Објављен „Службени гласник РС“ број 49 од 22.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама Упутства о начину издавања уверења и оверавању фактура и других исправа које прате робу при извозу или увозу (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената
 • СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2017. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 49 од 22.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • ОДЛУКА о Националном савету за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за праћење изградње новог музеја „Никола Тесла” у Београду, са пратећим садржајима
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за координацију рада и праћење динамике решавања имовинско-правних односа за деоницу пруге Београд Центар — Стара Пазова
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовско-поморавског управног округа са седиштем у Гњилану
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовско-поморавског управног округа са седиштем у Гњилану
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Управног и Надзорног одбора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу овлашћених представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о именовању овлашћених представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за спорт и физичку културу Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за спорт и физичку културу Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковних студија, Звечан
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковних студија, Звечан
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Високе економске школе струковних студија, Пећ са седиштем у Лепосавићу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе економске школе струковних студија, Пећ са седиштем у Лепосавићу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковних студија, Урошевац са седиштем у Звечану
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковних студија, Урошевац са седиштем у Лепосавићу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за васпитаче, Гњилане са седиштем у Бујановцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за васпитаче, Гњилане са седиштем у Бујановцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и именовању председника и члана Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Призрен
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора „Државна лутрија Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора „Државна лутрија Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4756/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4758/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4659/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4564/2017
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању обавезних елемената програма општег и посебног стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе
 • СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката
 • ЛИСТА средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља
 • ЛИСТА одобрених супстанци
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7750/2013
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 29763/07, Јовановић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 49915/08, Игњатовић против Србије
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама Упутства о начину издавања уверења и оверавању фактура и других исправа које прате робу при извозу или увозу
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило”, Зрењанин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција”, Зрењанин
ОГЛАСИ

Поделите: