Упутство о поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки

„Службени гласник РС“, број 73/2016

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим упутством уређује се поступак издавања уверења о домаћем пореклу добара (у даљем тексту: Уверење) за понуду испоруке добара домаћег порекла, у поступку јавне набавке.

Члан 2.

Уверење се издаје понуђачу – подносиоцу захтева, привредном друштву, предузетнику или другом правном лицу које обавља регистровану делатност на територији Републике Србије.

Члан 3.

Приликом утврђивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла, Привредна комора Србије (у даљем тексту: Комора) примењује прописе којима се уређује царински систем.

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА

Члан 4.

Комора издаје Уверење на основу захтева понуђача – подносиоца захтева.

Захтев се подноси Комори на један од следећих начина:

– писаним путем у папирном облику, својеручно потписан од стране овлашћеног лица подносиоца захтева, уз прописану оригиналну документацију;

– електронским путем у облику дигитално потписаног документа, у складу са законом којим се уређују услови и начин поступања са електронским документом. Подносилац уноси податке у прописане обрасце које потписује квалификованим електронском потписом на интернет порталу Коморе, односно доставља обавезну документацију у облику електронских докумената, који морају бити потписани квалификованим електронским потписом овлашћеног лица подносиоца захтева. Проспектни и други материјал се не потписује квалификованим електронским потписом.

Члан 5.

Понуђач – подносилац захтева дужан је да у захтеву наведе следеће податке:

– назив, седиште и матични број подносиоца захтева;

– шифру претежне делатности и порески идентификациони број (ПИБ) подносиоца захтева;

– изјаву да се Уверење тражи ради остваривања права из члана 86. став 2. или став 4. Закона о јавним набавкама;

– број или шифру, врсту, опис предмета јавне набавке, податак када и где је објављена јавна набавка;

– назив и седиште наручиоца;

– образложење да је предмет јавне набавке домаћег порекла по основу прописа којима се уређује царински систем.

Члан 6.

Понуђач – подносилац захтева дужан је да уз захтев из члана 4. приложи и следећу документацију:

– изјаву произвођача да је роба која је предмет јавне набавке домаћег порекла, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својеручно потписану од стране овлашћеног лица подносиоца захтева, односно потписану квалификованим електронским потписом овлашћеног лица. У случају да захтев не подноси произвођач, већ друго правно лице (понуђач), подносилац захтева дужан је да приложи изјаву произвођача да је роба домаћег порекла;

– уколико захтев садржи више различитих врста производа који су предмет јавне набавке, подносилац захтева је дужан да достави оверену и потписану Спецификацију производа у два примерка, коју Комора оверава и која постаје саставни део Уверења. Уколико се захтев подноси електронски, Спецификација се потписује квалификованим електронским потписом овлашћеног лица;

– спецификацију утрошка материјала у процесу производње добара домаћег порекла;

– одговарајући проспектни материјал;

– доказ о уплати накнаде за издавање уверења.

Приликом подношења захтева, подносилац захтева бира начин преузимања уверења, односно обавештења: у папирном облику или у облику облику електронског документа.

Члан 7.

Уколико захтев није комплетан или се на основу приложене документације не може утврдити тачност датих података, подносилац захтева се позива да захтев допуни у примереном року, који не може бити дужи од седам дана.

Као датум пријема захтева, сматраће се дан када је захтев комплетиран.

Уколико подносилац захтева не достави допуну у року из става 1. овог члана, захтев ће се сматрати непотпуним и као такав ће бити одбачен.

Члан 8.

Ради утврђивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла, лице које обрађује захтев по потреби ће извршити и проверу навода подносиоца захтева обиласком локација наведених у захтеву.

Лице које обрађује захтев има обавезу чувања тајности података из достављене документације који се сматрају пословном тајном.

Члан 9.

На основу приложене документације и утврђеног чињеничног стања, издаје се уверење да је привредно друштво, предузетник или друго правно лице које обавља регистровану делатност, произвођач или понуђач добара домаћег порекла.

Члан 10.

Комора задржава право провере тачности података у приложеним документима.

Уколико Комора утврди да одређени подаци у приложеним документима нису у складу са неким одредбама прописа којима се уређује царински систем, тражено Уверење неће бити издато, о чему ће подносилац захтева бити обавештен писаним путем, односно на делу Интернет портала Коморе доступном само подносиоцу захтева (у даљем тексту: Обавештење), уз навођење разлога због којих Уверење није издато.

САДРЖИНА УВЕРЕЊА, ОДНОСНО ОБАВЕШТЕЊА

Члан 11.

Уверење се издаје на меморандуму Коморе и садржи:

– основ за издавање Уверења, број и датум издавања Уверења;

– назив, седиште, матични број, шифру делатности и порески идентификациони број (ПИБ) подносиоца захтева;

– исказ о налазу да је подносилац захтева произвођач или понуђач производа домаћег порекла;

– предмет јавне набавке или спецификацију производа који су предмет јавне набавке;

– број или шифру, врсту и опис јавне набавке;

– назив и седиште наручиоца, као и податак када и где је објављена јавна набавка.

Члан 12.

Уверење, односно Обавештење издаје се у року до седам дана од дана пријема захтева.

Члан 13.

Уверење, односно Обавештење издаје се на основу података и образложења које је поднео подносилац захтева, који сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за дате податке.

Члан 14.

Накнада за издавање Уверења, односно обавештења, наплаћује се према Ценовнику који утврђује надлежни орган Коморе.

ВАЖЕЊЕ УВЕРЕЊА И ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

Члан 15.

Уверење се издаје само за потребе јавне набавке наведене у захтеву и не може се користити у друге сврхе.

Члан 16.

На Обавештење се може поднети приговор Комисији за решавање приговора у року од 15 дана од дана пријема обавештења.

Комисију из става 1. овог члана образује и њен рад уређује Управни одбор Коморе.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 18.

Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о условима, начину и поступку издавања Уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“, број 48/13).

Поделите: