Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 49 od 22.5.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmenama Uputstva o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata
 • SPISAK ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 49 od 22.5.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o Kancelariji Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • ODLUKA o Nacionalnom savetu za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za praćenje izgradnje novog muzeja „Nikola Tesla” u Beogradu, sa pratećim sadržajima
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju rada i praćenje dinamike rešavanja imovinsko-pravnih odnosa za deonicu pruge Beograd Centar — Stara Pazova
 • ODLUKA o izmeni Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda solidarnosti
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o razrešenju ovlašćenih predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • REŠENJE o imenovanju ovlašćenih predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta za sport i fizičku kulturu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta za sport i fizičku kulturu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija, Zvečan
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija, Zvečan
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Visoke ekonomske škole strukovnih studija, Peć sa sedištem u Leposaviću
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Visoke ekonomske škole strukovnih studija, Peć sa sedištem u Leposaviću
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija, Uroševac sa sedištem u Zvečanu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija, Uroševac sa sedištem u Leposaviću
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane sa sedištem u Bujanovcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane sa sedištem u Bujanovcu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Čačku
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Čačku
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i imenovanju predsednika i člana Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju
 • REŠENJE o razrešenju članova Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju člana Privremenog organa opštine Prizren
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora „Državna lutrija Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Državna lutrija Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4756/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4758/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4659/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4564/2017
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade REŠENJE o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
Ministarstva
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca
 • PRAVILNIK o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata
 • PRAVILNIK o utvrđivanju obaveznih elemenata programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave
 • PRAVILNIK o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave
 • SPISAK ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata
 • LISTA sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
 • LISTA odobrenih supstanci
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-7750/2013
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 29763/07, Jovanović protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 49915/08, Ignjatović protiv Srbije
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama Uputstva o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo”, Zrenjanin
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija”, Zrenjanin
OGLASI

Podelite: