Достављање решења за 2024. годину за предузетнике паушалце

Пореска управа је извршила обрачун пореза и доприноса за 2024. годину за предузетнике паушалце.

Решења се достављају у електронском облику преко портала Пореске управе у периоду 23.01 – 28.01.2024. године и сматрају се достављеним даном постављања у пореско сандуче на порталу Пореске управе, сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Месечне аконтације по основу пореза и доприноса за 2024. годину, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури број одобрења за плаћање – БОП додељен за 2024. годину. Рок за уплату прве аконтације, за јануар 2024. године, доспева 19. фебруара (последњи дан рока је 15. фебруар, али се због државног празника и нерадних дана последњи дан рока помера на први наредни радни дан).

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа Републике Србије извршила је обрачун пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину, за власнике самосталне делатности који порез на приходе од самосталне делатности и доприносе за обавезно социјално осигурање, плаћају на паушално утврђени приход (предузетници паушалци).

Достављање решења о утврђеним пореским обавезама предузетницима паушалцима, као и извештаја о начину утврђивања паушалног прихода, вршиће се у електронском облику, постављањем у пореско сандуче на порталу Пореске управе Републике Србије еПорези, у периоду од 23. до 28. јануара 2024. године.

Решење се сматра достављеним даном постављања у пореско сандуче, сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Месечне аконтације по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину, уплаћују се са позивом на број, у чијој је структури број одобрења за плаћање (БОП) додељен за 2024. годину. Рок за уплату прве аконтације, за јануар 2024. године, доспева 19. фебруара (последњи дан рока је 15. фебруар, али се због државног празника и нерадних дана последњи дан рока помера на први наредни радни дан).

Уз пореска решења обвезницима ће бити достављени примери попуњених уплатница за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање са QR кодом.

Подсећамо да се порталу Пореске управе може приступити коришћењем квалификованог електронског сертификата, који издаје пет сертификационих тела у Републици Србији (МУП, ЈП ПТТ, Привредна комора Србије, Halcom, E-Smart Systems), као и путем апликације ConsentID и сертификата у клауду.

Порески обвезници се додатно могу информисати преко Контакт центра Пореске управе на бројеве телефона: 0700/700-007 и 011/6969069, и на шалтеру „Ваш порезник“ у филијалама Пореске управе.“

Поделите: