Uputstvo o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri uvozu ili izvozu

Službeni glasnik RS“, broj 73/2016 i 49/2017

Prečišćen tekst propisa

 

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim uputstvom uređuje se način izdavanja uverenja i overavanja faktura i drugih isprava koje izdaje i overava Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: Komora), koji prate robu pri izvozu ili uvozu, kada je to predviđeno posebnim aktima, odnosno ako je ugovorom, domaćim ili stranim propisom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom to predviđeno, a nadležnost za izdavanje ili overu tih isprava nije propisana.

IZDAVANJE UVERENJA

Član 2.

Komora izdaje uverenja o:

1. poreklu robe Form A – na osnovu Opštih šema preferencijala (GSP);

2. domaćem nepreferencijalnom poreklu robe;

3. podacima kojima Komora raspolaže;

4. višoj sili;

5. poreklu robe iz treće zemlje;

6. robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja;

7. krajnjem korisniku robe koja se uvozi.

Član 3.

Uverenja iz člana 2. ovog uputstva izdaju se na pismeni zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika, u kome se obavezno navodi svrha u koju će služiti izdato uverenje.

Zahtev iz stava 1. ovog člana se podnosi Komori na jedan od sledećih načina:

– pisanim putem u papirnom obliku, svojeručno potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva, uz propisanu originalnu dokumentaciju;

– elektronskim putem u obliku digitalno potpisanog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom. Podnosilac zahteva unosi podatke u propisane obrasce koje potpisuje kvalifikovanim elektronskom potpisom na internet portalu Komore, odnosno dostavlja obaveznu dokumentaciju u obliku elektronskih dokumenata, koji moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica podnosioca zahteva. Prospektni i drugi materijal se ne potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Prilikom podnošenja zahteva, podnosilac zahteva bira način preuzimanja uverenja, odnosno obaveštenja: u papirnom obliku ili u obliku elektronskog dokumenta.

Član 4.

Uz zahtev iz člana 3. ovog uputstva podnosi se:

1. za Uverenje o poreklu robe Form A

– popunjeni obrazac Uverenja Form A u skladu sa Prilogom 13. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom (u daljem tekstu Uredba),

– pismena izjava dobavljača (izvoznika) da je roba domaćeg porekla, u skladu sa članom 70. Uredbe,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja;

2. Uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe:

– popunjeni obrazac uverenja i obrazac zahteva u skladu sa Prilogom 10. Uredbe,

– pismena izjava podnosioca zahteva (proizvođača) da je roba domaćeg porekla, u skladu sa članom 54. Uredbe,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje Uverenja;

3. za uverenje o podacima kojima Komora raspolaže:

– pismeni dokaz da je uverenje potrebno kao isprava koja prati robu pri izvozu, odnosno uvozu,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja;

4. za uverenje o višoj sili:

– pismeni dokaz – potvrda o nastupanju okolnosti više sile koji izdaje nadležni organ, organizacija ili institucija u skladu sa članom 65. Uredbe,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja;

5. za uverenje o poreklu robe iz treće zemlje:

– popunjen obrazac Uverenja o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe, u skladu sa Prilogom 10. Uredbe,

– izvorno originalno uverenje o poreklu robe koje je izdao nadležni organ u državi porekla ili zemlji uvoza, u skladu sa članom 65. Uredbe,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja;

6. za uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja:

– popunjen obrazac Uverenja o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe, u skladu sa Prilogom 10. Uredbe,

– overen prepis odobrenja carinskog organa za postupak aktivnog oplemenjivanja u skladu sa članom 65. Uredbe,

– izvorno originalno uverenje o poreklu robe, koje je izdao nadležni organ u zemlji porekla ili zemlji uvoza, u skladu sa članom 65. Uredbe,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja;

7. za uverenje o krajnjem korisniku robe koja se uvozi:

– pismena izjava uvoznika da će se uvezena roba koristiti za tačno određenu svrhu na teritoriji Republike Srbije i da neće biti reeksportovana, sa podacima o uvozniku, krajnjem korisniku i dostavljaču robe, kao i robi koja se uvozi, u skladu sa članom 65. Uredbe,

– pismena izjava uvoznika da će uvezenu robu uručiti određenom korisniku, uz obavezu Komori podnese dokaze da je roba uvezena i da je uručena krajnjem korisniku,

– pismena izjava krajnjeg korisnika za koje namene će se upotrebiti roba koja se uvozi i da neće biti reeksportovana,

– popunjen obrazac End User Certificate koji se nalazi u prilogu 1. ovog uputstva i čini njegov sastavni deo,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja.

Član 5.

Komora može proveravati tačnost podataka navedenih u priloženim ispravama.

Ukoliko Komora utvrdi da određeni podaci u priloženim dokumentima nisu tačni, traženo uverenje neće biti izdato, o čemu će podnosilac zahteva biti obavešten pisanim putem (u daljem tekstu: obaveštenje), u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva.

U obaveštenju se navodi razlog zbog koga uverenje nije izdato.

Na obaveštenje se može podneti prigovor Komisiji za rešavanje prigovora u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja.

Komisiju iz stava 4. obrazuje i njen rad uređuje Upravni odbor Komore.

Član 6.

Ukoliko zahtev nije kompletan, podnosilac zahteva se poziva da dostavi dopunske isprave i dokaze u primerenom roku, koji ne može biti duži od sedam dana.

Kao datum prijema zahteva, smatraće se dan kada je zahtev kompletiran.

Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi dopunu u roku iz stava 1. ovog člana, zahtev će se smatrati nepotpunim i kao takav će biti odbačen.

Član 7.

Uverenje iz člana 2. tačka 1. ovog uputstva izdaje se na obrascu Form A koji čini sastavni deo Uredbe, Prilog 13.

Uverenje iz člana 2. tač. 2, 5. i 6. ovog uputstva izdaje se na obrascu Uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu, koji čini sastavni deo Uredbe, Prilog 10.

Uverenje iz člana 2. tačka 7. ovog uputstva izdaje se na obrascu End User Certificate, koji se nalazi u prilogu 1 ovog uputstva i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Uverenja iz člana 2. tač. 3. i 4. ovog uputstva izdaju se na memorandumu Komore i sadrže: pravni osnov; naziv i sedište podnosioca zahteva; sadržinu; obrazloženje (svrha izdavanja uverenja, na osnovu kojih dokumenata ili sprovedenog postupka se uverenje izdaje i sl.); broj i datum izdavanja uverenja; potpis ovlašćenog lica i pečat, ukoliko se uverenje izdaje u papirnom obliku.

Član 9.

Komora vodi evidenciju uverenja izdatih u skladu sa ovim uputstvom.

OVERAVANJE ISPRAVA

Član 10.

Komora overava fakture i druge isprave koje prate robu pri izvozu ili uvozu, ako je ugovorom, domaćim ili stranim propisom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom to predviđeno, a za overu tih dokumenata nije određena nadležnost.

Član 11.

Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, uz zahtev za overu isprave iz člana 8. prilaže dokaz o potrebi overe te isprave (kopija ili izvod iz ugovora sa stranim partnerom i sl.), kao i dokaz o uplati naknade za overu isprave. Isprava koja se overava mora biti uredno popunjena i potpisana od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Zahtev se podnosi Komori na jedan od sledećih načina:

– pisanim putem u papirnom obliku, svojeručno potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva;

– elektronskim putem u obliku digitalno potpisanog dokumenta, u skladu zakonom kojim se uređuju uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom. Podnosilac zahteva unosi podatke u propisan zahtev koji potpisuje kvalifikovanim elektronskom potpisom na Internet portalu Komore.

Član 12.

Isprave iz člana 10. ovog uputstva overavaju se štambiljem Komore. Štambilj sadrži reči na engleskom jeziku „SEEN IN THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERBIA“.

Ispod štambilja iz stava 1. ovog člana potpisuje se ovlašćeno lice i stavlja pečat Komore namenjen za izdavanje uverenja i overu isprava.

ORGANIZACIJA POSLA

Član 13.

U cilju obezbeđivanja podataka i provere dokumenata za izdavanje uverenja i overu isprava, Komora će ostvarivati saradnju sa nadležnim državnim i drugim organima.

Član 14.

Za izdavanje uverenja i overavanje isprava koje prate robu pri izvozu i uvozu, Komora ima pečat koji se stavlja na izdata uverenja i overene isprave.

Potpisi ovlašćenih lica koje predsednik Komore određuje posebnom odlukom i otisci pečata iz stava 1. ovog člana deponuju se ministarstvu nadeležnom za legalizaciju isprava u međunarodnom prometu.

Član 15.

Naknada za izdavanje uverenja, odnosno obaveštenja, kao i za overu isprava naplaćuje se prema cenovniku, koji donosi nadležni organ Komore.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu i postupku izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu („Službeni glasnik RS“, br. 48/13 i 115/13).

Prilog 1 – END USER CERTIFICATE

End User Certificate

 

Podelite: