Упутство о начину издавања потврде да се одређена опрема, односно роба која се увози не производи у земљи

Службени гласник РС“, број 73/2016

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим упутством уређује се начин издавања потврде да се одређена опрема, односно роба која се увози не производи у земљи, односно обавештења да у земљи постоје произвођачи робе која је предмет захтева, која издаје Привредна комора Србије (у даљем тексту: Комора) у вези са захтевом ради остваривања права на ослобођење од плаћања увозних дажбина.

НАЧИН ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ

Члан 2.

Потврда да се одређена опрема, односно роба не производи у земљи се издаје на основу писаног захтева корисника потписаног од стране овлашћеног лица.

Захтев се подноси Комори на један од следећих начина:

– писаним путем у папирном облику, својеручно потписан од стране овлашћеног лица подносиоца захтева, уз прописану оригиналну документацију или

– електронским путем у облику дигитално потписаног документа, у складу са законом којим се уређују услови и начин поступања са електронским документом. Подносилац захтева уноси податке у прописане обрасце које потписује квалификованим електронским потписом на интернет порталу Коморе, односно доставља обавезну документацију у облику електронских докумената, који морају бити потписани квалификованим електронским потписом овлашћеног лица подносиоца захтева. Проспектни и други материјал се не потписује квалификованим електронским потписом овлашћеног лица.

Захтев из става 2. овог члана подноси се на прописаном обрасцу, који је саставни део овога упутства (Прилог 1). Уз захтев се обавезно прилажу следећа документа:

– уколико се захтев подноси за робу са више тарифних ознака (више од две) уз захтев се прилаже и спецификација робе за коју се тражи потврда у два примерка, које ће бити по завршеној обради предмета оверена од стране Коморе, и чиниће саставни део Потврде да се роба не производи у земљи, односно Обавештења да у земљи постоје произвођачи робе која је предмет захтева. Уколико се захтев подноси електронски, Спецификација се потписује квалификованим електронским потписом овлашћеног лица;

– профактура, односно фактура за робу која се увози;

– доказ о уплати накнаде за издавање потврде, односно обавештења.

Приликом подношења захтева, подносилац захтева бира начин преузимања потврде: у папирном облику или у облику електронског документа.

Члан 3.

Комора врши претходну проверу комплетности захтева. Уколико захтев није комплетан, подносилац захтева се позива да захтев допуни у примереном року, који не може бити дужи од седам дана. Као датум пријема сматраће се дан када је захтев комплетиран и уплата извршена.

Уколико подносилац захтева не достави допуну у року из става 1. овог члана, захтев ће се сматрати непотпуним и као такав ће бити одбачен.

Члан 4.

После увида у захтев и прилоге, лице које обрађује захтев уписује поред сваког тарифног броја производа одговарајуће речи „производи се“ или „не производи се“, уноси датум и оверава својим потписом. На основу тога издаје се потврда да се роба која се увози не производи у земљи, односно обавештење да се роба производи и ко је произвођач.

САДРЖИНА ПОТВРДЕ, ОДНОСНО ОБАВЕШТЕЊА

Члан 5.

Потврда да се одређена опрема, односно роба која се увози не производи у земљи, издаје се на меморандуму Коморе и садржи:

– основ за издавање, назив и седиште, односно име, презиме и адресу подносиоца захтева;

– врсту и карактеристике робе, као и констатацију да се одређена опрема, односно роба не производи у земљи;

– назнаку да се потврда издаје на основу расположивих података Коморе;

– број и датум издавања;

– потпис овлашћеног лица и печат уколико се потврда издаје у папирном облику или квалификован електронски потпис овлашћеног лица у Комори уколико се издаје у облику електронског документа.

Члан 6.

Потврда се издаје у року до 15 дана од дана достављања захтева.

Члан 7.

Обавештење да се одређена опрема, односно роба која се увози производи у земљи садржи, поред правног основа и података о роби, информацију о произвођачу те опреме, односно робе у земљи, као и констатацију да се не може издати тражена потврда да се одређена опрема, односно роба, не производи у земљи.

Члан 8.

Обавештење се издаје у року до 15 дана од дана достављања захтева.

Члан 9.

Накнада за издавање потврде, односно обавештења наплаћује се према Ценовнику који доноси надлежни орган Коморе.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

Члан 10.

Подносилац захтева који је обавештен да му се не може издати потврда јер се ради о опреми, односно роби која се производи у земљи, може да поднесе приговор Комисији за решавање приговора у року од 15 дана од дана пријема обавештења. Комисију образује и њен рад уређује Управни одбор Коморе.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Члана 12.

Ступањем на снагу овог упутства, престаје да важи Упутство о начину и поступку издавања потврде да се одређена роба не производи у земљи („Службени гласник РС“, број 82/11).

Прилог 1 – Образац захтева

 

Поделите: