Објављен „Службени гласник РС“ број 94 од 27.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2020. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о садржини пописних листи и начину утврђивања износа оствареног одбитка претходног пореза
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о начину остваривања права на одбитак пореза на промет као претходног пореза код ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о поступку остваривања права на рефундацију ПДВ плаћеног од 1. јануара до 26. јула 2005. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 94 од 27.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
 • СТРАТЕГИЈА одбране Републике Србије
 • СТРАТЕГИЈА националне безбедности Републике Србије
 • ОДЛУКА о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
 • ОДЛУКА о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Гамбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Абуџи
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Комонвелту Аустралија
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Федеративној Републици Бразил
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Канади
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Индији
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2020. годину
 • УРЕДБА о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије
 • УРЕДБА о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
 • УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза
 • УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • УРЕДБА о утврђивању Листе делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја
 • УРЕДБА о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2020. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • УРЕДБА о садржини и начину вођења евиденције привредних субјеката који обављају одређену комуналну делатност
 • УРЕДБА о режиму граничних провера страних и домаћих пловила
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места
 • УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Брзанско моравиште”
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2020. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2020. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
 • ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Реконструкција и модернизација пруге Ресник — Младеновац — Велика Плана — Ниш — Прешево (граница са Републиком Северном Македонијом)”
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за усмеравање активности у вези са оснивањем „Хемијског паркаˮ у Прахову од 2020. до 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Окланду, Нови Зеланд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Србије и Црне Горе у Републици Италији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за период 2020‒2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за период 2020–2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд, за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на измену Одлуке о расподели исказане добити Јавног предузећа „Службени гласник” према Финансијском извештају за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш — Огранак Аеродром Морава Краљево
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш — Аеродром „Константин Велики” Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13161/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13163/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13165/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13167/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-13171/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12932/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12933/2019
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • ЗАКЉУЧАК о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о садржини пописних листи и начину утврђивања износа оствареног одбитка претходног пореза
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о начину остваривања права на одбитак пореза на промет као претходног пореза код ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о поступку остваривања права на рефундацију ПДВ плаћеног од 1. јануара до 26. јула 2005. године
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о воћним соковима и одређеним сродним производима намењеним за људску употребу
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима које треба да испуњавају објекти за животињске отпатке и погони за прераду и обраду животињских отпадака
 • ПРАВИЛНИК o престанку важења Правилника o коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
 • ПРАВИЛНИК о категоризацији ванредних догађаја, начину спровођења истраге и вођења евиденције о ванредном догађају, о обрасцу евиденције и обрасцу извештаја о ванредним догађајима насталим током рада жичаре за транспорт лица
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља
 • ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02468/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02469/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима за категоризацију радијационих делатности
Друге организације
 • АНЕКС III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Биоктош”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Љубовија”, Љубовија
ОГЛАСИ

Поделите: