Објављен „Службени гласник РС“ број 73 од 31.8.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 73 од 31.8.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Парагвај, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
 • УКАЗ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Парагвај, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
 • УКАЗ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Султанату Брунеј, на нерзиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
Влада
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7377/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7378/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7379/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7380/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7381/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7382/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7383/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7384/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7385/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7386/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7450/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7452/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7453/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7454/2016
 • РЕШЕЊЕ о утвђивању јавног интереса, 05 број 465-7455/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7456/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7457/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7458/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7459/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7460/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7461/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7462/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7510/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7511/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7513/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7524/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7525/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7526/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7527/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7528/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7529/2016
 • ИСПРАВКА Решења о именовању вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о евиденцији у средњој школи
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ОДЛУКА о сврставању робе и Допуна листе одлука о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 57. заседању
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 436-2/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 452-2/16
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о избору члана Изборне комисије Високог савета судства
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања проналазака
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0316/14-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-970/15-11
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јулу 2016. године
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-598/2016-1
Друге организације
 • УПУТСТВО о начину издавања потврде да се одређена опрема, односно роба која се увози не производи у земљи
 • УПУТСТВО о поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки
 • УПУТСТВО о начину издавања уверења и оверавању фактура и других исправа које прате робу при извозу или увозу
 • УПУТСТВО о начину и поступку издавања сагласности здравственим установама за пружање угоститељских услуга трећим лицима
 • ОДЛУКА о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ОДЛУКА да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Основе газдовања шумама у државном власништву за ГЈ Стражилово — Парагово на подручју Националног парка Фрушка гора за период 2017–2026. година
 • ОДЛУКА да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Основе газдовања шумама у државном власништву за ГЈ Андревље–Тестера–Хајдучки Брег на подручју Националног парка Фрушка гора за период 2017–2026. година
 • ОДЛУКА да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Основе газдовања шумама у државном власништву за ГЈ Јанок на подручју Националног парка Фрушка гора за период 2017–2026. година
 • ОДЛУКА да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Основе газдовања шумама у државном власништву за ГЈ Шуљамачка Главица–Краљевац на подручју Националног парка Фрушка гора за период 2017–2026. година
 • ОДЛУКА да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Основе газдовања шумама у државном власништву за ГЈ Равне на подручју Националног парка Фрушка гора за период 2017–2026. година
 • ОДЛУКА да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Основе газдовања шумама у државном власништву за ГЈ Ворово–Липовача–Шидско церјена подручју Националног парка Фрушка гора за период 2017–2026. година
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Блаце”, Блаце
 • РЕШЕЊЕ о разрешавању и именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу „Кладово”, Кладово
ОГЛАСИ

Поделите: