Упутство о начину издавања уверења и оверавању фактура и других исправа које прате робу при увозу или извозу
(важи до 29.05.2017.)

Службени гласник РС“, број 73/2016

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим упутством уређује се начин издавања уверења и оверавања фактура и других исправа које издаје и оверава Привредна комора Србије (у даљем тексту: Комора), који прате робу при извозу или увозу, када је то предвиђено посебним актима, односно ако је уговором, домаћим или страним прописом или потврђеним међународним уговором то предвиђено, а надлежност за издавање или оверу тих исправа није прописана.

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

Члан 2.

Комора издаје уверења о:

1. пореклу робе Форм А – на основу Општих шема преференцијала (ГСП);

2. домаћем непреференцијалном пореклу робе;

3. подацима којима Комора располаже;

4. вишој сили;

5. пореклу робе из треће земље;

6. роби која се извози након поступка активног оплемењивања;

7. крајњем кориснику робе која се увози.

Члан 3.

Уверења из члана 2. овог упутства издају се на писмени захтев привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, у коме се обавезно наводи сврха у коју ће служити издато уверење.

Захтев из става 1. овог члана се подноси Комори на један од следећих начина:

– писаним путем у папирном облику, својеручно потписан од стране овлашћеног лица подносиоца захтева, уз прописану оригиналну документацију;

– електронским путем у облику дигитално потписаног документа, у складу са законом којим се уређују услови и начин поступања са електронским документом. Подносилац захтева уноси податке у прописане обрасце које потписује квалификованим електронском потписом на интернет порталу Коморе, односно доставља обавезну документацију у облику електронских докумената, који морају бити потписани квалификованим електронским потписом овлашћеног лица подносиоца захтева. Проспектни и други материјал се не потписује квалификованим електронским потписом.

Приликом подношења захтева, подносилац захтева бира начин преузимања уверења, односно обавештења: у папирном облику или у облику електронског документа.

Члан 4.

Уз захтев из члана 3. овог упутства подноси се:

1. за Уверење о пореклу робе Форм А

– попуњени образац Уверења Форм А у складу са Прилогом 13. Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом (у даљем тексту Уредба),

– писмена изјава добављача (извозника) да је роба домаћег порекла, у складу са чланом 70. Уредбе,

– доказ о уплати накнаде за издавање уверења;

2. Уверење о домаћем непреференцијалном пореклу робе:

– попуњени образац уверења и образац захтева у складу са Прилогом 10. Уредбе,

– писмена изјава подносиоца захтева (произвођача) да је роба домаћег порекла, у складу са чланом 54. Уредбе,

– доказ о уплати накнаде за издавање Уверења;

3. за уверење о подацима којима Комора располаже:

– писмени доказ да је уверење потребно као исправа која прати робу при извозу, односно увозу,

– доказ о уплати накнаде за издавање уверења;

4. за уверење о вишој сили:

– писмени доказ – потврда о наступању околности више силе који издаје надлежни орган, организација или институција у складу са чланом 65. Уредбе,

– доказ о уплати накнаде за издавање уверења;

5. за уверење о пореклу робе из треће земље:

– попуњен образац Уверења о домаћем непреференцијалном пореклу робе, у складу са Прилогом 10. Уредбе,

– изворно оригинално уверење о пореклу робе које је издао надлежни орган у држави порекла или земљи увоза, у складу са чланом 65. Уредбе,

– доказ о уплати накнаде за издавање уверења;

6. за уверење о роби која се извози након поступка активног оплемењивања:

– попуњен образац Уверења о домаћем непреференцијалном пореклу робе, у складу са Прилогом 10. Уредбе,

– оверен препис одобрења царинског органа за поступак активног оплемењивања у складу са чланом 65. Уредбе,

– изворно оригинално уверење о пореклу робе, које је издао надлежни орган у земљи порекла или земљи увоза, у складу са чланом 65. Уредбе,

– доказ о уплати накнаде за издавање уверења;

7. за уверење о крајњем кориснику робе која се увози:

– писмена изјава увозника да ће се увезена роба користити за тачно одређену сврху на територији Републике Србије и да неће бити реекспортована, са подацима о увознику, крајњем кориснику и достављачу робе, као и роби која се увози, у складу са чланом 65. Уредбе,

– писмена изјава увозника да ће увезену робу уручити одређеном кориснику, уз обавезу Комори поднесе доказе да је роба увезена и да је уручена крајњем кориснику,

– писмена изјава крајњег корисника за које намене ће се употребити роба која се увози и да неће бити реекспортована,

– попуњен образац End User Certificate који се налази у прилогу 1. овог упутства и чини његов саставни део,

– доказ о уплати накнаде за издавање уверења.

Члан 5.

Комора може проверавати тачност података наведених у приложеним исправама.

Уколико Комора утврди да одређени подаци у приложеним документима нису тачни, тражено уверење неће бити издато, о чему ће подносилац захтева бити обавештен писаним путем (у даљем тексту: обавештење), у року од седам дана од дана подношења захтева.

У обавештењу се наводи разлог због кога уверење није издато.

На обавештење се може поднети приговор Комисији за решавање приговора у року од 15 дана од дана пријема обавештења.

Комисију из става 4. образује и њен рад уређује Управни одбор Коморе.

Члан 6.

Уколико захтев није комплетан, подносилац захтева се позива да достави допунске исправе и доказе у примереном року, који не може бити дужи од седам дана.

Као датум пријема захтева, сматраће се дан када је захтев комплетиран.

Уколико подносилац захтева не достави допуну у року из става 1. овог члана, захтев ће се сматрати непотпуним и као такав ће бити одбачен.

Члан 7.

Уверење из члана 2. тачка 1. овог упутства издаје се на обрасцу Форм А који чини саставни део Уредбе, Прилог 13.

Уверење из члана 2. тач. 2, 5. и 6. овог упутства издаје се на обрасцу Уверење о домаћем непреференцијалном пореклу, који чини саставни део Уредбе, Прилог 10.

Уверење из члана 2. тачка 7. овог упутства издаје се на обрасцу End User Certificate, који се налази у прилогу 1 овог упутства и чини његов саставни део.

Члан 8.

Уверења из члана 2. тач. 3. и 4. овог упутства издају се на меморандуму Коморе и садрже: правни основ; назив и седиште подносиоца захтева; садржину; образложење (сврха издавања уверења, на основу којих докумената или спроведеног поступка се уверење издаје и сл.); број и датум издавања уверења; потпис овлашћеног лица и печат, уколико се уверење издаје у папирном облику.

Члан 9.

Комора води евиденцију уверења издатих у складу са овим упутством.

ОВЕРАВАЊЕ ИСПРАВА

Члан 10.

Комора оверава фактуре и друге исправе које прате робу при извозу или увозу, ако је уговором, домаћим или страним прописом или потврђеним међународним уговором то предвиђено, а за оверу тих докумената није одређена надлежност.

Члан 11.

Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, уз захтев за оверу исправе из члана 8. прилаже доказ о потреби овере те исправе (копија или извод из уговора са страним партнером и сл.), као и доказ о уплати накнаде за оверу исправе. Исправа која се оверава мора бити уредно попуњена и потписана од стране овлашћеног лица подносиоца захтева.

Захтев се подноси Комори на један од следећих начина:

– писаним путем у папирном облику, својеручно потписан од стране овлашћеног лица подносиоца захтева;

– електронским путем у облику дигитално потписаног документа, у складу законом којим се уређују услови и начин поступања са електронским документом. Подносилац захтева уноси податке у прописан захтев који потписује квалификованим електронском потписом на Интернет порталу Коморе.

Члан 12.

Исправе из члана 8. овог упутства оверавају се штамбиљем Коморе. Штамбиљ садржи речи на енглеском језику „SEEN IN THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERBIA“.

Испод штамбиља из става 1. овог члана потписује се овлашћено лице и ставља печат Коморе намењен за издавање уверења и оверу исправа.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛА

Члан 13.

У циљу обезбеђивања података и провере докумената за издавање уверења и оверу исправа, Комора ће остваривати сарадњу са надлежним државним и другим органима.

Члан 14.

За издавање уверења и оверавање исправа које прате робу при извозу и увозу, Комора има печат који се ставља на издата уверења и оверене исправе.

Печат из става 1. овог члана је округлог облика, пречника 35 мм, са утиснутим текстом на српском језику: Привредна комора Србије Београд и на енглеском језику: Chamber of Commerce and Industry of Serbia, и са утиснутим римским бројем I.

Потписи овлашћених лица које председник Коморе одређује посебном одлуком и отисци печата из става 1. овог члана депонују се министарству надележном за легализацију исправа у међународном промету.

Члан 15.

Накнада за издавање уверења, односно обавештења, као и за оверу исправа наплаћује се према ценовнику, који доноси надлежни орган Коморе.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о начину и поступку издавања уверења и оверавању исправа које прате робу при извозу или увозу („Службени гласник РС“, бр. 48/13 и 115/13).

Прилог 1 – END USER CERTIFICATE

End User Certificate

 

Поделите: