвезнике који су на дан 31. децембра године за коју се утврђује пореска основица старији од 60 година, примењује коефицијент који износи 0,7 ако су регистровани за обављање следећих делатности:

 

(3) за обвезнике којима је утврђена смањена радна способност који имају статус особа са инвалидитетом, примењује се коефицијент од 0,85 (статус особе са инвалидитетом доказује се решењем надлежне институције);

(4) за обвезнике који одсуствују дуже од 90 дана због трудничког боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, примењује се коефицијент од 0,85 током трајања одсуства из наведених разлога;

4) остале околности које утичу на остваривање добити, и то тако што се за обвезнике који обављају делатности које спадају у старе занате, у складу са прописима који регулишу сертификацију старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности, примењује коефицијент у износу од 0,5.

Кумулативни производ коефицијената из става 1. овог члана не може бити мањи од 0,5.

Коефицијенти из става 1. овог члана не примењују се на делатност 4932 (такси превоз).

Прелазне одредбе

Члан 6.

У случају да се као резултат промене начина утврђивања паушалног пореза утврђени износ основице повећа за више од 10% у односу на износ утврђен за претходну годину, примењиваће се повећање од 10% годишње док износ обавезе не достигне износ који је у складу са новим начином обрачуна, закључно за 2023. годину.

Изузетно од става 1. овог члана, повећања обавезе веће од 10% ће се применити у случају када је резултат промене шифре делатности, општине и/или места на којем је обвезник регистрован.

Изузетно од става 2. овог члана, не сматра се променом општине у смислу става 2. овог члана када обвезник који има регистровано седиште на једној од општина на територији града Београда која обухвата подручје општина из члана 4. став 3. ове уредбе изврши промену седишта тако да региструје седиште на другој општини на територији града Београда из члана 4. став 3. ове уредбе, као и када обвезник који има регистровано седиште на једној од општина на територији неког другог града изврши промену седишта тако да региструје седиште на другој општини на територији тог града.

За обвезника код кога је на дан 1. јануара године за коју се утврђује пореска основица од прве регистрације прошло мање од 36 месеци и који је на дан 31. децембра године за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, коефицијент делатности за 2020, 2021. и 2022. годину се утврђује у износу коефицијента делатности који је утврђен за 2023. и наредне године.

Предузетнику паушалцу који након прекида обављања делатности, а који прекид је започео најкасније 2017. године, подноси пријаву за наставак обављања делатности, основица се утврђује тако што се ограничење повећања основице из става 1. овог члана од 10% примењује на последњи износ основице који је утврђен пре прекида обављања делатности.

За предузетнике паушалце са седиштем на територији града Београда која обухвата подручје општина из члана 4. став 3. ове уредбе, као и за предузетнике паушалце са седиштем на једној од општина на територији неког другог града, којима је услед промене седишта у смислу става 2. овог члана за 2020. годину повећана основица за више од 10%, коефицијент делатности за 2021. и 2022. годину се утврђује у износу коефицијента делатности који је утврђен за 2023. и наредне године.

Престанак важења уредбе

Члан 7.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС”, бр. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 98/17, 86/18 и 69/19).

Ступање на снагу

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности: „Сл. гласник РС“, бр. 156/2020

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности: „Сл. гласник РС“, бр. 141/2022

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ПРИЛОГ 1

У поље „Претрага“ упишите шифру или назив/део назива делатности. За упис користите оно писмо (ћирилица или латиница) које је тренутно одабрано на страни.

 

Поделите: